OKB’de Tedavinin Yaşam Kalitesi ve İşlevselliği Üzerindeki Etkisi

OKB'de Tedavinin Yaşam Kalitesi ve İşlevselliği Üzerindeki Etkisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), birçok alanın (iş, ev ve sosyal yaşam) işleyişinde önemli aksamalarla ilişkili bir durumdur ve bu durum günlük yaşamın önemli alanlarında ciddi anlamda bozulmaya yol açar. OKB için OKB’nin bozulmuş işlevsellik ve yaşam kalitesi (YK) ile ilişkisi göz önüne alındığında, kanıta dayalı tedavilerin iyileşmelere yol açıp açmadığını incelemek önem taşımaktadır.

Yaşam kalitesi (YK) mevcut yaşamdan ne kadar memnun olunup ne denli memnun olunmadığını kapsayan bir yapı iken, işlevsellik bireyin maksimum potansiyellerine kıyasla günlük yaşamın çeşitli alanlarında ne kadar iyi performans gösterebildiğiyle alakalıdır.

OKB’nin şiddeti; OKB’nin bir öz bildirim ölçeği olan Obsesif-Kompulsif Envanteri Revize (OKE-R) ve Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (Y-BOCS) ile ölçülmüştür.

Stabil dozda SRI kullanmakta olan OKB tanısı almış randomize 100 yetişkin katılımcı; maruz kalma ve yanıt önleme (EX / RP) tedavisi ve risperidon veya plasebo kullanımının karşılaştırıldığı klinik çalışmaya alındı. Katılımcıların SRI kullanımları aynı dozda kalırken, katılımcılar risperidon, EX / RP veya plasebo ile randomize edildi. Tedavi başlangıcında, tedavi devam ederken ve tedavi sonrasında hastaların OKB belirtileri ve YK / işlevsellikleri için değerlendirmeleri yapıldı.

Tüm katılımcılar ilaç yönetimi için psikiyatrist ile düzenli olarak bir araya geldi; risperidon veya plasebo alan kişiler 1-2 haftada bir psikiyatristi gördüler ve EX / RP alan hastalar tedavi sırasında 4 haftada bir psikiyatristi gördüler. Çok düzeyli modelleme ile tedavi süresince YK / işlevsellikteki değişiklikler değerlendirildi ve tedavi koşulları arasındaki değişiklikler karşılaştırıldı.

YK / işlevsellikte iyileşmeler, EX / RP tedavisi alanlarda risperidon tedavisi alanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti. EX / RP, işlevsellik ölçeğinde plaseboya kıyasla daha iyi performans gösterdi ancak YK ölçeğinde anlamlı bir farklılık göstermedi.

Bireysel OKE-R’de daha fazla iyileşme, koşuldan bağımsız olarak YK / işlevsellikte daha büyük iyileşmelerle ilişkilendirildi. Birlikte ele alındığında, hem OKB hem de YK / işlevselliğin tedavi süresince düzeldiği ve OKB semptom şiddetindeki azalmanın YK ve işlevsellikteki iyileşmeleri öngördüğü görülmektedir. Buna ek olarak, Y-BOCS skorlarının tüm tedavi durumlarında YK’de orta derecede iyileşme sağladığı görülmüştür, böylece daha yüksek Y-BOCS skorları olanlar YK’de zaman içinde en büyük iyileşmeleri göstermişlerdir. YK / işlevsellikteki iyileşmeler OKB semptom şiddetindeki azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Spesifik olarak, OKB semptomları daha yüksek olan hastalar daha kötü YK ve işlevsellik gösterme eğilimindedir. OKB şiddetinin YK ile ciddi negatif ilişkilerini göstermektedir.

KAYNAK:
Asnaani, A., Kaczkurkin, A. N., Alpert, E., McLean, C. P., Simpson, H. B., & Foa, E. B. (2017). The effect of treatment on quality of life and functioning in OCD. Comprehensive Psychiatry, 73, 7–14. doi:10.1016/j.comppsych.2016.10.004

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler