Kendi Kendine Teşhis Meselesi

Kendi Kendine Teşhis Meselesi

Sıkıntısını çekmekte olduğumuz herhangi bir durumun çözümünü kısa yollardan elde etmeye çalışmak sebeplerin neler olabileceğini göz ardı ederek ya da sağlıksız temellendirmeler yaparak yanlış sonuçlara varmamıza neden olabilir.

“Kendi kendine teşhis” (self-diagnose) çoğunlukla bir yanlışlıktan daha fazlasıdır çünkü bu tip bir eylemin boyutları beklenilen faydayı ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda kendine zarar verme noktasına gelebilir.

Tıbbın diğer alanlarında da yanlışlık veya zarar ortaya çıkarma etkisi olabilecek bu eylemin psikiyatri özelinde gerçekleştirilmesi ise başlı başına büyük bir sorundur. Psikiyatride teşhis koymanın zorluklarının daha iyi anlaşılması adına David Rosenhan’ın tasarladığı büyük sansasyonlara neden olan “Rosenhan/Thud Deneyi”ne bakılabilir. (Bkz. Psikiyatride Stigmatizasyon)

Zor teşhisin nedeni gözlemlenme zorluğu

Psikiyatrik durumların diğer tıp alanlarından yer yer fakat çoğunlukla daha zor teşhis ediliyor oluşunun özünde hastalığa sebep teşkil eden durumların gözlemlenme zorluğu yatmaktadır. Gözlemlenme zorluğu ifadesini meselenin daha iyi anlaşılması adına biraz açmakta fayda var.

Şüphesiz teknolojik ilerlemeler psikiyatrik durumların teşhis edilmesi, birbirinden ayırt edilmesi ve sınıflandırılması noktasında ciddi bir yol alınmasını sağlamıştır. Bu ilerlemeler sadece teşhisin değil aynı zamanda tedavinin de farklı yöntemler aracılığı ile sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bütün bu araçlar modern çağın bizlere sunduğu değerli hamleler olarak yorumlanabilir.

Gelişmeler teşhisi zorlaştır mı?

Tam bu noktada “bu gelişmelerin teşhisi zorlaştırdığı durumlar var mıdır?” sorusu akıllara gelebilir. Bu sorunun cevabı “bazen cevap olmaktan ziyade karmaşıklığı arttırabiliyor” şeklinde verilebilir. Nitekim “İnsan Genom Projesi” gibi büyük bütçeli ve geniş çevreler ile yürütülen, günümüz teknolojisinin eriştiği bütün imkanlardan faydalanılan çalışmalarda nörolojik durumların tespiti için çalışmayı yürüten ekiplerin beklentileri karşılanırken, psikiyatri söz konusu olduğunda kat edilmesi gereken yolun uzunluğunu kestirmek de o kadar kolay görünmemektedir.

Kendi kendine teşhis çözümsüzlüğe götürür

İşbu noktada teşhisin zihin sağlığı alanında çalışanlar için bile zor olduğu, komorbid durumların sıkça görüldüğü, gerçek sebebin görünen sebeplerden farklılaşabildiği yani ortaya çıkan durumun kendiliğinden karmaşık olduğu psikiyatrik hastalıklarda kişinin kendi kendine teşhis yolunu tercih etmesi çözüme doğru değil çözümsüzlüğe doğru atılan bir adımdır.

Hastalığı araştırma hastalığı karıştırmaya dönmemeli

Ortaya çıkan durumların/semptomların araştırılması, anormalitenin niçin var olduğunun merakından kaynaklanan bir tepkidir ve gayet normaldir. Bunun için güvenilir kaynaklara bakmakta zarar yok, fayda vardır. Fakat burada bilgilenmek, sebeplerin neler olabileceğini incelemek ile bu bilgileri kendi bakış açımız ile yorumlamak, kendimize tanı koymak aynı şey değildir. Bu incelemeler esnasında hastalığı araştırma farkında olmaksızın hastalığı karıştırmaya dönebilmektedir.

Son söz olarak, insanlara güvenmeme, doktorların, alanda çalışanların bu işi bilmediğine dair şüphelerin sık olması gibi durumların da psikiyatrik bir semptom olması söz konusu olabileceğinden kendi kendine teşhis yerine objektif değerlendirme yapacak bir uzmana başvurmak en sağlıklı yol olacaktır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler