Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) ve Antidepresan Kombinasyonu

Depresyon, anksiyete gibi duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaç tedavilerine alternatif olarak sunulan tekrarlayan TMS (rTMS)’nin ilaçlarla birlikte kullanımına dair çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Çalışmalar çoğunlukla depresyon ya da anksiyete modeli oluşturulmuş sıçanlar üzerinde yapılmıştır.

Quetiapine (QUE)’nin rTMS ile olan etkisine sıçanlarla yapılan bir çalışmada bakılmıştır. rTMS+QUE 1 hafta boyunca uygulandığında sıçanların depresif davranışlarında gerileme gözlenmiştir. İki tedavinin birlikte uygulanması sadece bir tedavi uygulanmasından daha etkili olmuştur. Depresyonun patofizyolojisine dair yapılan çalışmalar BDNF adı verilen bir genin önemine işaret etmektedir. Antidepresan tedaviler sonrasında son zamanlarda depresyondaki önemi gittikçe artan beynin hipokampüs bölgesinde BDNF artmaktadır. Yapılan hayvan çalışmasında kullanılan rTMS+QUE tedavisinin depresif belirtilerde gözlenen etkisinin hipokampal BDNF geniyle ilgili olduğu söylenmektedir.

Venlafaxine’nin rTMS ile etkileşimine sıçanlarda bakan başka bir çalışmada rTMS tedavisi 15 gün boyunca yüksek frekansta (15 Hz) uygulanmıştır. rTMS’nin beyinde görülen etkileri tedavi bittikten 2 hafta sonra da devam etmektedir. rTMS’nin etkisinin Venlafaxine ile benzer olduğu gözlenmiş fakat iki tedavinin birlikte kullanımının herhangi bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.

rTMS ile etkisine bakılan bir başka farmakolojik ajan Paroxetin’dir. 2002 yılında yapılan bir hayvan çalışmasında 12 gün boyunca rTMS uygulanmış ve paroxetin 10 mg günlük dozla verilmiştir. Tedavi sonrası etkilere davranış testleriyle bakıldığında sıçanların performansında anlamlı bir atış olduğu gözlenmiştir. Çalışmadan alınan sonuçlar iki tedavinin birlikte kullanımının tek başına kullanımdan daha etkili olduğunu göstermektedir.

Yaygın kullanımda olan bir başka farmakolojik ilaç Fluoxetin’dir. Depresyon modeli oluşturulmuş sıçanlarda yapılan bir çalışmada rTMS’nin öğrenme üzerindeki etkisi Fluoxetine ile karşılaştırılmıştır. 7 gün boyunca rTMS tedavisi yapılan sıçan grubu, 7 gün boyunca Fluoxetine tedavisi alan grupla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar depresyonun tedavisinde her iki yöntemin de etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak rTMS’nin etkisinin daha hızlı görüldüğü gösterilmiştir.

Depresyonun yaygın olarak görüldüğü Parkinson hasta grubunda çalışmalar yapılmıştır. 26 hasta üzerinde yapılan çalışmada bir gruba yalancı (sham) rTMS ile 20 mg fluoxetine uygulanmış, bir başka gruba aktif rTMS ile placebo ilaç uygulanmıştır. Çalışmanın başında, 2. haftada ve 8. haftada hastaların beyin görüntülerine (SPECT yöntemiyle) bakılmıştır. Çalışmanın başında Parkinson hastalarının belirli beyin bölgelerinin sağlıklılardan farklı olduğu gözlenmiştir. Tedavi uygulandıktan sonra Parkinson hastalarının depresyon semptomlarında beyin görüntüleriyle uyumlu olarak bir gelişme gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre ilaç ile TMS tedavisi klinik açıdan aynı etkiye sahip görülmektedir. Beyindeki kan akımı incelendiğinde ise rTMS’nin ilaçtan daha etkili olduğu görülmüştür.

Yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmış olsa da bazı ilaçların rTMS ile birlikte kullanımında nöbet görülme riski artabilir. TMS ile birlikte ilaç kullanımında dikkatli olunmalı ve ilacın dozu uzman bir klinisyen tarafından ayarlanmalıdır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler