Bipolar bozuklukta manik episodların beyne etkisi

Bipolar bozuklukta manik episodların beyne etkisi

Bipolar bozukluk, kortikal ve subkortikal yapısal beyin anormallikleri ile ilişkilidir. Ancak bu anormalliklerin zaman içinde aşamalı olarak değişip değişmediği ve bunun bipolar bozuklukta gözüken manik-depresif durumlarının sayısıyla ilişkisi açık değildir.

İsveç Karolinska Enstitüsü ve Goteberg Ünivesitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen, alanında bugüne kadar yapılmış en büyük boylamsal beyin görüntüleme (MRI) çalışması bu soruya ışık tutuyor.

Sonuçları Biyolojik Psikiyatri dergisinde yayınlanan çalışmadaki veriler, dünya üzerinde bir çok merkezi bulunan ENIGMA Bipolar Bozukluk Çalışma Grubu’ndan elde ediliyor. Araştırmaya, yaşları 23 ile 57 arasında değişen 307 bipolar bozukluk tanılı ve 925 sağlıklı kontrol dahil ediliyor.

Her iki grubun manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle beyin kabuğu kalınlığı, yüzey alanı ve beyin kabuğu altındaki bölgelerin hacimleri ölçülüyor. Bu tetkik bir yıl sonra tekrarlanıp ilgili alanlardaki değişim oranları hesaplanıyor. Sonuçlar, bipolar grupla sağlıklı kontroller arasında karşılaştırılıyor. Ayrıca, bipolar grubunda iki zaman dilimi arasındaki değişim oranlarıyla geçirdikleri manik-depresif episodlarının ilişkisi inceleniyor.

Prefrontal Bölgedeki Değişimler

Araştırmacılar, bipolar hastalarında manik atakların sayısı ile araştırılan dönemde meydana gelen kortikal beyin değişikliklerinin derecesi arasında bir ilişki buldular. Daha fazla manik epizod daha hızlı kortikal incelme ile ilişkiliyken, epizod yaşamayan hastalarda kortikal kalınlıkta herhangi bir değişiklik veya hatta artış görülmedi. Bu değişiklikler en çok duygu düzenleme, planlama, karar verme, dürtü kontrolü ve diğer önemli bilişsel işlevler için merkezi olan prefrontal kortekste belirgindi.

Çalışmanın yazarlarından Nörobilim ve Fizyoloji Enstitüsünden Prof. Mikael Landén “Bipolar hastalarında manik dönemlere bağlı kortikal incelmenin, duygudurum ataklarını önlemede tedavinin önemine ışık tutuyor” ifadelerinde bulundu.

Subkortikal Bölgelerdeki Değişimler

Bipolar bozukluğu olan hastalar sağlıklı bireyler karşılaştırıldığında, zaman içindeki değişiklikler üç beyin bölgesinde önemli ölçüde farklılık gösterdi: beynin korunması için önemli olan beyin omurilik sıvısı üreten boşluklar (ventriküller) ile yüz tanıma ve hafıza ile bağlantılı olan hipokampüs ve fuziform bölgesi.

Bipolar hastalar, beynin ventriküllerinde sağlıklı kontrol grubuna göre daha hızlı genişleme gösterirken, fuziform ve parahipokampal kortikal bölgelerde ortalama olarak daha yavaş incelme gösterdiler.

Bipolar Bozukluk Bir Nöroprogresif Bozukluktur

Çalışmanın başyazarı Christoph Abé subkortikal bölgelerdeki değişimleri “Anormal ventrikül genişlemeleri ve daha da önemlisi kortikal incelme ile manik semptomlar arasındaki ilişkiler, bipolar bozukluğun aslında nöroprogresif bir bozukluk olabileceğini gösterir. Bu da bazı hastalarda bipolar semptomların kötüleşmesini açıklayabilir” diye yorumladı.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta: Tedavi Etkisi

Araştırmacılar, bipolar bozukluk hastalarının genellikle sağlıklı bireylere göre daha düşük kortikal kalınlık gösterdiğinden, çalışmadaki yavaş kortikal incelme bulgusuyla ilgili olabileceğini vurguluyor. Bunun yanında, bir başka olası açıklama, bu bulgunun, lityum ilacına atfedilen nöroprotektif etkiler gibi tedavi etkilerinden kaynaklanabileceği, bu nedenle bu çalışmada gözlemlenen beyin değişiklikleri, tedavi edilmediği takdirde bipolar bozukluğun doğal seyri sırasında meydana gelen değişiklikler olmayabileceği de belirtiliyor.

KAYNAK:
– Abé, C., Ching, C. R., Liberg, B., Lebedev, A. V., Agartz, I., Akudjedu, T. N., … & ENIGMA Bipolar Disorder Working Group. (2021). Longitudinal structural brain changes in bipolar disorder: A multicenter neuroimaging study of 1,232 individuals by the ENIGMA Bipolar Disorder Working Group. Biological Psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler