Farklı zamanlar, benzer melodiler

Farklı zamanlar, benzer melodiler

Ders çalışırken ne tarz müzikler dinlersiniz? Ya da geceleri uykuya dalmak için? Peki, farklı zaman dilimlerinde neden benzer müzik türlerini seçtiğinizi hiç merak ettiğiniz oldu mu? Çünkü her iki durumda da hem uyku hem ders esnasında dinlediğimiz müziklerin oldukça benzer olduğu görülmektedir.

Danimarka’da bulunan Aarhus Üniversitesi’nde Spotify yayın hizmetinden alınan verileri analiz eden yakın tarihli bir araştırmaya göre, insanların ders çalışırken ve uyurken dinledikleri müzik, genelde dinledikleri müzik türlerinden daha fazla benzerlik göstermektedir.

Bu çalışmada araştırmacılar, iki müzik türünü parçalara, türlere ve ses özelliklerine göre karşılaştırmak için hem niteliksel hem de niceliksel analiz kullanmışlardır. Sonuçlar insanların bu durumlara eşlik ederken benzer müzik türlerini kullandıklarını göstermektedir.

Araştırmacılardan doktora öğrencisi olan Rebecca Jane Scarratt’a göre ders çalışmak ve uyumak için tercih edilen müzikler pek çok açıdan benzer özellikleri paylaşmaktadır. Bu benzerlik müziğin hoş ama rahatsız edici olmayan bir atmosfer yaratma potansiyelinden faydalanarak bireylerin ders çalışmaya odaklanmalarına ve rahat uyumalarına katkı sağlama istekleridir.

Birçok çalma listesini analiz eden araştırmacılar her iki durumda da dinlenen müzik türlerinin yavaş tempo ve tekrarlayan kalıplar gibi benzer özellikleri paylaştığını; en yaygın türlerin pop, lo-fi, klasik ve ambiyans türü müzikler olduğunu gördü.

Bu benzerlikler beyinde bu tür müziklerin oluşturabileceği beklenen sakinleştirici ve rahatlatıcı etkilere bağlanabilir. Dinlenen müziklerdeki yavaş temponun ve tekrar eden kalıpların kalp atış hızı ve stresi azaltmaya yardımcı olarak hem uyku hem ders süreçlerine uygun bir zemin oluşturabileceği düşünülmektedir.

Çalışmadan elde edilen istatistiksel veriler ışığında müzik parçasının yansıttığı duygusal tonu ve ruh halini ifade eden “yüksek seslilik”, ”enerjik”, “valans” gibi kavramların uyku ve ders verilerinin genel zaman dilimlerinden elde edilen veri kümeleri arasında farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Bu veriler aynı zamanda ders çalışma ile uyku sürecinden alınan veriler kıyaslandığında büyük bir farkın olmadığını da göstermektedir.

Rebecca’ya göre bu bulgular farklı aktiviteler esnasında kullandığımız müziği karşılaştıran ve müziğin hem bilişsel hem duygusal durumlarımızı nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasına yol açabilecek yeni bir araştırma akımının başlangıcı olabilir. Bulgular ayrıca, müziğin teoride nasıl kullanıldığı ile pratikte/gerçekte nasıl kullanıldığı arasındaki farka da ışık tutmaktadır.

KAYNAKÇA:
– Rebecca Jane Scarratt, Ole Adrian Heggli, Peter Vuust, Makiko Sadakata. Music that is used while studying and music that is used for sleep share similar musical features, genres and subgroups. Scientific Reports, 2023; 13 (1) DOI: 10.1038/s41598-023-31692-8.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler