Histrionik kişilik bozukluğu nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu nedir?

Histrionik Kişilik Bozukluğu… Genç yaşlarda başlar. Aşırı duygusaldırlar. Hemen her kötü durumu dert edip ağlarlar. Sürekli ilgi beklerler. İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olurlar.

Frapan giyim, baştan çıkarıcı jestler, sözler sıkça başvurdukları şeylerdir. Derinlemesine bir duygusal ilişki kuramazlar. Yüzeysel kalırlar. Yani yaptıkları davranışların diğerlerindeki etkisini pek hesaba katmazlar.

Başkalarını etkilemek ana hedeftir. İçerik önemli değildir. Başkalarını etkilemeye yönelik ve içerikten yoksun bir konuşma biçimleri vardır. Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartı ile gösterirler. Kısacası teatral davranışlar sergilerler.

Telkine yatkındırlar, kolay etkilenirler. Bütün bunlara rağmen, ilişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünürler. Kısacası, dikkatleri üzerine çekmeye çalışan, karşısındakine olumlu ve duygusal izlemin vermeye çalışan, rol yapıyormuş gibi görünen, başkalarını etkilemekten başka şey düşünmeyen kişilerdir.

Narsistlere göre çevresindeki kişilerle olan davranışlarına daha fazla dikkat ederler. Durup dururken yardım etme eğilimi, “seni bu sıkıntıdan kurtaracağım!” tarzındaki ifadeler, aslında kendinden başka kimseyi düşünememek, sevememek bu kişiliğin ana çizgilerindendir.

Her şey seksüalize edilir, sorsanız hiç seksüalize etmezler. Oysa seksten başka her şeyi düşünürler. Sadece kadınlarda görülmez, erkeklerde de görülür. Genelde ana-baba-çocuk üçgeninde sorun vardır. Babasının kızı olma ya da anasının oğlu olma çabası içindedirler. Kız ise anne ile erkek ise baba ile ciddi geçimsizlik yaşarlar. Adeta sürekli didişirler.

Özetle, mutsuz insanlardır. Ama mutlu görünürler. Hatta buna “la belle indifference” adı verilir. Güzel aldırmazlık… Özel bir semptom.

Yakın çevrelerindeki etkisine bakarak, bir histrioniğin oğlu ya da kızı olmak çok zor bir şey olsa gerekir. Sürekli sizi baştan çıkarmaya çalışan bir anne ya da baba… Gerçekten travmatik olsa gerekir. Anlaşılan bir histrionik için asıl mesele sürekli sevgi ihtiyacı içinde olmaktır. Bunu elde etmenin yolu olarak abartı, cinsellik vs. ne varsa kullanmaktır.

Bu bozukluk, psikoterapötik müdahalelerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Biyolojik parametreleri az bilindiğinden doğru-dürüst bir tedavi de yapılamamaktadır. Geriye uzun ve meşakkatli bir terapi tekniği olarak psikanaliz kalmaktadır…

Garip şekilde üç histrionikten en az birinin ayrıca anti-sosyal eğilimde olduğu bilinmektedir. Bu halin sınır tanımamaktan ve her şeyin aslında kendilerine ait olduğuna inanmaktan kaynaklandığını düşünüyorum.

Ülkemizde sıkça rastlanan bu hastalık için benim dikkatimi çeken ve üzerinde çalıştığım bir başka nokta ise dikkatlerini dağıtamadıkları yönünde… Onlar bir şeye kafayı taktığı anda asla vaz geçmemekte başka şeyi gözleri görmemekte… Hatta o yönde zorlandıklarında öfkelenmekte ve aynen ilgi odağı olmadıkları durumda gösterdikleri öfkeyi sergilemekte…

Her neyse, herhalde başarılı bir tedavinin ana sonucu bireyin evrenin merkezine oturamayacak kadar küçük olduğunu kavramaktır. Ve kim bilir diğerler sadece sessiz bir duaya razı olmaktadır…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler