Beta blokerler şiddeti azaltmada etkili olabilir mi?

Beta blokerler şiddeti azaltmada etkili olabilir mi?

Yaygın bir kan basıncı ilacı sınıfı olan beta blokerlerin kullanımının şiddet olaylarının azalmasıyla ilişkilendirilebileceği tespit edildi.

PLOS Medicine’de yapılan bir araştırmaya göre, yaygın bir kan basıncı ilacı sınıfı olan beta blokerlerin kullanımı, şiddet olaylarının azalmasıyla ilişkilendirilebilir.

Çalışmanın kıdemli yazarı, adli psikiyatri profesörü ve Oxford Üniversitesi’nde Dr. Seena Fazel, “Bir psikiyatr olarak, beta blokerlerin agresif, düşmanca ve başkalarına şiddet uygulama riski yüksek olan insanlar da dahil olmak üzere çeşitli endikasyonlar için tutarsız bir şekilde kullanıldığını fark ettim. Bu yüzden ekipçe bir literatür taraması yaptık ve şiddetin önlenmesi için bazı umut verici bulgular öneren birkaç küçük, randomize, kontrollü çalışma fark ettik ve bunun için bir çalışma düzenlemek istedik.”

1,4 milyonun üzerinde kişinin verileri incelendi

Fazel ve meslektaşları, İsveç’in ulusal sağlık hizmetleri, ölüm ve suç kayıtlarında beta engelleyici reçeteleri olan 15 yaş ve üstü 1,4 milyondan fazla kişinin verilerini analiz etti. Araştırmacılar, 2006’dan 2013’e kadar çalışma popülasyonunu takip ederek, bireylerin beta bloker reçetelerini doldurup doldurmadıkları, kendine zarar verme veya intihar girişimleri dışında psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hastaneye yatış kayıtları olup olmadığı, intihar davranışları kayıtları olup olmadığı, intihar nedeniyle ölüp ölmedikleri, şiddet içeren suçlarla sabıkalı olup olmadıkları hakkında veri topladılar.

Suç oranları düşüyor

Araştırmacılar, bireylerin beta bloker almadıkları zamanlarda aynı sonuçlara sahip beta bloker aldıkları zamanlardaki sonuçları karşılaştırdıkları bireysel bir çalışma tasarımı kullandılar. Beta bloker tedavisi gören dönemler, polis tarafından şiddet içeren bir suçla itham edilme riskinin %13 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar bunun için, stresli durumlara yanıt olarak “savaş ya da kaç” gibi tepkilerin azalmasına neden olan hafif sedasyon veya azalmış adrenerjik aktivite dahil olmak üzere birkaç olası açıklama sundular.

Hastaneye yatış oranları düşüyor

Beta bloker tedavisi altındaki dönemler, psikiyatrik bir bozukluk nedeniyle hastaneye yatma riskinin %8 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Bununla birlikte, psikotik, depresif ve anksiyete bozuklukları için hastaneye yatış risklerini ayıran ikincil bir analizde, sonuçlar daha nüanslıydı: Araştırmacılar, beta bloker tedavi dönemlerinde psikotik ve depresif bozukluklar için riskin azaldığını, ancak ilgili ilaçların genellikle etiket dışı reçete edildiği anksiyete bozukluğu nedeniyle hastaneye yatış oranında değişiklik olmadığını buldular.

Fazel bu bulgular için, “Bulguların, deneme kanıtlarının yanı sıra alternatifler, bunların kullanılabilirliği ve uygunluğu ve bireysel tercihler ışığında değerlendirilmesi gerekiyor” diyor ve bir duruma daha dikkat çekiyor. “Anksiyete bozuklukları için hastaneye başvuruları inceledik ve bulgularımızın daha az şiddetli olan anksiyeteye genellenemeyeceğini gördük.” ifadelerinde bulundu.

Riskli gruplarda intihar riski

Beta bloker tedavisi altındaki dönemler, intihar davranışı nedeniyle tedavi görme veya intihar nedeniyle ölme riskinde %8 artışla ilişkilendirildi. Bununla birlikte, psikiyatri hastanesine yatış veya intihar davranışı öyküsü olan kişilerde risk artışı meydana geldi. Genel olarak intihar davranışı veya intihar nedeniyle ölme riski% 0,7 idi. Araştırmacılar, psikiyatrik sorun geçmişi olan kişilerin, bir kalp rahatsızlığı veya olayı yaşadıklarında intihar davranışı veya intihar nedeniyle ölme riski altında olabileceğini, çünkü kalp rahatsızlıkları ve olayların kendilerinin intihar nedeniyle ölme riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu yazdılar.

KAYNAKÇA:
– Terri d’Arrigo (23.03.2023). Beta Blockers Associated With Decreased Violence. APA Psychiatric News.
– Molero, Y., Kaddoura, S., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Lichtenstein, P., D’Onofrio, B. M., & Fazel, S. (2023). Associations between β-blockers and psychiatric and behavioural outcomes: A population-based cohort study of 1.4 million individuals in Sweden. PLoS Medicine, 20(1), e1004164.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler