Uyku eksikliği ve depresyon

Uyku eksikliği ve depresyon

Alınan yetersiz uyku, ruh sağlığının bozulmasında etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak prestijli bir psikiyatri dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, uyku ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı daha farklı şekilde açıklanmaktadır

7000’in üzerinde bireyden genetik veri toplandı

Daha önceki ikiz çalışmalar, depresyonun yaklaşık %35 oranında kalıtsal olduğunu ve genetik farklılıkların uyku süresindeki varyansın %40’ından sorumlu olduğunu ileri sürmüştü.

Çalışmada ortalama yaşı 65 olan kişilerden alınan veriler incelenmiş ve kısa uyku süresinin depresif semptomlarıın oluşmasıyla ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmacılar, 7.146 kişiden genetik ve sağlık verilerini çalışmada kullanmışlardır. Çoğunlukla araştırmaya katılan kişiler gecede ortalama yedi saat uyudu. İşe başlangıç dönemlerinde %10’dan fazlası gecede beş saatten az uyumuştur. Çalışma döneminin sonuna doğru bu oran  %15’in üzerine çıktı.

Çalışma sonunda şu bulgulara rastlandı. Kısa uykuya (örneğin bir gecede beş saatten az alınan uyku süresi) daha çok genetik yatkınlığı olan kişilerin 4-12 yıl boyunca depresif belirtiler gösterme ve geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna karşın, depresyona daha fazla genetik yatkınlığı olan kişilerde depresif belirtiler geliştirme düzeyinin daha düşük seyrettiğini vurgulamışlardır.

Depresyona yatkınlıktan çok kısa uykuya yatkınlık depresiflikle daha çok ilişkili

Dr. Olesya Ajnakina araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Kısa ve uzun uyku süreleri, depresyonla birlikte, ciddi anlamda kişileri etkilemektedir. Bir bireyin belirli bir özelliğe yönelik yatkınlığının olması, uyku süresini ve depresif belirtileri anlamlandırmada önemli rol oynadığı düşünülüyor.”

Araştırma ekibi, bir yandan depresif belirtiler ile uyku süresi arasındaki genetik olmayan ilişkileri de incelemiştir. Beş saatten daha az uyuyan kişilerin depresif belirtiler geliştirme olasılığının 2,5 kat daha fazla olduğunu, depresif belirtileri olan kişilerin ise kısa uykudan sıkıntı yaşama olasılıklarının üçte bir daha fazla olduğunu bulunmuştur. Bunun yanında araştırmacılar, uzun süre uyumak ile depresif belirtiler geliştirmenin arasında bir bağlantı olduğunu göstermişlerdir. Dokuz saatten fazla alınan uyku süresinin katılımcıların depresif belirtiler gösterme olasılığının, ortalama yedi saat uyuyan kişilere göre 1,5 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.

Hem kısa hem de uzun uyku depresiflikle ilişkili

Profesör Andrew Steptoe sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Yetersiz uyku ve depresyon yaşla birlikte artış göstermektedir. Nüfusun yaşlanma olgusu ile depresyon ve uyku eksikliği bağlantısının daha iyi açıklanmasına ihtiyaç var. Bu çalışma genetik, uyku ve depresif belirtilere ilişkin gelecekteki araştırmalara önemli bir temel oluşturmaktadır.”

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (20.10.2023). Linking Sleep Deficits to Depression.
– Hamilton, O.S., Steptoe, A. & Ajnakina, O. Polygenic predisposition, sleep duration, and depression: evidence from a prospective population-based cohort. Transl Psychiatry 13, 323 (2023). https://doi.org/10.1038/s41398-023-02622-z

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler