Akıllı telefon bağımlılığı yaratıcılık kapasitesini azaltabilir

Akıllı telefon bağımlılığı yaratıcılık kapasitesini azaltabilir

Küresel salgın ve bunun sonucunda ortaya çıkan izolasyon, akıllı telefon bağımlılığı olan insan sayısını artırdı. Önceki araştırmalar, akıllı telefon bağımlılığı olanların olmayanlara göre daha az yaratıcı olduğunu buldu. Xinyi Li ve meslektaşları, yaratıcı kapasitedeki bu düşüşten beynin hangi alanlarının sorumlu olduğunu keşfetmeyi umarak yeni bir araştırma yaptılar.

Çinde yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon bağımlılığının yaratıcılık üzerindeki sonuçlarını araştırdılar. Beyin görüntüleme teknolojisini kullanarak, yaratıcı görevlere kortikal tepkileri ölçtüler. Sonuçlar, akıllı telefon bağımlılığının beynin yaratıcı kapasitesini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Özellikle, akıllı telefon bağımlılığı olan bireyler yaratıcı düşünmeleri istendiğinde beynin prefrontal korteksi ve zamansal alanları, akıllı telefon bağımlılığı olmayan katılımcıların aksine o kadar aktif değildi.

Katılımcılar nasıl seçildi?

Shaanxi Normal Üniversitesi’nde yaşları 18-25 arasında olan 48 katılımcı, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğini doldurdu. Katılımcıların 24’ü ölçekten yüksek puan aldı ve deney grubu oldu. Kalan 24 kişi ölçekten düşük puanlar aldı ve kontrol koşulunu oluşturdu. Sinir sistemini etkileyebilecek ilaçlar kullanan ve başka davranışsal bağımlılıkları olan kişiler araştırmaya dahil edilmedi.

Çalışma nasıl gerçekleşti?

Araştırma ekibi, yaratıcılığı ölçmek için Alternatif Kullanımlar görevini kullandı. Bu testte, bireylere günlük bir nesne ve nesnenin mümkün olduğunca çok sayıda alternatif kullanımını adlandırmak için 30 saniye süre verilir. Testin birinci aşamasında katılımcılara bir dizi nesne ve bunların ilk iki kullanımı sunulduktan sonra katılımcılardan bu listeleri ezberlemeleri ve tekrar etmeleri istenir. İkinci aşamada, katılımcılar Alternatif Kullanımlar görevine yanıt verirken beyinde gerçekleşen aktiviteyi ortaya çıkarmak için nörogörüntüleme kullanıldı. Hem deney grubundaki hem de kontrol grubundaki katılımcıların yarısı için, alternatif kullanımlar görevinin ilk aşamasındaki nesneler ikinci aşamada da verildi. Bu grupta, nesnelerin daha önce söylenen kullanımları dışında yeni kullanımlar bulmaları istenmişti.

Deneyde daha önce gördükleri nesneler hakkında yaratıcı bir şekilde düşünen katılımcılar, araştırma ekibinin “kısıtlı durum” olarak adlandırdığı gruptaydı. Tüm yeni nesneler hakkında düşünmeleri istenenler ise “kısıtlanmamış durumdaydı”.  Hem deney hem de kontrol gruplarında kısıtlı ve kısıtlanmamış katılımcılar vardı. Bu iki koşulun amacı, Alternatif Kullanımlar görevinin zorluğunu arttırmaktı. Nesnelerin kullanım amacına daha önce maruz kalan katılımcılar, alternatif kullanımları belirlemeyi daha zor bulacaktı.

Araştırmacılar sonuçlar için, “semantik kısıtlamaları manipüle ederek, akıllı telefon bağımlılığı bulunan bireylerinin prefrontal korteks ve temporal kortekste kortikal aktivasyonları ve fonksiyonel bağları azalttığını, bunun da semantik kısıtlamaların üstesinden gelmeyi ve yaratıcı fikir üretimi sırasında orijinal örnekler kurmayı zorlaştırdığını bulduk” sonucuna vardı.

Düşünülmesi gereken noktalar

Araştırma ekibi, çalışmalarında bazı sınırlamalar olduğunu ifade etti. Örneğin, çalışmada farklı akıllı telefon bağımlılığı türleri arasında ayrım yapılmadı. Bireyler sadece sosyal medya veya oyun bağımlısı olabilirdi. Bu farklılıkların yaratıcılık ve beyin fonksiyonu için sonuçları olabilir. Ek olarak, çalışma yaratıcılığın sadece bir bileşenini araştırdı. Örneğin, içgörü ya da problem çözme gibi beceriler test edilse farklı sonuçlar elde edilebilirdi. Son olarak çalışmadaki örneklem sayısının düşüklüğü bulguların ön bulgular olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bu sınırlamalara rağmen, araştırmacılar çalışmalarının akıllı telefon bağımlılığının bilişi nasıl etkileyebileceğine dair bilgimize önemli bir katkı olduğunu düşünüyorlar.

KAYNAKÇA:
– Laura Staloch. (21 November 2022). Neuroimaging study suggests smartphone addiction may reduce the capacity for creativity. PsyPost.
– Li, X., Li, Y., Wang, X., & Hu, W. (2022). Reduced brain activity and functional connectivity during creative idea generation in individuals with smartphone addiction. Social Cognitive and Affective Neuroscience.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler