Ruhsal Bozukluklar Nelerdir?

Ruhsal Bozukluklar Nelerdir?

Zihinsel bozuklukların gerçekte ne olduğu sorusu, son derece tartışmalı bir sorudur. DSM-5 ve ICD-11 gibi sınıflandırma sistemleri, zihinsel bozuklukları, sıkıntıya neden olan düşünce, duygu veya davranışlar (semptomlar) olarak kabul eder. Bu nedenle ruhsal bozukluklar, tanı kriterlerine dahil olan semptomlara göre klinikte değerlendirilerek teşhis edilir. Tedaviler ise bu semptomları çeşitli yollarla hafifletmeyi amaçlar.

Semptomlardan Beyne…

Düşünceler, duygular ve davranışların kaynağı beyindir. Dolayısıyla ilk akla gelen ruhsal bozukluk için beyindeki işlev bozukluğunun patoloji yaratabileceğidir. Ancak tıpkı nörolojik ve fiziksel hastalıklarda semptomun kendini gösterdiği gibi, beyindeki işlev bozukluğunun, ruh sağlığı bozukluklarının semptomlarını gösterip göstermediği tartışma konusudur.

Bunu anlamak için hastaları sağlıklı bireylerle karşılaştırarak neyin yanlış gittiğini ölçerek, altta yatan biyolojideki değişiklikleri ortaya çıkarabilir. Bu değişiklikleri azaltan yeni tedavi müdahaleleri geliştirebilir.

Aynı zamanda, bunu anlamak zor bir iştir. Bunun nedeni, bedenimizde oluşan bir hastalığın örneğin ateş veya baş ağrısı gibi bir semptomun, altta yatan farklı etiyolojileri olabileceği gibi, ruhsal bozulmalarda da hastaların sunduğu tanımlayıcı psikolojik belirtiler, sinirbilimsel çerçevelerle kolayca eşleşmez.

Ek olarak, semptomları yaşayan kişi, benzersiz bir yaşam öyküsü, düşünce, duygu ve davranışlara; her insanda büyük ölçüde farklılık gösteren bir genetik ve gelişimsel yapıya sahiptir. Dolayısıyla, aynı psikolojik semptomlarla kliniğe başvuran kişiler büyük farklılıklar gösterebilir. Sonuç olarak, aynı “semptomlar” ve bozuklukla ilişkili biyolojik değişkenler, bu bireysel farklılıkları yansıtacak şekilde bir dereceye kadar farklılık gösterebilir.

Beyinden Çevreye…

Beyin, sürekli olarak gelişmekte olan bir organdır; deneyimlere göre kendini yeniden oluşturur. Bu nedenle, bu psikolojik semptomları yaşayan kişinin, tamamen bağımsız olmadığının farkında olmak önemlidir. Kötü hava kalitesinin astım semptomlarını dayanılmaz seviyelere kadar şiddetlendirmesi veya diyet unsurlarının diyabet semptomlarını şiddetlendirmesi gibi, uyarıcı ortamın unsurları,  ruhsal sağlık semptomlarını şiddetini etkileyebilir.

Her birey, çevresiyle etkileşim içindedir ve beynin sürekli şekillenmesine neden olan deneyimlerle dolu bir hayat yaşar. Dolayısıyla her bir insan farklı düşünceler, duygular ve davranışlara sahip eşi olmayan bir varlıktır.

Çok Yönlü Yaklaşım…

Zihinsel bozukluklar, aslında çeşitli karmaşık etiyolojilere sahip çok katmanlı, çok yönlü bozulmalardır. Bu nedenle, zihinsel bozuklukların gerçekte ne olduğu, nasıl sınıflandırılmaları, nasıl değerlendirilmeleri ve nasıl tedavi edilmeleri gerektiği konusunda çok farklı (ve çoğunlukla karşıt) bakış açılarının olması şaşırtıcı değildir.

Tüm ruh sağlığı bozukluklarının, beyin bozuklukları olarak görülmesi, özellikle sosyal ve çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenebilecek bozukluklar (örneğin depresyon) için hala çok tartışmalıdır. Bu nedenle başka bir yaklaşım, zihinsel sağlık bozukluklarını kişi düzeyinde tanımlamaktır. Kişilerin; duyguları, düşünceleri ve davranışları vardır. Ayrıca, sosyal, çevresel bağlamı; genetik, gelişimsel, deneyimsel bir öyküsü vardır. Hepsi de birbiriyle ilişkilidir. Başka bir deyişle, bir yaklaşımı diğerine karşı savunmak yerine, ruh sağlığı bozukluklarının çok katmanlı, çok yönlü ve heterojen doğasını kucaklayan bir yaklaşım gereklidir.

Araştırmacı ve klinisyenler arasında ruhsal bozukluğun ne olduğu, nasıl teşhis edilmesi gerektiği ile ilgili sorular değerlendirilir, sınıflandırılır ve hasta için en iyi sonuçların alındığı cevaba yönelim olur. Biyopsikososyokültürel varlık olan insan için en iyi cevap, yeni farmakolojik tedavilerin geliştirilmesini kolaylaştıran biyolojik bir yaklaşım, yeni davranış terapilerinin geliştirilmesine izin veren psikolojik bir yaklaşım ve yeni sosyal politikaların, yaşam müdahalelerinin geliştirilmesini destekleyen bir sosyal ve çevresel yaklaşımın birleşiminden gelmektedir.

KAYNAK:
https://sapienlabs.org/what-are-mental-disorders/

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler