Orta yaş ve ilerisi için ideal uyku miktarı 7 saat

Orta yaş ve ilerisi için ideal uyku miktarı 7 saat

Cambridge ve Fudan Üniversitesi’nden araştırmacılara göre orta yaş ve ilerisi için ideal uyku miktarı yedi saat. Bunun yanında çok az veya çok fazla uyku daha düşük bilişsel performansa ve zihinsel sağlıkta bozulmalara yol açıyor.

Uyku bilişsel işlevleri mümkün kılmak ve zihinsel sağlığı yüksek tutmak konusunda önemli rol oynuyor. Ayrıca atık ürünleri uzaklaştırarak beyni sağlıklı tutuyor.

Yaşlandıkça uyku düzenimizde uykuya dalmada ve devam etmede güçlük, uyku miktarı ve kalitesinde azalma gibi değişiklikler olur. Bu bozulmaların bilişsel zayıflamaya ve yaşlılardaki psikiyatrik bozukluklara etkisinin olabileceği düşünülüyor.

Nature Aging’de yayınlanan araştırmada araştırmacılar İngiltere ve Çin’den 38- 73 yaş aralığında yaklaşık 500.000 erişkinin verilerini incelediler. Katılımcılara uyku düzenleri, zihinsel sağlıkları hakkında soruar soruldu ve bazı bilişsel testlere tabi tutuldular. Çalışmada 40.000 katılımcının beyin görüntüleme verileri ve genetik verileri mevcuttu.

Analiz sonucunda bireylerin işlemleme hızı, görsel dikkat, hafıza ve problem çözme gibi becerilerin aksadığı ve bu aksamanın fazla uyku süresi ve yetersiz uyku süresi ile ilgili olabildiği anlaşıldı.

Gece başına yedi saatlik uykunun bilişsel performans ve zihinsel sağlık için ideal olduğu görüldü. Anksiyete ve depresyon semptomları veya daha fazlasından şikayetçi olan kişilerin yedi saatten uzun veya kısa uyuyor olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların söylediğine göre yetersiz uyku ve bilişsel zayıflama arasındaki ilişki yavaş dalga uykusundaki bozulmalara bağlı olabilir. Bu tür uykudaki bozulmalar hafızadaki bilgilerin sağlamlaştırılmasında problemlere yol açıyor olduğu gibi, biriktiğinde demansa yol açan amiloid isimli proteinlerin birikmesiyle de yakından ilişkili. Bütün bunlara ek olarak yetersiz uyku beynin toksinlerden kurtulmasına engel olabiliyor.

Ekip ayrıca bilişsel işlemleme ve hafızada görevli beyin bölgelerinin yapısında yedi saatten fazla ve az uykuyla ilişkili değişiklikler olduğunu bildirdi. Beyinde inflamasyonun ve yaşa bağlı hastalıkların oluşma riskinin ideal uyku saatinden sapmalarla arttığı bulunan diğer bulgular arasındaydı.

Prefesör Feng: “Sonuç olarak çok az veya çok fazla uykunun bilişsel sorunlara yol açtığını söyleyemesek de uzun zamanda edinilmiş verilerin analizi bunu destekliyor. Ancak yaşlıların neden daha az uyudukları konusu genetikle ve beyin yapımızla ilişkili kompleks bir konu.”

Profesör Sahakian: “İyi bir uyku hayatın tüm aşamalarında ancak özellikle yaşlandığımızda önemli. Yaşlı insanlar için bilişsel zayıflamayı yavaşlatmak ve zihinsel sağlığı korumak adına uyku kalitesini artırmak hayati önem taşıyor.”

KAYNAK:
– Seven Hours of Sleep Is Optimal in Middle and Old Age – Neuroscience News. (2022).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler