Hobiler ve Sayısız Faydaları

Hobiler ve sayısız faydaları

Dilimize İngilizceden geçen “hobi” kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki karşılığı “görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü” olarak geçiyor. Peki bir kişinin hobilerinin olması psikolojisi üzerinde nasıl etkiler oluşturur?

Bir meslekten farklı olarak neyin hobi olarak kabul edildiğinin önemli bir belirleyicisi muhtemelen bu faaliyette geçimini sağlama amacının olmayışıdır. Neredeyse hiç kimse yaptığı hobiler ile geçimini sağlayamaz. Buradan yola çıkılarak şöyle bir yorumda bulunmak çok zor değildir: bir insanın hobilerinin olması kendi için bir şey yapmasının bir karşılığı olarak kıymetlidir.

Hobi kavramı ile kastedilen genel olarak boş zaman etkinlikleri, psikolojik olarak belirli davranış kümeleriyle tanımlanan olumlu etkinliklerdir. Bir insan hobileri ile meşgul olduğunda rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, sevilen bir eyleme yakınlaşır sevmediği birtakım eylemlerden ise uzaklaşır. Dijitalleşmenin günden güne arttığına şahit olduğumuz bu zamanlarda tek başına ya da grupla yapılabilecek farklı ve eğlenceli etkinliklere duyulan ihtiyaç da artacak gibi görünüyor.

Hobiler ile meşgul olmak alışılagelmişin dışına çıkmak adına büyük bir imkân sağlamaktadır. Gündelik hayatın monotonluğundan ve yorucu etkilerinden sıyrılmaya destek sunar. Bir hobinin edinilmesi önemli bir beceri, bilgi ve deneyim kazanmanızı sağlayabilir ancak hobilerin temel amacı büyük oranda kişisel doyumdur. Hobilerin insan psikolojisi, kalp ve beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır.

Yapılan bir araştırmada özellikle ergenlik dönemlerinde boş zaman etkinliklerine katılımda bulunanların olumlu psikolojik gelişim gösterdikleri görülmüştür. Yapılan başka bir çalışmada hobiye sahip olmanın koroner arterler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğundan, bir başka çalışmada günde en az bir saat hobileri ile meşgul olan kişilerin daha geç demansa (bunama) yakalandıklarından, bir başka çalışmada ise meme kanseri olan kişiler üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğundan bahsedilen hobilerin ufak bir araştırma ile birlikte ne kadar faydalı olabileceğini görmek hiç de zor değildir.

Bütün bu olumlu şeylerin yanı sıra hobiler zamanı yapılandırmaya ve hayatın akışından daha fazla zevk almaya, sosyal ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye, daha ilgi çekici olmaya ve benlik kavramını güçlendirmeye, stresle başa çıkmaya yardımcı olurlar.

Son olarak sitemizde yayınlanan hobiler ile depresyon arasındaki ilişkiye değinen Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
– Tomioka, K., Kurumatani, N., & Hosoi, H. (2016). Relationship of having hobbies and a purpose in life with mortality, activities of daily living, and instrumental activities of daily living among community-dwelling elderly adults. Journal of epidemiology, 26(7), 361-370.
– Tominaga, K., Andow, J., Koyama, Y., Numao, S., Kurokawa, E., Ojima, M., & Nagai, M. (1998). Family environment, hobbies and habits as psychosocial predictors of survival for surgically treated patients with breast cancer. Japanese journal of clinical oncology, 28(1), 36-41.
– Hughes, T. F., Chang, C. C. H., Vander Bilt, J., & Ganguli, M. (2010). Engagement in reading and hobbies and risk of incident dementia: the MoVIES project. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias®, 25(5), 432-438.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler