Romantik İlişkilere Yönelik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Yazar Ezgi Trak ve Müjgan İnözü’nün araştırmalarında belirttikleri gibi; Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) bulaşma, kirlenme, düzenleme, kontrol, zarar verme-görme, cinsellik, dindarlık gibi farklı içeriklerde semptom türleri ve hastadan hastaya değişiklik gösteren bir bozukluktur. Kişilerarası ilişkilerin ve özellikle de romantik ilişkilerin bireylerin iyi oluş halleri üzerinde önemli bir rolünün olduğu aşikârdır. Eğer romantik ilişkiler tatmin edici bir haldeyse bu durum sıkıntı ve zorluklarla baş etme konusunda kişilerde koruyucu faktör görevi görür.

Klinik gözlemlerden yola çıkarak romantik ilişkilere yönelik iki farklı obsesif-kompulsif semptom türü belirlenmiştir. Bunlardan biri romantik ilişkilerde obsesyonel düşünmedir. Partnere duyulan sevgi ve partnerinin kendisine karşı duyduğu sevgiye dair obsesif şüpheleri barındırır. Bu tarz obsesyonlara sahip kişilerin içinde bulunduğu ilişkinin kendisi için uygun ilişki olup olmadığı gibi şüphelerle yoğun bir şekilde uğraştığı belirtilmektedir. Bu obsesyonlara sahip kişilerde genelde kontrol etme, onay arayışı ve karşılaştırma yapma gibi kompulsif davranışlar da eşlik ediyor olabilir.

Kişi sık sık kendi ilişkisiyle çevresinde gördüğü ilişkileri karşılaştırabilir, ilişkide partneri tarafından gerçekten sevilip sevilmediğine dair güvence arayabilir yahut partnerine karşı duyduğu sevginin gerçekliğini sürekli kontrol edebilir. Bu obsesyonların sonucunda oluşan kaygıyı giderme adına da partneriyle paylaştığı güzel anıları hatırlayıp zihninde canlandırma davranışları gösterebilir. Romantik ilişkilerde rastlanılan obsesif-kompulsif semptomların ikincisi ise tamamen partnere yönelik semptomlardır. Partnerin sosyal becerileri, mesleki yetkinliği, zeka düzeyi, bedensel görünüşü ya da ahlakına yönelik şüpheler ve obsesif düşünceleri barındırır.

Yine bu paternde de birincisinde olduğu gibi kontrol etme, güvence arama ve karşılaştırma kompulsiyonlarının eşlik ettiğini görebilmekteyiz. Kişi partnerinin yeterince güzel/yakışıklı, zeki, sosyal, yetenekli ve ahlaklı olup olmadığına dair düşüncelerle fazlaca meşgul olarak sosyal becerilerini ve/veya bedensel görünüşünü başkalarıyla karşılaştırma yahut onay arama kompulsiyonlarını gösterebilmektedir. Kişi bu düşünce ve davranışları sergilerken genellikle partnerini sevdiğini ancak duygularını sorgulamakta kendini durduramadığını hisseder. Aynı şekilde partnerinin birçok özelliğini diğer insanlarla kıyaslamanın etik olmadığını düşündüğü halde kendini bu sorgulamayı yapmaktan alamıyor olabilir.

Romantik ilişkilere dair bahsedilen bu tarz obsesif-kompulsif semptomlar sergileyen kişiler, genellikle bu belirtilerin; kabul edilmesinin zor olduğunu, rahatsız edici olduğunu ve bununla beraber utanç ve suçluluk duygularına sebebiyet verdiğini ifade etmektedirler.

Araştırmalar; romantik ilişkilere karşı gelişen obsesif-kompulsif semptom şiddeti arttıkça ilişkiden alınan doyum ve cinsel işlevsellik düzeylerinin negatif yönde etkilendiğine dikkat çekmektedir. Buna ek olarak romantik ilişki ve partner odaklı obsesif-kompulsif semptom şiddetinin; kişide depresyon, anksiyete ve stres düzeyleriyle oldukça ilintili olduğu konusunda sonuçlara varıldığını gösteren araştırmalar da mevcuttur.

Yapılan diğer bir araştırmaya göre ilişki merkezli OKB tanılı hastaların diğer OKB hastalarıyla çok benzer düzeylerde depresif semptom sergilediği sonucuna varılmıştır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler