Yaşlı yetişkinlerde depresyon ve hafıza kaybı arasında çift yönlü bağlantı

Yaşlı yetişkinlerde depresyon ve hafıza kaybı arasında çift yönlü bağlantı

Yaşlanma süreci, çoğunlukla yaşlı yetişkinlerde hafif bilişsel düşüşlere sebep olmakta ve daha ciddi vakalarda hafif bilişsel bozulma veya demans gibi durumlara yol açmaktadır.

Yaşlı yetişkinlerde depresif belirtiler oldukça yaygındır ve genellikle ciddi yaşam olayları veya altta yatan sağlık koşulları tarafından tetiklenir. Bu yaş grubunda hem bilişsel gerileme hem de depresif belirtiler sıklıkla bir arada görülmektedir. Bunların eş zamanlı olarak görülmesi göz önüne alındığında, birinin diğerini etkileyip etkilemediğini anlamak, yaşlı yetişkinler için tedavi ve bakım stratejilerinin gelişmesine sebep olmaktadır.

Araştırmacılar, İngiltere bulunan 50 yaş ve üzeri yetişkinlerin olduğu bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu çalışmada katılımcıların 2002’den 2018’e kadar 16 yıllık bir süre boyunca takibi yapılmıştır. Kriterleri içeren 8.268 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Bilişsel işlevsellik, hafıza hatırlama testleri ve sözel akıcılık testleri kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Hafıza hatırlama, ilgisiz 10 kelimeden oluşan bir listeden oluşmaktaydı. Sözel akıcılık ise katılımcılardan bir dakika içinde mümkün olduğu kadar çok hayvanın adını vermeleri istenerek değerlendirilmiştir.

Çalışma Bulguları

Depresif belirtiler, katılımcılara geçen haftaki depresif belirtilerini ölçem Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Ölçeği’nin sekiz maddelik versiyonu kullanılmıştır. Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında oluşan daha yüksek düzeydeki depresif belirtilerin, 16 yıllık dönemde daha zayıf hafızayla ve daha hızlı hafıza kaybıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Öte yandan başlangıçtaki zayıf hafıza, zamanla daha yüksek düzeyde depresif belirtilerle ilişkilendirilmiştir. Bu, depresyonun yalnızca hafızayı etkilemediğini, bununla birlikte hafıza sorunlarının da depresyonu kötüleştirebileceğini göstermektedir. Başlangıçtaki depresif belirtiler daha zayıf sözel akıcılıkla bağlantılıyken, depresif belirtilerin zaman içinde sözel akıcılıkta meydana gelen değişiklikleri etkilediğine dair bulgu bulunmamaktadır. Ayrıca başlangıçtaki sözel akıcılık, depresif belirtilerdeki değişiklikleri anlamlı şekilde öngörmedi.

Çalışma, depresif belirtiler ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkideki potansiyel kafa karıştırıcı faktörleri hesaba katmak için yaş, cinsiyet, eğitim, zenginlik, uzun süredir devam eden hastalık, kişisel sağlık durumu, sigara içme durumu, alkol tüketimi ve fiziksel aktiviteyi de kontrol etmiştir. Ancak tüm araştırmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlamalar da bulunmaktadır. İlk olarak, önemli sayıda katılımcının çoğu zaman ölüm nedeniyle takip edilememesi, potansiyel olarak sonuçların çarpıtılmasına sebep olmuştur. Bu katılımcılar genellikle daha yaşlı, daha az eğitimli ve sağlık durumları daha kötü olduğu görülmektedir. Bu da gözlemlenen ilişkilerin gerçek boyutunun daha belirgin olabileceği anlamını içermekteydi. Üstelik depresif belirtiler, bilişsel işlevler üzerinde farklı etkileri olabilecek farklı depresif belirti türleri arasında ayrım olmaksızın geniş bir şekilde ölçüm yapılmıştır. Gelecekteki araştırmalar bu nüansları daha ayrıntılı olarak araştırılması önerilebilir.

KAYNAKÇA:
Yin, J., John, A., & Cadar, D. (2024). Bidirectional associations of depressive symptoms and cognitive function over time. JAMA Network Open, 7(6), e2416305-e2416305.
– PysPost (24.06.2024). Bidirectional associations of depressive symptoms and cognitive function over time.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler