Depresyonda disosyatif belirtiler

Depresyonda disosyatif belirtiler

Disosiyasyon, zihinsel bir ayrılmayı tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Artık sosyal medyada popüler bir kelime olup unutkanlığı, hayal kurmayı veya dalgınlığı tanımlamak için kullanılabilmektedir. Ayrıca amnezi, sesler duyma, geçmişe dönüşler, derealizasyon, duyarsızlaşma, kimlik parçalanması ve daha fazlasını içerebilen patolojik bir tanımı vardır.

Disosyatif belirtiler, travma veya büyük bir stres yaşamakla ilişkilendirilebilir. Pek çok insanın muzdarip olduğu depresyon, patolojik dissosiyatif semptomları da kapsayabilmektedir. Journal of Psychiatric Research’te yayınlanan çalışma, dissosiyatif belirtiler, depresyon, travma ve diğer potansiyel aracı faktörler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi amaçlamış ve ayrışmanın depresif semptomları olan kişilerde çok yaygın olabileceğini rapor etmiştir.

Çalışma nasıl gerçekleşti?

Hong Wang Fung ve meslektaşları, klinik olarak anlamlı düzeyde depresif belirtiler bildiren 410 yetişkin katılımcıyı kullandı. Katılımcılar çevrimiçi olarak toplandı ve anketlerini web üzerinde tamamladı. Ölçümler arasında sosyodemografik bilgiler, depresyon belirtileri, dissosiyatif belirtiler, travma deneyimleri, kişilerarası stres, aile desteği ve psikiyatrik ilaçların algılanan faydaları ile ilgili anketler yer alıyordu.

Disosyatif semptomların yaygınlığı

Sonuçlar, katılımcıların çoğunluğunun klinik olarak anlamlı düzeyde dissosiyatif semptomlar yaşadığını bildirdi. Ayrılma ve duyarsızlaşma gibi bazı dissosiyatif belirtiler çok yaygındı ve katılımcıların %70’inden fazlasında bulunurken, kimlik ayrışması gibi diğerleri çok daha nadirdi. İkincil analizde yüksek ve düşük seviyelerde dissosiyatif semptomlar gösteren katılımcılar arasında da farklılıklar bulunmuştur.

Disosiyasyon belirtileri yüksek ve düşük olanlar

Daha yüksek disosiyasyon seviyeleri bildiren katılımcılar ayrıca daha yüksek çocukluk ve yetişkinlik travması, kişilerarası stres, Travma Sonrası Stres Bozukluğu semptomları ve depresif semptomlar bildirdiler. Bu, dissosiyatif semptomların potansiyel olarak depresyonun tedavi edilmesinin zor olmasının bir nedeni olabilir. Ek olarak, dissosiyatif bir semptom olan duygusal daralmanın, aynı zamanda psikiyatrik ilaçların algılanan faydalarının azalmasıyla ilişkili olduğu bulundu.

Çalışmanın kısıtlılıkları neler

Verilerin çevrimiçi olarak alınması ve klinik bir örnek olmaması baş kısıtlar olabilir. Bireyler semptomları kendi kendine belirttiği için tüm katılımcıların depresyon veya dissosiyatif semptomlar için tanı kriterlerine ulaşıp ulaşmayacağını söylemek zordur. Ek olarak, çalışmada daha ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşayan insanlar hariç tutulmuştur ve dissosiyatif belirtilerin rahatsız edici doğası nedeniyle sonuçların genellenebilirliği sınırlı olmaktadır.

Sonuç

Son olarak araştırmacılar, “Bu çalışma, depresif belirtileri olan bir insan örneğinde dissosiyatif belirtilerin prevalansını ve ilişkilerini sistematik olarak araştırarak literatüre katkıda bulunuyor.” “Örneğimizde dissosiyatif semptomlar travma, stres ve travmayla ilişkili semptomlarla pozitif korelasyon gösterdi. Depresyonu olan kişilerin dissosiyatif semptomlar açısından taranması, travma, disosiyasyon ve bunlarla ilgili semptomlara zamanında müdahale edilmesi açısından önemlidir” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Emily Manis (25 November 2022). Dissociative symptoms are common among individuals with depression, study finds. Psypost.
– Fung, H. W., Chien, W. T., Lam, S. K. K., & Ross, C. A. (2022). Prevalence and correlates of dissociative symptoms among people with depression. Journal of psychiatric research, 154, 132-138.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler