Şizofreni Hastalarının Yakınları İçin Bilgilendirme – 1

Şizofreni nedir?: Ciddi bir beyin hastalığı olan şizofreni, aynı zamanda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kişinin gerçeklikle olan bağlantısının belirli nispetlerde bozulduğu bu hastalık sürecinde düşünce, inanış, algılama ve davranış gibi beyin işlevlerinde önemli bozulmalar ortaya çıkar.

Şizofreni belirtileri nasıl ortaya çıkar ve nasıl seyreder?

Şizofreninin uzun bir zaman sürecinde (aylar içinde) ortaya çıkması halinde hastalığa dair ilk belirtiler dikkatten kaçabilmekte ya da hasta yakınları tarafından görmezden gelinebilmektedir. Bazı kişilerde ise hastalık ani başlangıç gösterir (günler-haftalar içinde). Bu durumda hastalık belirtileri çok daha renkli ve belirgin bir seyir gösterir ki hastalığın gözlerden kaçması daha düşük bir olasılıktır. Şizofreni hastalığında belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, aynı kişide farklı dönemlerde birbirinden farklı belirtiler görülebilmektedir. Şizofrenik belirtilerin ortaya çıkma süreci temelde üç aşamaya ayrılmaktadır. Bahse konu aşamaların sürelerinin kişiden kişiye değişebileceği unutulmamalıdır.

1. Dönem: Prodrom (Hastalığın silik başlangıç dönemi)

Bu dönemde şizofreni hastalığının belirtileri dikkatlerden kaçabilecek kadar hafif düzeydedir. Kişinin duygu ve düşüncelerini ifade etme şekillerinde ve kimi davranışlarında değişiklikler ortaya çıkar. Bu dönemde çabuk sinirlenme, kaygı hissi, keyifsizlik, isteksizlik, içe kapanma, takıntılar (obsesyonlar), sosyal ilişkilerde azalma, ders başarısında düşme, mesleki yaşantıda başarısızlık gibi belirtiler görülebilmekte, şizofreni hastalığı ilk bakışta diğer psikiyatrik hastalıklara benzeyebilmektedir.

2. Akut alevlenme dönemi

Bu dönemde psikotik belirtiler denilen kişinin gerçeklikle bağının koptuğuna işaret eden halüsinasyon (varsanı, yanlış duyusal algılama), hezeyan (delüzyon, yanlış ve değiştirilemeyen inanışlar), tuhaf konuşma ve davranışlar ortaya çıkar. Herhangi bir şizofreni hastasında yukarıda bahsedilen belirtilerin tümü bir arada görülebileceği gibi, sadece birine ya da birkaçına rastlanabilen hastalık tabloları da bulunmaktadır.

3. İyileşme dönemi

Şizofreni hastalığın tedavi edildiği takdirde düzelebileceği evreye verilen addır. Düzelmenin miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı hastalarda tek bir akut alevlenme döneminden sonra, hastalık tedaviyle düzelmekte ve hayat boyunca bir daha tekrarlamamaktadır. Ancak bu hastalar tüm şizofreni hastalarının sadece %10 ila 20’lik kısmını oluşturmaktadır.

Daha sıklıkla şizofreni hastalığı iyileşme ve akut alevlenme dönemlerinin birbirini takip ettiği bir seyir izler. Bu hastalarda uygun tedavi uygulandığında, akut alevlenme dönemlerinin görülme sıklığı ve atakların şiddeti azalabilmektedir. Bazı şizofreni hastalarında iyileşme dönemlerinde düzelme tama yakın olabileceği gibi, iyileşmenin orta ya da hafif düzeyde kaldığı hastalar da vardır.

Aslında şizofreni hastalarının büyük bölümünü (%60-70’ini) birden çok akut alevlenme döneminin görüldüğü, iyileşme dönemlerindeki işlevselliğin ve normal yaşantıya dönebilme yeteneğinin orta düzeyde kaldığı gruptaki hastalar oluşturmaktadır.

Hastaların % 10’luk bölümünde ise her türlü tedaviye rağmen hastalık ağır seyretmekte, şizofrenik belirtiler tedaviye cevap vermemekte ya da çok az cevap vermektedir.

Ayrıca şizofreni ile ilgili Şizofreni nedir? konulu videomuzu da izleyebilirsiniz.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler