Tedaviye dirençli depresyonu olan hastalarda tekrarlayan TMU

Tedaviye dirençli depresyonu olan hastalarda tekrarlayan TMU

2008’de ABD’de FDA, ilaca dirençli depresyona karşı bir tedavi olarak tekrarlayan Transkranial Manyetik Uyarım (tTMU) onaylamıştır. Bunun yanında, klinik araştırmaların yapıldığı birçok faktörün kontrol edildiği alanların dışında, gerçek merkezlerden elde edilen verilerin tTMU sonuçları yeterince araştırılmamıştır.

Fransa’daki beş hastanedeki hastalardan toplanan verilere göre, tedaviye dirençli depresyonu olan yaklaşık 4 kişiden 1’i tekrarlayan tTMU ile remisyona ulaşabiliyor.

Journal of Affective Disorders’da yayınlanan bu analize göre, başlangıçta daha şiddetli semptomları olan hastaların ortalama olarak tTMU’dan sonra daha fazla iyileşme yaşadıklarını da gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Noomane Bouaziz “Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, klinisyen tarafından derecelendirilen ölçeklerle [tTMU’nun] etkisini ölçen en büyük doğal çalışmadır

“Klinik uygulamayı yansıtan çok çeşitli stimülasyon ortamlarını ve komorbiditeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın, randomize kontrollü deneylerde olduğu gibi katı dahil etme kriterlerini tamamlayarak, gerçek yaşam pratiğinde psikiyatristlere yol göstermesi amaçlanmaktadır.” ifadelerinde bulundu.

5 üniversite hastanesi dahil edildi

Bouaziz ve meslektaşları, Ocak 2015 ile Aralık 2020 arasında beş Fransız Üniversite Hastanesinden birinde rTMU ile tedavi edilen 435 yetişkinden veri topladı. Hastalara unipolar veya bipolar depresyon teşhisi kondu ve en az iki antidepresan denemesine yanıt alınamadı. Bu hastaların çoğunun psikiyatrik veya diğer tıbbi hastalıkları vardı. Çalışmanın dışında bırakılan hastalar, stabilize olmayan epilepsisi olan ve/veya hamile olan hastalardı. Hastanelerdeki tTMU protokolleri değişiklik gösteriyordu; seans sayısı 10 ila 28 arasında değişiyordu ve seans başına toplam iletilen darbeler 360 ila 2.000 arasında değişiyordu.

tTMU etkisi klinisyenler tarafından değerlendirildi

Araştırmacılar, hastaların başlangıçtaki Montgomery-Åsberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS) puanlarını, tTMU’nun tamamlanmasını takip edenlerle karşılaştırdı. Genel olarak, MADRS puanları yaklaşık 9,5 puan azaldı ve bu, temel seviyelere göre %33’lük bir azalmayı temsil ediyordu. Ek olarak, hastaların %22,8’i remisyona ulaştı (MADRS skoru 10 veya altında olarak tanımlandı).

Depresyonu şiddetli olanlar daha çok fayda görüyor

Bouaziz ve meslektaşları daha sonra bir hastanın tTMU’ya tepkisini etkileyebilecek faktörleri inceledi. Daha şiddetli başlangıç ​​depresyonu olan hastaların ortalama olarak tTMU’yi takiben daha fazla MADRS iyileşmesine sahip olurken daha hafif depresyonu olan hastaların remisyona ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Psikiyatrik komorbiditeleri olmayan ve lityum almayan hastalar, bu kriterleri karşılayanlara göre daha fazla semptom iyileşmesi gösterdi; ancak ne komorbiditelerin varlığı ne de lityum kullanımı remisyon oranını etkilemediği görüldü.

KAYNAKÇA:
– Bouaziz, N., Laidi, C., Bulteau, S., Berjamin, C., Thomas, F., Moulier, V., … & Rotharmel, M. (2023). Real world transcranial magnetic stimulation for major depression: A multisite, naturalistic, retrospective study. Journal of Affective Disorders.
– PsychNews Alert (30.01.2023). Study Supports Repetitive TMU for Patients With Treatment-Resistant Depression

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler