Erken bipolar tanısının intihar üzerinde etkisi

Erken bipolar tanısının intihar üzerinde etkisi

Bipolar bozukluk, gençler arasındaki tüm intiharların yaklaşık yüzde beşinin temelini oluşturmaktadır. Genellikle 12 ile 25 yaşları arasında ortaya çıkan tekrarlayan mani ve depresyon ataklarıyla karakterizedir. Önceki çalışmalar bipolar bozukluğun teşhis ve tedavisinin altı yıla kadar sürebildiğini göstermiştir. Epidemiyolojik çalışmalarından elde edilen verilerle yapılan karşılaştırmalar, İsveç’te 15-19 yaş arası bireylerde yetersiz teşhisin yüksek olduğunu göstermektedir.

JAMA Psychiatry’de yayınlanan bir çalışma, bipolar tanısının daha yaygın olduğu İsveç bölgelerinde daha az erkek çocuğun intihar ettiğini gösteriyor. Karolinska Enstitüsü Klinik Sinirbilim Bölümü’nde doktora öğrencisi olan çalışmanın ilk yazarı Peter Andersson, “Bipolar bozukluk, yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan kişiler için genellikle daha sıkıntılıdır ve intihar riskiyle en fazla ilişkili psikiyatrik bozukluklardan biridir” diyor.

Büyük bölgesel farklılıklar

Araştırmacılar, 2008-2021 yılları arasında İsveç’in 21 bölgesinden alınan kayıt verilerini kullanarak, bipolar bozukluk teşhisi konan 15-19 yaş arası kişilerin sayısındaki bölgesel farklılıkları ve nüfus büyüklüğüne göre ayarlanmış teşhisler ile erkekler ve kadınlar için doğrulanmış intiharlar arasındaki korelasyonu inceledi.

Bu yaş grubundaki 585 doğrulanmış intiharı içeren sonuçlar, bipolar bozukluk teşhisi konan gençlerin yüzdesinde büyük bölgesel farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Tanı konanlarda düşük intihar oranları

Çalışmada ayrıca daha yüksek sayıda nüfusa göre ayarlanmış bipolar tanısı ile erkeklerde daha düşük intihar oranları arasında bir ilişki bulunmuştur.

Stockholm’de çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında asistan ve Karolinska Enstitüsü Klinik Sinirbilim Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olan yazar Adrian E. Desai Boström, “Sonuçlarımız, erkek çocuklar arasındaki intihar oranının, en çok bipolar tanısı konulan bölgelerde, en az konulan bölgelere göre neredeyse yüzde beş daha düşük olduğunu gösteriyor” diyor.

“Bu durum, bipolarizm teşhisi ve tedavisinde yapılacak iyileştirmelerle İsveç’teki genç erkekler arasında intiharın azaltılabileceğini düşündürmektedir.”

Bazen yanlış teşhis konuyor

Çalışmanın tamamlayıcı analizleri, bipolar tanı sayısı ile erkek çocuklar arasında daha düşük intihar oranları arasındaki ilişkinin, bipolar epizodlarının sayısından, depresyon veya şizofreni tanılarından bağımsız olduğunu göstermiştir.

Duygudurum dengeleyici lityum için yazılan reçete sayısı, daha fazla bipolar tanısı konduğunda paradoksal olarak azalsa da en az bir kez lityum alan erkek çocuk sayısında artış gözlenmiştir.

Araştırmacılar bu durumun, bipolar bozukluğu olan erkek çocukların sıklıkla lityum tedavisine başladıkları ancak daha sonra çeşitli nedenlerle diğer duygudurum dengeleyici ilaçlara geçtikleri şeklinde yorumlanabileceği varsayımında bulunmuşlardır.

Araştırmacılar ayrıca yanlış yönlendirilmiş tedavinin, hiç tedavi görmemeye kıyasla daha yüksek intihar oranlarına yol açabileceği riskini de görmektedir.

Andersson, “Örneğin, bazı gençler psikiyatri servisleri tarafından, ilgili yasaların hükümleri uyarınca sosyal hizmetlere aktarılabilir” diyor.

“Bipolar hastalara bazen yanlışlıkla ‘normal’ depresyon teşhisi konulduğunu da biliyoruz.”

Ekip şimdi ileri psikiyatrik tedavilerin bipolar bozukluğu ve diğer ciddi psikiyatrik rahatsızlıkları olan gençler üzerindeki etkilerini daha fazla araştırmayı planlıyor.

KAYNAKÇA:
– NeuroscienceNews (24.05.2023). Early Bipolar Diagnosis Linked to Lower Suicide Rates in Boys.
– Andersson, P., Jokinen, J., Jarbin, H., Lundberg, J., & Boström, A. E. D. (2023). Association of bipolar disorder diagnosis with suicide mortality rates in adolescents in Sweden. JAMA psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler