Alzheimer hastalığının sınırlarının belirlenmesi konusunda uzmanlar düşünce ayrılığı yaşıyor

Psychiatric News, Mart. 23, 2012

Hafif bilişsel bozulma Alzheimer hastalığına dönüşebilen bir durum, ancak bu iki durum arasındaki sınırların konumu tanı süreçlerini iyice karmaşıklaştırmakta.

Yaşlı bireylerde hafıza bozukluğu ortaya çıktığında, tanının hafif bilişsel bozulma (HBB) mı yoksa erken evre Alzheimer hastalığı mı olduğunu nasıl söylersiniz?

Birkaç ay önce önde gelen Alzheimer uzmanları Amerikan Yaşlılık Ulusal Enstitüsü ve Alzheimer Birliği’nin önerisiyle klinisyenlerin bu soruya cevap vermesine yardımcı olmasını ümit ettikleri bir kılavuz metni yayınlamışlardı.

Söz konusu kılavuzun geliştirilmesi aşamasında katkısı bulunmayan Alzheimer uzmanlarından Washington Üniversitesindeki Alzheimer hastalığı Araştırma Merkezi direktörü Dr. John Morris, söz konusu kılavuzun HBB ile erken evre Alzheimer hastalığı arasındaki ayrımı güçletirdiği suçlamasında bulunuyor. Dr. Morris görüşlerini geçtiğimiz şubat ayında Archives of Neurology adlı dergide paylaşmıştı.

Dr. Morris itiraza konu hususları yürüttüğü bir çalışmaya dayanarak destekliyor. Söz konusu çalışması, federal fonlar tarafından desteklenmekte olan 33 farklı Alzheimer hastalığı merkezinden 18.000 hastayı içermekte. Araştırılan hasta grubu yeni kılavuz yürürlüğe girmeden önce kendilerine teşhis konulmuş kişilerden oluşmakta; tüm grup normal bilişsel işlevli, HBB ile Alzheimer hastaları şeklinde sınıflandırılmakta. Dr. Morris daha sonra bu hastaları yeni kılavuza göre değerlendirdi.

Dr. Morris gerek toplumsal ortamda gerekse evdeki günlük işlev yeteneğini ölçen Demansın Klinik Derecelendirme ölçeğinin ana unsurlarına dayanarak, hafif Alzheimer tanısı konulan hastaların büyük bölümünün yeni kılavuza göre HBB olarak değerlendirileceğini tespit etti. Demansın Klinik Derecelendirme ölçeği alış veriş, yemek hazırlama, banka işlemleri gibi finansal etkinliklerin idaresi ve araba sürme türünden becerileri incelemektedir. Dr. Morris’e göre herhangi bir birey bu türden etkinliklerde hafif bir bozulma gösterdiğinde, eskiden Alzheimer hastalığının erken evresi şeklinde değerlendirilirdi. Yeni kılavuza göreyse, bu tür zorluklar taşıyan hastaların erken evre Alzheimer değil, HBB hastası şeklinde değerlendirilmelerinin söz konusu olduğunu ifade eden Dr. Morris “netice itibariyle HBB ile Alzheimer hastalığının hafif düzeyleri arasındaki kategorisel ayrım yeni kriterler sebebiyle ortadan kalkma durumundadır” şeklinde konuştu.

Dr. Morris ayrıca “HBB ile Alzheimer hastalığı arasındaki işlevselliğe dayalı sınırın ortadan kaldırılmasının aradaki ayrımın sadece klinisyenin bireysel kanaatiyle gerçekleştirilmesine sebep olacağını, bunun da standart dışı ve en nihayet HBB’ye yönelik tanısal yaklaşımın keyfi olmasına kadar gideceğini” iddia etti. Bu tür keyfi yaklaşımların HBB’den Alzheimer hastalığına gidişi değerlendiren klinik araştırmalar için ek zorluklar getirerek olumsuz etkileri olacağını ifade etti.

Peki yeni kılavuzu hazırlayan Alzheimer uzmanlarının Dr. Morris’in suçlamalarına cevabı ne?

Mayo kliniğin Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezinin başındaki tıp doktoru Ronald Peterson, Psychiatric News’e yaptığı açıklamada “Yeni kılavuzun HBB ile Alzheimer hastalığı arasındaki ayrımı zayıflattığını düşünmüyorum. Dr. Morris HBB için geçerli kriterlerin, zaten demans tanısını açıkça dışlama şartını içerdiği gerçeğini ihmal ediyor. HBB için geçerli diğer kriterleri görmezden gelerek sadece Demansın Klinik Derecelendirme ölçeğini kullanması dolayısıyla, verileri analiz süreci zaten temelsiz bir yaklaşım. Ayrıca Demansın Klinik Derecelendirme ölçeği 1970’lerde Alzheimer ile normal durum arasında ayrım yapabilmek amacıyla, HBB kavramının ortaya atılmasından çok önceleri geliştirilmiştir” şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesinden nöroloji doçenti doktor Reisa Sperling, Psychiatric News’a yaptığı açıklamada “HBB ile çok erken evre Alzheimer hastalığının birbirlerinden ayırt edilmesinin son derece nazik bir iş olduğunu“ ifade etti. Sperling  “Dr. Morris’le Alzheimer hastalığının klinik öncesi dönemde sınıflandırılması konusunda hemfikirim. Başında olduğum çalışma grubunun ilgi alanı da bu. Dr. Morris sadece iki kategorinin olması gerektiğini öne sürüyor- klinik öncesi (presemptomatik dönem) ve semptomatik dönem.” şeklinde konuştu.

Söz konusu çalışma Amerikan Ulusal Yaşlılık Enstitüsü ile Ulusal Alzheimer Koordinasyon Merkezi tarafından desteklenmişti.

 

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler