COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

COVID-19 ve Psikiyatrik Bakımın Dönüştürülmesi

Koronavirus pandemisinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri psikiyatri alanında yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır. Sosyal mesafe politikaları ve finansal belirsizliğin kişisel sağlık, aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde olumsuz ruhsal etkileri olduğunu biliyoruz. Bu durum toplumsal uyum sorunlarına ve toplum kaygısındaki küresel artışa neden olabiliyor; ruh sağlığı hizmetlerine olan talepleri arttırabiliyor.

Afetlerin mevcut ruhsal sağlık problemlerini daha da kötüleştirdiğini zaten biliyoruz. Covid-19 salgını sürecinde okulların kapanması, karantinaya girmek, finansal ve mesleki belirsizlikler ruhsal problemler ile ilişkili ciddi stres yaratan durumlardır. Koşulları şu anda stabil olanlar da dahil olmak üzere bazı hastaların semptom alevlenmesi veya nüks riski daha yüksek olabilir. Herhangi bir ruh sağlığı problemi olmayan bazı kişiler de ruh sağlığı problemi riski altında olabilir. Bu yüksek risk döneminde, özellikle klinik risk altındaki hastalar için bazı hizmetler durdurulduğunda, yatan hasta yatakları dolu olduğunda ve fiziksel aktivite, uyku, sosyal etkileşimler gibi rutinler bozulduğunda benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor.

Telesağlık hizmeti geçmişte bölgesel felaketler nedeniyle uygulanmıştır. Ancak Covid-19 pandemisinin küresel etkileri, telesağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının acil önemini hatırlatmıştır. Önceki felaketlerin daha sınırlı ve bölgesel olması kısa ve odaklanmış bir telesağlık müdahalesini yeterli kılabiliyorken bugün durum daha farklıdır.

Özellikle klinisyenlerin eğitimi birincil ihtiyaçtır. Hizmet verecek kişilerin dijital literatür ve acil müdahale ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri edinmesi, teknolojik cihazlar aracılığıyla hastalara tam kapasite hizmet sunulmasına olanak sağlar. Her ne kadar dijital olanaklar hızla yaygınlaşıyor olsa da, kırsal alanlarda yaşayanlar, daha düşük gelir ve eğitim düzeyinde olanlar, zihinsel engelli hastalar ve yaşlılar için telesağlık hizmeti yeniden ele alınmalı ve yapılandırılmalıdır.

Bugün Covid-19 gelişmiş hizmet ihtiyaçlarını doğurmuş olsa da,  hastalara doğru ve yeterli hizmetin sunulması için uygulanabilir ve yapılandırılmış ortak çalışmalara her zaman gereksinim vardır.

KAYNAK:
– Torous, J., & Wykes, T. (2020). Opportunities From the Coronavirus Disease 2019 Pandemic for Transforming Psychiatric Care With Telehealth. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.1640

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler