P300 ve Temel Bileşenleri…

P300 yöntemi psikiyatrik hastalıkların ölçümünde ne gibi belirtiler ışığında bizlere yardımcı olmaktadır? Anksiyeteniz var ise elektrofizyolojik ölçümlerin bir türü olan P300 nasıl kullanılır?

Beynimizin önemli ve önemli olmayan uyaranları arasında ayrım yapma şeklinin bir ölçütü olan P300 iki temel bileşen(component) üzerinden incelenmektedir. Bu iki temel bileşen genlik(amplitude) ve gecikme süresi/latans(latency) olarak belirtilebilir. P300 genliği hedeflerin imkansızlığına göre değişirken, gecikme süresi/latans hedef uyaranı standart uyaranlardan ayırma zorluğuna göre değişir. Bilişsel yeteneği azalmış, psikiyatrik bozukluğa sahip hastaların büyük bir çoğunluğunda P300 genliği küçülürken latans da genellikle kısalmaktadır.

Anksiyetede P300…

Anksiyete, gündelik hayatta işlevsel olarak ihtiyacımız olan bir faktör olmasına karşılık anksiyete bozukluğu durumlarında kişilerdeki kaygı seviyesi ihtiyaçların önüne geçecek kadar yoğun olmaktadır. Anksiyete bozukluğu yaşanan kişilerde çoğunlukla karar mekanizması ön planda olmak üzere bilişsel süreçlerde de negatif belirtiler kendini göstermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz P300 bileşenlerinden olan genlik anksiyete durumlarında küçülürken, gecikme süresi (latansı) de kısalmaktadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda P300…

İnsanı içsel süreçleri ve fiziksel olarak normalden fazla sarsan olayların genel bir tanımı olarak travma, ardı sıra pek çok sorunun da devamlılığına işaret etmektedir ve travmanın oluşturduğu tesir kolay geçmemektedir. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı koyulmuş hastalar ile TSSB olmayan hastaların karşılaştırıldığı pek çok çalışmada P300 genliğinin düşük olduğu gözlenmiştir. P300 sonuçlarındaki bu azalmalar gerekli ve gerekli olmayan bilgiye ulaşımdaki; daha geniş perspektiften bakacak olursak dikkat ile alakalı azalmaların da göstergesi konumundadır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda P300…

Bu bozukluk anksiyetenin aşırı, bulunulan duruma aykırı şekilde fazla ve yoğun olarak yaşanması durumudur. Yaygın anksiyete bozukluğuna sahip kişiler genellikle ortaya çıkan durumların negatif taraflarını ele alırlar ki bu durum dikkat ve öğrenme mekanizmaları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığından; bozukluğa sahip bireylerin P300 genlik ve latansları normal anksiyete düzeyine sahip bireylere nazaran düşüklük göstermektedir.

Sonuç Olarak…

Anksiyete bozukluklarının görüldüğü anksiyete, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarda P300 genliğinde ve latansında azalma görülmektedir. Bu durum yapılan pek çok araştırma ışığında yüksek P300 değerine sahip olmanın koruyucu bir duruma, düşük P300 değerine sahip olmanın ise risk faktörüne işaret etiiğine dair çalışmaları destekler niteliktedir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler