Yeni Deneyimler Öğrenmeyi Geliştiriyor

Yeni Deneyimler Öğrenmeyi Geliştiriyor

Yeni durumlara hızla uyum sağlama yeteneği hayatta kalmak için çok önemlidir. Bu esneklik birçok nöropsikiyatrik hastalıkta bozulmuştur. Yeni deneyimlerin, bilişsel esnekliği kolaylaştırmak için beyin devrelerini nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, yeni deneyimlere maruz kalmanın hipokampus ve prefrontal korteksindeki yerleşik temsilleri azaltarak ve farelerin yeni navigasyon stratejileri öğrendiğini gösteriyor. 

Yeni bir deneyime maruz kalmanın etkileri

Mekansal öğrenme, ventral hipokampus ile medial prefrontal arasındaki devreye bağlıdır. Bu beyin yapıları arasındaki bağlantı, uzamsal öğrenme süreci boyunca güçlenir. Bununla birlikte, bağlantı maksimum güçte kalırsa, daha sonra yeni görevlere ve kurallara adaptasyonu zorlaştırır. Araştırmacılar, yeni bir deneyime maruz kalmanın, yerleşik hipokampal-prefrontal bağlantıyı azalttığını ve esnek mekansal öğrenmeyi sağlayan çevresel bir tetikleyici işlevi görebileceğini varsaydılar.

Araştırma kapsamındaki ilk görevde fareler ödül almak üzere labirentte gezinmeleri için eğitildi. Bazı farelerin daha önce görmedikleri bir yeri keşfetmelerine izin verilirken, diğerlerinin daima tanıdık bir alanda gezinmelerine izin verildi. Fareler daha sonraki aşamada yine bir ödül almak üzere, yeni bir navigasyon stratejisine geçmeyi gerektiren görevle meşgul oldu. Beklendiği gibi, tüm fareler ilk başta orijinal navigasyon stratejilerini tercih ettiler. Ancak daha önce yeni bir alanı keşfetmiş olan fareler, öğrendikleri ilk stratejiyi yavaş yavaş aştı ve yeni navigasyon stratejisini 40 deneme eğitim seansının yarısına doğru başarıyla öğrendi.

Araştırmacılar, yeniliğe maruz kalan farelerin, görev taleplerine göre stratejilerini güncellediklerini ve gerektiğinde orijinal stratejiye geri dönebildiklerini buldular. Ayrıca ventral hipokampustan alınan kayıtları incelediklerinde, teta dalgasının yeni alanın keşfi sırasında ve onu izleyen saatte güçlendiğini keşfettiler; ancak ardışık iki gün içinde fareler alana alıştıkça teta dalgasısının azaldığını gördüler.

Aynı zamanda, medial prefrontal korteksteki nöronlar azalmış teta dalgası senkronizasyonu gösterdi ve hipokampal aktivite ile prefrontal aktivite arasındaki korelasyonlar zayıfladı. Bu ve diğer bulgular, yeniliğe maruz kalmanın, ventral hipokampus ve medial prefrontal korteks arasındaki sinaptik bağlantıları azalttığını ve öğrenme ile ilişkili bağlantının daha sonra güçlendirilmesine izin vermek için devreyi sıfırladığını göstermektedir.

Fareleri yeniliğe maruz bırakmak, vHPC aktivitesini teta (4-12 Hz) salınımlarına yeniden düzenleyerek ve mevcut vHPC-mPFC bağlantısını zayıflattı, önceden kodlanmış bir stratejiyi bozdu. Fareler daha sonra yeni bir göreve adapte olduklarında, vHPC nöronları yeni görevle ilişkili aktivite geliştirdi, vHPC-mPFC bağlantısı güçlendirdi ve mPFC nöronları yeni kuralları kodlamak için güncellendi.

Bu sonuçlar, yeni deneyimin öğrenmeyi desteklediğini ve böylece sonraki öğrenmeyle ilişkili devrenin plastisitesini mümkün kıldığını göstermektedir.

KAYNAK:
– Alan J. Park; Alexander Z. Harris; Kelly M. Martyniuk; Chia-Yuan Chang; Atheir I. Abbas; Daniel C. Lowes; Christoph Kellendonk; Joseph A. Gogos; Joshua A. Gordon. Reset Of Hippocampal–Prefrontal Circuitry Facilitates Learning. Nature, DOI: 10.1038/s41586-021-03272-1

– New experiences enhance learning by resetting key brain circuit. National Institute of Mental Health (NIMH)

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler