Psikopati ve duygusal farkındalık

Psikopati ve duygusal farkındalık

Psikopatik eğilimlerin, düşük duygusal farkındalık seviyeleri ile ilişkili olma eğiliminde olduğunu ortaya çıkaran bir araştırma gerçekleştirildi.

PLOS One’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre psikopatik eğilimler, düşük duygusal farkındalık seviyeleri ile ilişkili olma eğilimindedir. Bununla birlikte, bu olumsuz ilişki, yaşamın erken dönemlerinde sıkıntı yaşayan bireyler arasında en güçlüsüdür. Bulgulara bir farklılık daha ekleyen yeni araştırma, araştırılan bireylerin bir alt kümesinin hem yüksek psikopati hem de yüksek düzeyde duygusal farkındalık sergilediğini gösteriyor.

Psikopatinin arkasındaki psikolojik mekanizmaları anlamak, tanı ve tedavinin iyileştirilmesine yol açmanın yanı sıra psikopatik özelliklerle ilişkili suç ve şiddet içeren davranışları önlemek için kamu güvenliği stratejilerini bilgilendirebilir. Belirsiz kalan bir alan ise, psikopati ve sosyo-duygusal yetenekler arasındaki ilişkidir.

İki farklı psikopati tablosu

Çalışma yazarı Dr. Ryan Smith, “Sık sık psikopatili bireylerin iki farklı tanımını duyarsınız: Birincisi bu bireyler, çekici ve manipülatif olarak tasvir edilirler. Böyle bireylerin, insanların duygu ve düşünceleri konusunda farkındalığın bulunduğu ve bunların nasıl sömürüleceğine dair bir tür metodik düşünceler geliştirmesini gerektiriyor. Öte yandan bu bireyler; dürtüsel, bencil ve başkalarının duygularına karşı duyarsız olarak da ikinci bir tanım alıyorlar.”

“Bu iki tanımı bir araya getirdiğinizde, biraz tutarsız görünüyor. Yani bu bireylerin, başkalarının duygularına ilişkin hem yüksek hem de düşük farkındalığa sahip olmalarını beklemek açık değil. Çocukluk deneyimlerinin bu farklı özellikleri etkileyebileceğini de düşünebilirsiniz. Bu nedenle, çalışmamız bu soruları cevaplamaya yardımcı olmak için tasarlandı.”

Çalışma için, 177 lisans öğrencisinden Duygusal Farkındalık Düzeyleri Ölçeği ve Triarşik Psikopati Ölçeği’ni doldurmaları istendi.

Duygusal farkındalık düzeyi

Duygusal Farkındalık Düzeyleri Ölçeği, duygusal farkındalık için yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bireyin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama ve tanımlama yeteneğini değerlendirir. Katılımcılara iki kişiyi içeren 10 senaryo sunulur ve ilgili duyguları tanımlamaları istenir. Puan, duyguları tanımlamak için kullanılan kelimelerin türüne göre belirlenir.

Psikopati düzeyi

Triarşik Psikopati Ölçümü, bireylerden psikopatinin üç boyutuyla ilgili bir dizi ifadeye katılmalarını isteyen bir kişisel bildirim anketidir: düşük kaygı, yüksek özgüven, risk alma isteği, empati ve suçluluk duygularının eksikliği, kişisel kazanç için başkalarını sömürme eğilimi, kabalık ve zayıf davranış kontrolü ve gelecek için planlama eksikliği ile karakterize edilen disinhibisyon ölçülmektedir.

Katılımcılar ayrıca, yaşamın erken dönemindeki ihmal ve istismar gibi olumsuz çocukluk deneyimlerinin değerlendirmelerini de tamamladılar.

Her psikopatide duygusal farkındalık eksik değil

Araştırmacılar,

 • Yüksek düzeyde psikopatik özellikler ile düşük duygusal farkındalık arasında bağlantı olduğunu,
 • Bu bağlantının, çocuklukta sıkıntı yaşayan kişilerde daha güçlüyken, bazı durumlarda, sıkıntı yaşamamış kişilerde ilişki olmadığını,
 • Yüksek psikopati puanına sahip bireylerin yaklaşık yarısının, yüksek düzeyde duygusal farkındalığa sahip olduğunu,
 • Bu durumun da yüksek psikopatiye mutlaka düşük duygusal farkındalığın eşlik etmediğini gösterir.

Smith ve meslektaşları, psikopatinin belirli boyutlarını incelerken, duygusal farkındalık puanlarının, kabalık ve çekingenlikle ilişkili olduğunu, ancak cesaretle ilişkili olmadığını buldular.

Birincil ve ikincil psikopati

Çalışmanın sonuçları bireylerin bazı özelliklerinin birincil psikopatiyle diğerlerinin ikincil psikopatiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bunlardan cesaret; psikopatinin birincil yönü olan baskınlık, ikna etme, sosyal güvence, dayanıklılık ve gözü peklik özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık kabalık; psikopatinin ikincil yönü olan saldırganlık, dürtüsellik, sorumsuzluk ve muhaliflik özellikleriyle ilişkili bulunmuştur.

Dr. Smith sonuçlar hakkında, “Asıl çıkarım, birden fazla psikopatik birey türü olmasıdır” dedi. “Psikopatik kişiliklere sahip bazı bireyler, çocuklukta istismar ve ihmal gibi erken travma nedeniyle bu özellikleri geliştiriyor gibi görünüyor. Bu durum, genellikle ‘ikincil psikopati’ olarak adlandırılır. Çalışmamızda, ikincil psikopati tablosuna uyan bireylerde daha yüksek psikopatik eğilimler, daha düşük duygusal farkındalıkla bağlantılıydı. Bu kişiler ayrıca psikopatinin daha dürtüsel, düşüncesiz bileşenlerini gösterme eğilimindeydiler.

“Ancak psikopatik özelliklere sahip olan ve erken istismar veya ihmal yaşamamış başka bir grup daha vardı – bu tablo genellikle “birincil psikopati” olarak adlandırılır. Bulgularımız birincil psikopati tablosuna uyan bireylerin çoğunun duygusal farkındalık ölçümlerinde yüksek puanlar aldığı görüldü. Başka bir deyişle, birincil psikopati grubunda daha yüksek psikopati puanları, ikincil psikopati grubunun aksine, düşük duygusal farkındalıkla ilişkili değildi.

Hapishanedeki psikopatili bireyler kimler?

Dr. Smith, “Sonuç olarak, tüm psikopatili bireyleri aynı olarak düşünmemek daha doğru olur. Bu bireylerin bazıları yüksek farkındalığa sahip olup genellikle yaşamda başarılı bir şekilde işlev görürken, diğerleri daha düşük farkındalık gösterip hapishane popülasyonunda gördüğümüz bireyler olma olasılığı daha yüksek olabilir. Çalışmamız bu farkın doğasına biraz daha ışık tutuyor.” ifadelerinde bulundu.

Son olarak çalışmanın bazı eksiklikleri olduğunun altını çizen Dr. Smith, Çalışmamızla ilgili akılda tutulması gereken bir husus, Triarşik Psikopati Ölçeğidir. Bu, genellikle psikopatik eğilimleri değerlendirmek için kullanılır, ancak bir teşhis aracı değildir. Klinik psikopatili bireyler arasında sonuçların farklı olması mümkündür. Ancak çalışma ile ilgili en önemli uyarı, katılımcıların bir üniversite çevresinden toplanmış olmasıdır” dedi. “Birçoğu psikopati ölçümlerinde yüksek puan alsa da aynı sonuçları, yüksek düzeyde psikopatiye sahip bireyleri de içerebilecek mahkumlar veya acımasız kurumsal liderlik pozisyonları gibi diğer gruplarda görüp görmeyeceğimizi henüz bilmiyoruz. Gelecekteki çalışmaların, bunu anlamak için yaptığımız şeyi bu diğer gruplarda tekrar etmesi gerekecek.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Eric W. Dolan (13.02.2023). Study helps untangle the complicated relationship between psychopathy and emotional awareness. PsyPost.
– Smith, R., Chuning, A. E., Tidwell, C. A., Allen, J. J., & Lane, R. D. (2022). Psychopathic tendencies are selectively associated with reduced emotional awareness in the context of early adversity. Plos one, 17(12), e0277475.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler