Depresyonda taburculuk sonrası intihar riski

Depresyonda taburculuk sonrası intihar riski

Depresyon hastaları arasında intihar riskinin, taburcu edildikten sonraki ilk üç günde en yüksek seviyede olduğu tespit edildi.

Bu hafta JAMA Psychiatry’de yayınlanan bir çalışmaya göre, psikiyatri hastanelerinden taburcu edilen depresyon hastaları, taburcu olduktan sonraki ilk üç gün içinde intihar ederek ölme riskinin en yüksek olduğu hastalardır ve bazı risk faktörleri bu riski daha da artırmaktadır.

Helsinki Üniversitesi’nden Dr. Kari Aaltonen ve meslektaşları, intihar sonucu ölen kişilerin yarısından fazlasının depresyonda olduğunu ve yaklaşık %40’ının yakın zamanda hastaneye yatırıldığını belirtmiştir. Bu nedenle, depresyon nedeniyle hastaneye yatırılan kişiler taburcu olduktan sonra önemli ölçüde intihar riski altındadır. Araştırmacılar, “Psikiyatrik bakımla temas halinde belirgin bir yüksek risk dönemine sahip böyle bir nüfus, seçici intihar önleme için önceliklendirilebilir bir hedef oluşturuyor” diye yazdılar.

Taburcu olduktan sonra iki yıl takip edildiler

Aaltonen ve meslektaşları, hastaneye kabuller, taburculuklar, tanılar ve ölüm nedenleri hakkında bilgi içeren Sağlık Hizmetleri ve Finlandiya İstatistikleri için Bakım Kaydı gibi Finlandiya kayıtlarından elde edilen verileri kullandılar. 1996-2017 yılları arasında 18 yaş ve üzeri katılımcılar arasında depresyon nedeniyle hastaneye yatan tüm psikiyatrik hastaları tespit etmişlerdir; komorbid majör psikotik bozukluğu veya bipolar bozukluğu olan hastalar hariç tutulmuştur. Her hasta taburcu olduktan sonra iki yıla kadar takip edilmiştir. Birden fazla hastaneye yatışı olanlar için her taburculuk yeni bir takip döneminin başlangıcı olmuştur.

Çalışma dönemi boyunca 91.161 katılımcı (%56,2 kadın; ortalama yaş 44) arasında toplam 193.197 hastaneye yatış gerçekleşmiştir. Çalışma dönemi boyunca toplam 1.219 erkek ve 757 kadın intihar sonucu ölmüştür. Ek bulgular arasında şunlar yer almaktadır:

Taburcu olduktan sonraki ilk üç gün içinde intihar insidans oranı 100.000 kişi-yılında 6.062’dir. Yazarlar, bu oranın Finlandiya’daki genel nüfus içindeki oranı 330 kat aştığını belirtmiştir.

İlk hafta çok riskli

İntihar oranı taburcu olduktan sonraki ilk hafta boyunca yüksek kalmış (dördüncü ila yedinci günlerde 100.000 kişi-yılda 3.884), ancak daha sonra düzenli olarak düşerek bir yıl sonra 100.000 kişi-yılda 478’e gerilemiştir.

Ateşli silahla veya ası ile intihar girişimi nedeniyle hastaneye yatırılan bireyler, taburcu olduktan sonraki ilk üç gün içinde en yüksek intihar sonucu ölüm riskine sahipti. Acil intihar riskiyle ilişkili diğer faktörler arasında ağır veya psikotik depresyon, işlev bozukluğu olan ağır hastalık, intihar girişimi öyküsü, erkek cinsiyet ve 40 yaş ve üzeri yer almıştır.

Ekonomik durum ve alkol kullanımı farklı zamanlarda intihar riskini etkiliyor

Bazı faktörler zamansal eğilimler göstermiştir. Daha yüksek hane halkı harcanabilir gelirine sahip olmak taburcu olduktan hemen sonra intihar riskiyle ilişkiliydi, ancak daha sonra daha düşük gelire sahip olanlara kıyasla daha düşük bir riskle ilişkiliydi. Eşlik eden alkol kullanım bozukluğu ile hastaneye yatırılan bireyler, olmayanlara göre daha düşük ani intihar riskine sahipken, zaman içinde daha yüksek riske sahip olmuştur.

Yazarlar, “Zaman içinde azalan bir eğilim bulmamıza rağmen, taburculuk sonrası yüksek riskli dönem hala yoğun bir dikkat gerektirmektedir” diye yazmıştır. “Bakımın sürekliliği ve taburcu olduktan sonraki günler içinde gelişmiş psikiyatrik ayakta tedavi hizmetlerine erişim zorunlu olmalıdır.”

KAYNAKÇA:
– PsychNews Alert (16.02.2024). Suicide Risk Among Patients with Depression Highest First Three Days After Discharge
– Aaltonen K, Sund R, Hakulinen C, Pirkola S, Isometsä E. Variations in Suicide Risk and Risk Factors After Hospitalization for Depression in Finland, 1996-2017. JAMA Psychiatry. Published online February 14, 2024. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.5512

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler