TMS’in Depresyonda Uygulanması

Majör depresyon duygusal, davranışsal ve kognitif işlev bozukluğu ile karakterize bir duygudurum bozukluğudur. Ailesinde depresyon geçmişi olan bireyler depresyona yakalanma riskine daha fazla sahiptir. Ayrıca inme, kalp krizi, Parkinson hastalığı, kanser ve hormonal hastalıkları olan kişiler depresyon risk grubunda bulunmaktadır.

Bir yakının kaybı, ilişkide yaşanan problemler, mali sıkıntılar gibi kişinin hayatını etkileyen ani değişimler de depresyona neden olabilmektedir. Majör depresyon Amerika’da 16.1 milyon kişiyi etkileyen tıbbi bir hastalıktır. Türkiye Sağlık Araştırmasının raporuna göre depresyon 15 yaş ve üstü bireyler arasında %11 görülme oranıyla en çok görülen hastalıkların arasında yer almaktadır.(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18854). Bu nedenle depresyonun tedavisi büyük önem kazanmaktadır.

Depresyonun tedavisi öncelikle psikoterapi ve antidepresan ilaçların birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Fakat antidepresan ilaçlar hemen her hastada etkisini göstermeyebilir. Bir çok hasta ilaçların istenmeyen yan etkisinden şikayetçi olmaktadır. Bu durumda alternatif tedavi için TMS (Transcranial magnetic stimulation) cihazı öne çıkmaktadır. TMS beyinde duygudurumunu kontrol eden bölgedeki sinir hücrelerini, oluşturduğu manyetik alan etkisiyle uyarmaktadır. TMS cihazı 2008 yılında Amerikada FDA (food and drug administiration) tarafından farmakolojik denemede başarısız olmuş ilaca dirençli unipolar depresyon hastalarının tedavisi için onay almıştır (Rossi, 2008).

Kliniğimizde r-TMS ve Derin TMS olmak üzere iki tip TMS cihazı bulunmaktadır. Derin TMS hakkında ayrıntılı bilgi için Derin TMS sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

TMS’in depresyonda uygulanması

Depresyondaki işlevsel nörogörüntüleme çalışmaları genellikle sol prefrontal korteks aktivitesinde düşüşe işaret etmektedir. Yüksek frekans TMS tedavisinde beyindeki sol dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) bölgesinin aktivasyonunu artırmak hedeflenir.

Depresyon için uygulanan standart parametreler 10 Hz frekansında 4 saniyelik vurulardır. İki vuru arasında 26 saniyelik zaman dilimi (duraksama) vardır ve bir seansta 3000 vuru yapılmaktadır. Uyarımın yoğunluğu kişinin motor eşiğine göre belirlenmektedir ( Motor eşiğin %120’si ).Her seans toplamda 37 dakika sürmektedir.

TMS haftanın her günü, toplamda en az 10 seans uygulanabilmektedir. Semptomlar geri dönerse tedavi yenilenebilir. Bu açıdan bir risk taşımamaktadır. Örneğin yurtdışında yapılan bir çalışmada 12 aydan fazla bir süre 70 seans alan bir hastada herhangi bir yan etkiye rastlanmamıştır. (Di Lazzaro, 2009). Fakat hastaların bir kısmı baş ağrısı ve boyun ağrısından şikâyetçi olabilmektedir ve bu etkiler geçicidir. Uyarım süresince sabit bir şekilde oturmak ve başı sabit pozisyonda tutmak hastalardaki bu şikâyete neden olabilir.

TMS tedavisi alan hastaların depresyon skorları karşılaştırıldığında uygulama süresi arttıkça TMS’in etkisi de artmaktadır. 6 hafta boyunca uygulanan TMS tedavisinin 2 haftalık uygulamaya göre daha etkili olduğu gösterilmiştir. (http://www.jove.com/details.php?id=2345)

TMS tedavisinin hedef bölgesi olan sol DLPFC bölgesi aynı zamanda kognitif becerilerle ilişkili bir bölgedir. Yapılan kontrollü TMS çalışmalarının çoğu bir ya da birden fazla kognitif becerilerde gelişme göstermişlerdir. Fakat her tedavide olduğu gibi TMS’in etkisi kişiden kişiye değişebilir. Genetik etkenler ya da hastanın durumu bu farklılıklara neden olabilir. Çalışmalar TMS tedavisinin hastaların %60’ında etkili olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte geliştirilen TMS cihazları psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç ve psikoterapiye alternatif olmaktadır. Etkinliği şu an için sadece depresyonun tedavisinde kabul edilmiş olsa da yapılan çalışmalar diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde TMS’in gelecek vaat eden bir cihaz olacağını göstermektedir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler