Fazla düşünmenin nedenleri

Fazla düşünmenin nedenleri

Aşırı düşünme, birçok bireyin zihnini rahatsız eden karmaşık bir olgudur. Olayları, durumları veya kararları aşırı analiz etmekle karakterize edilen ve genellikle aşırı endişe ve kaygıya yol açan zihinsel bir süreçtir. Herkes ara sıra aşırı düşünme anları yaşayabilse de bazı bireyler bu bilişsel örüntüye daha yatkın olma eğilimindedir.

Fazla düşünmeye yol açan nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Başarısızlık korkusu

Aşırı düşünmenin önde gelen nedenlerinden biri başarısızlık korkusudur. Birçok kişi doğru seçimleri yaptığından emin olmak ve herhangi bir hatadan veya olumsuz sonuçtan kaçınmak ister. Bu korku, kontrol ihtiyacının artmasına yol açarak bireylerin olası her sonucu veya senaryoyu takıntılı bir şekilde analiz etmesine neden olabilir. Mükemmele ulaşma baskısı felç edici olabilir ve genellikle aşırı düşünmeye yol açar.

 1. Özgüven eksikliği

Özgüven eksikliği de aşırı düşünmeye katkıda bulunabilir. Bireyler yeteneklerinden veya algılanan değerlerinden şüphe duyduklarında, sürekli olarak onaylanma veya güvence arayışına girebilirler. Bu şüpheler, potansiyel eleştiri veya reddedilme korkusuyla kararlarını ve eylemlerini durmaksızın sorguladıkları için aşırı düşünme olarak ortaya çıkar. Dış onay ihtiyacı, aralıksız analizin arkasındaki itici güç haline gelir.

 1. Güvenlik ve kesinlik arzusu

İnsanoğlunun doğasında güvenlik ve kesinlik arzusu vardır. Aşırı düşünme, belirsizlik ve bilinmezlikten kaynaklanan rahatsızlığı hafifletmek için bir başa çıkma mekanizması olarak işlev görebilir. Bireyler, durumları zihinsel olarak inceleyerek bir kontrol ve öngörülebilirlik duygusu kazanmayı umarlar. Bu güvenlik arzusu sağlıksız bir alışkanlık haline gelebilir ve gereksiz olduğu durumlarda bile aşırı düşünmeye yol açabilir.

 1. Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik genellikle aşırı düşünme ile el ele gider. Kusursuzluk için çabalamak ve sürekli olarak inanılmaz derecede yüksek standartları karşılamak için kendini zorlamak yorucu olabilir. Mükemmeliyetçiler geçmişteki hatalar üzerinde düşünme ve gelecekteki hatalar için endişelenme eğiliminde olup, kendilerini yargılama döngüsüne hapsolurlar. Kendi yüksek beklentilerini karşılayamama korkusu, “mükemmel” çözümü veya sonucu ararken aşırı düşünmeye neden olabilir.

 1. Eleştiriye karşı duyarlılık

Bazı bireyler eleştiriye diğerlerinden daha duyarlıdır ve yargılanma korkusu aşırı düşünme için bir katalizör olabilir. Algılanan herhangi bir olumsuz geri bildirim veya reddedilmeye karşı aşırı duyarlı olabilirler ve bu da konuşmaları veya olayları zihinlerinde tekrar tekrar oynatmalarına neden olabilir. Bu aşırı analiz, eleştiri veya çatışmadan kaçınma arzusundan kaynaklanır, ancak bunun yerine genellikle artan endişe ve kendinden şüphe duymaya yol açar.

 1. Dikkat dağınıklığı ve farkındalık eksikliği

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, sürekli uyarılma ve dikkat dağıtıcı unsurlar bireylerin şimdiki zamanda olmalarını ve farkındalık pratiği yapmalarını engelleyebilir. Aşırı düşünme, sağlıklı dikkat dağıtıcıların yokluğunda veya bireyler farkındalık teknikleriyle meşgul olmadıklarında ortaya çıkabilir. Dağınık bir zihin, sürekli düşünce akışını susturmak için gerekli araçlardan yoksun olduğu için kolayca aşırı düşünmeye kapılabilir.

Bunlar aşırı düşünmenin bazı yaygın nedenleri olsa da her bireyin deneyiminin farklılık gösterebileceğini kabul etmek önemlidir. Aşırı düşünme kişisel özelliklerin, deneyimlerin ve dış faktörlerin karmaşık bir etkileşimidir. Öz farkındalık geliştirmek ve aşırı düşünme kalıplarını yönetmek ve hafifletmek için stratejiler geliştirmek önemlidir. Öz şefkat, farkındalık ve gerektiğinde destek arama yoluyla bireyler aşırı düşünmenin pençesinden kurtulabilir ve daha dengeli ve huzurlu bir zihin durumunu kucaklayabilirler.

KAYNAKÇA:
Wincent, Kelly (13.11.2023). 6 Ways to Stop Overthinking. Nourished Wellness Group.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler