Matematik Endişesinin Bellek ve Problem Çözme Üzerine Etkisi

Matematik Endişesinin Bellek ve Problem Çözme Üzerine Etkisi

Matematik endişesi günlük veya akademik durumlarda matematiksel performansa müdahale eden bir gerilim, endişe veya korku hissi olarak tanımlanır. Alanyazınında matematik endişesinin yarattığı bilişsel sonuçlar olduça çalışılan bir konudur. Yüksek derecede matematik endişesi olan bireylerin, genelde matematikten kaçınmaya yönelik güçlü bir eğilimleri olduğu, bu da sonuçta matematik yeterliliklerini zayıflattığı ve kariyer tercihlerini etkilediği görülmüştür (Ashcraft, 2002). Matematik kaygısı ile ilişkili endişelerin ve müdahaleci düşüncelerin, bilişsel olarak zorlu matematik görevleri için gereken çalışma belleği kaynaklarını azalttığı varsayılmaktadır (Chang ve Beilock, 2016). Bununla birlikte, matematiksel bilginin bellek temsillerine erişen zihinsel süreçler tam olarak ortaya çıkarılmamıştır (Ashcraft, 2001).

Çalışmalar matematik endişesinin işler belleği bozduğunu ortaya koysa da, bu kaygı türüyle ilgili nörofizyolojik süreçler düzgün bir şekilde ele alan çalışmalar daha az sayıdadır. Aristotle Üniversitesi Uygulamalı ve Afektif Nörobilim ekibinden Klados ve arkadaşlarının bu konuda yaptığı bir dizi çalışma matematik endişesinin nörofizyolojik süreçlerini ele almıştır.

Birinci Çalışma (Klados ve ark., 2015)

Dizinin yayınlanan ilk çalışmasında basit aritmetik hesaplamaların ve çalışma belleği görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında matematik kaygısının olaya ilişkin potansiyel (ERP) genliği üzerindeki etkilerini incelendi. ERP verileri, 32 üniversite öğrencisinden dört tür aritmetik problemi (bir ve iki basamaklı toplama ve çarpma) ve üç zorluk seviyesinden (1, 2 ve 3 geri görev) oluşan bir çalışma belleği görevini yaparken kaydedildi. Deneyde, matematik kaygısının düşük olduğu gruba kıyasla, matematik kaygısı taşıyan bireylerin frontosentral (180–320 ms arasında) ve sentroparietal konumlarda (380–420 ms arasında) azalmış ERP tepit edildi. Üstelik bu etkiler görev zorluğu / karmaşıklığı, bireysel performans ve genel durum / sürekli kaygı düzeylerinden bağımsızdı. Sonuçlar, matematik endişesinin yüksekliğiyle bilişsel görevler bağlamında sayısal uyaranların işlenmesinin erken aşamalarında, düşük kortikal aktivasyon arasındaki ilişkiliyi ortaya çıkarmış oldu.

İkinci Çalışma (Klados ve ark., 2017)

Diğer çalışmalardan farklı olarak katılımcılara matematik deneyine girecekleri önceden bildirildi ve deney öncesi-sonrası istirahat halindeki EEG’leri çekildi. Deney öncesi EEG sonuçlarına göre matematik deneyine gireceğini bilen katılımcılar belirttikleri matematik kaygısının şiddetine göre bütün EEG bantlarında birbirinden ayrıldı. Yazarların belirttiğine göre matematik kaygısı yüksek olan öğrencilerin beyin ağları, çözecekleri matematik probleminin yarattığı negatif duyguları düzenleme çabsına girerek daha etkili fonksiyonel organizasyon gösterdi.

Üçüncü Çalışma (Klados ve ark., 2019)

Yayınlanan son çalışmada ise matematik kaygısının yarattığı kortikal aktivasyonları ve artan zorluktaki işler bellek görevindeki işlevsel ağları araştırmak için yine çok kanallı EEG verisi kullanıldı. Sonuçlar, matematik kaygısı yüksek olan grubun olumsuz duygular, acı ve korkuyla bağlantılı daha fazla alanı etkinleştirdiğini, matematik kaygısı düşük olan grubun ise işler belleğin daha çok kodlama ve geri alma süreçleriyle ilgili bölgeleri etkinleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, fonksiyonel bağlantı analizine göre matematik kaygısı düşük olan bireylerin, frontal korteks gibi işler bellek ile ilgili alanlarda daha yapılandırılmış kortikal ağlara sahip olduğunu ortaya koyarken, matematik kaygısı yüksek olan bireylerin kortikal ağları daha dağınık ve yapılandırılmamış olduğu dolayısıyla matematik kaygısının işler belleği bozan bir kısır döngü oluşturduğunu ortaya çıkardı:

Matematik Endişesinin Bellek ve Problem Çözme Üzerine Etkisi

KAYNAKLAR:
– Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. Current directions in psychological science, 11(5), 181-185.
– Chang, H., & Beilock, S. L. (2016). The math anxiety-math performance link and its relation to individual and environmental factors: a review of current behavioral and psychophysiological research. Current Opinion in Behavioral Sciences, 10, 33-38.
– Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math anxiety, and performance. Journal of experimental psychology: General, 130(2), 224.
– M. A. Klados, P. Simos, S. Micheloyannis, D. Margulies, and P. D. Bamidis, ‘‘ERP measures of math anxiety: How math anxiety affects working memory and mental calculation tasks?’’ Front. Behav. Neurosci., vol. 9, p. 282, Oct. 2015.
– M. A. Klados, N. Pandria, S. Micheloyannis, D. Margulies, and P. D. Bamidis, ‘‘Math anxiety: Brain cortical network changes in anticipation of doing mathematics,’’ Int. J. Psychophysiol., vol. 122, pp. 24–31, Dec. 2017.
– Klados, M. A., Paraskevopoulos, E., Pandria, N., & Bamidis, P. D. (2019). The impact of math anxiety on working memory: A cortical activations and cortical functional connectivity EEG study. IEEE Access, 7, 15027-15039.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler