Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar – I

Zaman ve yer yönelimi, temporal ve frontal loblar ile ilişkilidir. Kişi yönelimi sorgulanırken; temporal lobda bulunan ve insanların yüzlerini ayırt etmede rol oynayan fusiform girus (oksipitotemporal girus) işlevi değerlendirilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Saniyeler içinde gerçekleşen anlık hatırlama test edildiğinde; temporal lob yerleşimli Wernicke ve frontal lobda bulunan Broca alanları ile bu iki alanı birbirine bağlayan arkuat fasikül fonksiyonları değerlendirilmiş olur. Wernicke ve Broca alanları sırasıyla; beyindeki anlama ve konuşma merkezleri olarak da adlandırılabilir ve bu alanlar, kişinin söylenen bir sözü tekrarlamasında da rol alır.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

2-3 dakika içinde gerçekleşen gecikmiş hatırlamayı ölçen sorularda ise hipokampus ve mediyal temporal lob değerlendirilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Dikkatin farklı bileşenlerini değerlendiren sorularda, frontal lob işlevleri sorgulanmış olur. Kişinin hesaplama yapmasını gerektirecek sorular sorularak; dorsolateral prefrontal korteks (DLPFK), inferior pariyetal lobul ve singulat girus aktivitesi değerlendirilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Gösterilen bir cismin adını söylemesini istediğimiz zaman kişinin sol temporal ve pariyetal lob işlevlerini sorgulamış oluruz. Üç aşamalı komutların uygulanmasında (MMT’deki kağıt katlama sorusu örnek verilebilir) temporal lob ile frontal lobta bulunan premotor korteks görev alır.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Okuma ve anlamaya ilişkin sorularla; sol pariyetal ve temporal lobların işlevleri değerlendirilir. Yazma eyleminde, sol pariyetal bölge görev alır. Şekil kopyalamada ise; sağ pariyetal bölge ve prefrontal kortekse (PFK) olan projeksiyonları ile beraber bazal ganglionlar rol oynar.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Davranış Envanterleri:

Demans hastalarında psikoz belirtilerinin (hezeyan ve halüsinasyonlar); mezotemporal (mezial temporal) ve frontal beyin alanlarındaki dejenerasyon nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Anksiyete artışında en çok suçlanan beyin alanları amigdala, PFK, talamus ve hipokampustur. Amigdala, korku şartlanmasından ve öforiden sorumlu beyin bölgesidir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Ajitasyon/agresyon; nöropatolojik değişikliklerden kaynaklanan serotonerjik ve kolinerjik sistemlerin hipofonksiyonu, dopaminerjik ve noradrenerjik sistemlerin rölatif hiperfonksiyonu nedeniyle görülür.

Motor ajitasyona neden olan patoloji, beyin bölgesi olarak striatum’dadır.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Disinhibisyon; orbitofrontal korteks (OFK) lezyonlarında görülür.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

İrritabilite/labiliteden sorumlu beyin bölgeleri, amigdala ve PFK’dir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Apati; parahipokampal girus, frontal ve pariyetal neokorteks, hipokampus ve Meynert’in bazal çekirdeği’nde dejenerasyon nedeniyle oluşur.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Uyku ve iştah değişiklikleri sorgulanarak; hipotalamus ve talamus değerlendirilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Frontal Davranış Envanteri ile frontal lob fonksiyonları değerlendirilebilir. Negatif davranış ve belli normal davranış eksikliği maddeleri sorgulanarak DLPFK hasarı gösterilebilirken; disinhibe, aşırı veya anormal davranış maddeleri değerlendirilerek ventromedial prefrontal korteks (VMPFK) ve OFK fonksiyonlarındaki sapmalar belirlenebilir. Planlama, yargılama, motivasyon, güdü ve davranış gibi yürütücü işlevlerden DLPFK sorumludur.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Duygudurum Envanterleri:

Depresyonda rol oynayan beyin bölgeleri amigdala, talamus ve hipokampustur. Amigdala ve hipokampus; limbik sistemin parçalarıdır, sürekli etkileşim halindedirler ve sırasıyla duygular ve hafıza ile ilişkilidirler.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

Depresyonda görülen afektif belirtiler; VMPFK, inaktivite; striatum, yaşamdan geri çekilme ise nükleus akumbens adı verilen beyin bölgeleri ile ilişkilidir.

VMPFK, PFK’in duygularla ilişkili parçasıdır. Striatum bir bazal ganglion çekirdeği olup diğer beyin bölgeleri ile işbirliği içinde çalışır ve kişinin hareketlerinin düzenlenmesini sağlar. Nükleus akumbens, beyin sapındaki nörotransmitter merkezinden salınan dopaminin hedefi olup, haz alma ve bağımlılık ile ilişkili beyin bölümüdür.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar - I

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler