Yalnızlık yaşlı yetişkinlerde artan demans riskiyle ilişkilidir

Yalnızlık yaşlı yetişkinlerde artan demans riskiyle ilişkilidir

Araştırmacılar, yaş ve genetik risk faktörlerine bağlı olarak nispeten düşük bir riske sahip olması beklenen 80 yaşından küçük yalnız yaşayan kişilerin bunama riskinde üç kat artış buldular.

Çalışma ayrıca yalnızlığın, daha zayıf yürütücü işlevlerle (karar verme, planlama, bilişsel esneklik ve dikkatin kontrolünü içeren bir grup bilişsel süreç) ve Alzheimer hastalığı ve ilişkili bunamalar (ADRD) riskiyle ilişkili olduğunu buldu.

Alzheimer Derneği’nin 2021 özel raporuna göre, bunama Amerika Birleşik Devletleri’nde 6,2 milyondan fazla yetişkini etkiliyor. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana, yalnızlık tahmini 46 milyon Amerikalıyı etkiledi.

Araştırmacılar, geriye dönük verileri kullanarak, başlangıçta demansı olmayan ve ortalama yaşı 73 olan 2.308 katılımcıyı inceledi. Muayene sırasında nöropsikolojik ölçümler ve MRI beyin taramaları alındı ​. Katılımcılara huzursuzluk, uyku problemi ve iştahsızlık gibi diğer depresif belirtilerle birlikte ne sıklıkta yalnız hissettikleri soruldu. Katılımcılar ayrıca Alzheimer hastalığı için APOE ε4 aleli olarak adlandırılan genetik bir risk faktörünün varlığı açısından da değerlendirildi. Genel olarak, 2.308 katılımcının 144’ü geçen haftada üç veya daha fazla gün yalnız hissettiğini bildirdi.

Çalışma popülasyonu, titiz klinik yöntemler kullanılarak on yıl boyunca demans açısından değerlendirildi ve 2.308 katılımcının 329’una daha sonra hastalık teşhisi kondu. 144 yalnız katılımcıdan 31’inde bunama gelişti. 80 yaş ve üzeri katılımcılarda yalnızlık ve bunama arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, 60-79 yaş arası yalnız olan daha genç katılımcıların demans geliştirme olasılığı iki katından fazlaydı. APOE ε4 aleli taşımayan genç katılımcılar arasında üç kat artmış risk yalnızlık ile ilişkilendirildi. Araştırmacılar, riskteki üç kat artışın muhtemelen yalnızlığa bağlı ADRD riskinin artması ve erken bilişsel, nöroanatomik belirteçler arasındaki ilişkilerle ilgili olduğu sonucuna vardılar.

Bu çalışma, yaşlandıkça demans geliştirme riskimizi ele alırken yalnızlığın ve sosyal bağlantı sorunlarının önemini vurgulamaktadır. Kendinizde ve başkalarında yalnızlık fark etmek, destekleyici ilişkiler kurmak ve sürdürmek herkes için önemlidir. Ancak, bilişsel gerilemeyi geciktirme ve hatta belki de önleme şansımızı artırmak için ilişkiler yaşlandıkça daha da önem kazanır. Neyse ki, yalnızlık tedavi edilebilir. Var olan bağları koruyarak ve yeni bağlar kurarak riskler azaltabilir.

KAYNAK:
– Joel Salinas, Alexa S. Beiser, Jasmeet K. Samra, Adrienne O’Donnell, Charles S. DeCarli, Mitzi M. Gonzales, Hugo J. Aparicio, Sudha Seshadri. Association of Loneliness With 10-Year Dementia Risk and Early Markers of Vulnerability for Neurocognitive Decline.Neurology Feb 2022 DOI: 10.1212/WNL.0000000000200039

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler