Organik Duygudurum Vakası

Organik Duygudurum Vakası

71 yaşındaki bir hanımefendi kliniğimize depresyon şikayetiyle geldi. İsteksiz, kederli, hüzünlü bir ruh hali belirgindi. Psikiyatrik muayenede, COVID-19 karantinasında ve kocasının kaybından sonra sosyal yaşamın kısıtlandığını da öğrendik. Ancak, hastanın bilişsel fonksiyonları hafif konsantrasyon problemleri dışında sağlamdı.

Hastamız tansiyon dalgalanmaları ve baş dönmesi atakları nedeniyle daha önce başka bir psikiyatri kliniğinden panik bozukluk teşhisi almış. Bu teşhisten sonra hastaya escitalopram (10 mg / gün) ve lorazepam (2.5 mg/gün) reçete edilmiş. İlginç bir şekilde, hasta depresif semptomlarını kötüleyen birkaç antidepresan (SSCB ve SNRI) olduğunu bildirdi.

Hastamız kliniğimize ilk ziyaretinde herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanmıyordu. Depresif ve anksiyete semptomlarının şiddeti, klinik ölçeklerle aracılığıyla değerlendirildi. Orta ile şiddetli düzeyde depresif ve kaygı belirtileri görüldü. Antidepresan tedavisindeki geçmiş başarısızlıklar göz önüne alınarak hastadan birtakım nörogörüntüleme tetkikleri (MRG, MR Anjiyografi, Doppler, EKG, EEG) ve nörolojik muayene istendi.

Nörogörüntüleme Sonuçları

Nörogörüntüleme Sonuçları
Şekil 1. MRG soncunda bilateral frontoparietal, subkortikal ve periventriküler beyaz madde hiperintensiteleri (WMH)(A) ve Sağ paramedian pontin enfarktasyonu gözlendi (B).
MR Anjiyografi ve Doppler Ultrason tetkikleri
Şekil 2. MR Anjiyografi ve Doppler Ultrason tetkiklerinde sağ omur atardamarında tıkanma olduğu bildirildi.
Kantitatif elektroensefalografi (qEEG)
Şekil 3. A.Tedavi öncesi kantitatif elektroensefalografi (qEEG)’de anormal frontal alfa aktivitesi ve yaygın yavaşlama gözlendi. B.Tedavi sonrası qEEG’de. Frontal bölgelerde fazla alfa aktivitesi ve genel yavaşlayan arka plan aktivitesi normalleşme eğilimine girdi.

ECO belirgin bir patoloji göstermedi. Nörolojik muayene ise normaldi.

Teşhis

Vertebral arter tıkanıklığı ve serebral enfarktüs ile birlikte tedaviye dirençli depresyon göz önüne alındığında, Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasına göre (ICD-10) sağ omur arterlerinde belirtilmeyen oklüzyon veya darlık nedeniyle beyin enfarktasyonu (ICD-10 CM kodu: I63.211) ve depresif özelliklere sahip bilinen fizyolojik duruma bağlı duygudurum bozukluğu (ICD-10 CM kodu: F06.31) tanısı kondu.

Tedavi

Tedavi stratejisi olarak hastamızın serebrovasküler problemleri hedefledi. Asetilsalisilik asit, Ginkgo biloba özü (120 mg) reçete edildi. Üç ay sonra, depresif semptomlarda hızlı ama önemli bir iyileşme görüldü, endişeli semptomlar da hafifledi. Fiziksel görünümü sosyo-kültürel statüye uygun hale geldi ve genel ruh hali ötimiye geri döndü. İkinci QEEG kaydı da gelişme gösterdi. Frontal bölgelerde aşırı alfa aktivitesi ve genel yavaşlayan arka plan aktivitesi normalleştirilme eğilimine girdi (Şekil 3B’de gösterilmiştir). Semptomlarda %75 iyileşme ve yan etkilerin iyi tolere edilebilirliğine dayanarak, Ginkgo biloba ekstresinin dozu iki katına çıkarıldı. Vertebral arter tıkanma takip edildi.

Tartışma ve Sonuç

Organik Duygudurum Bozukluğu’nun tanısını zorlaştıran birçok zor durum vardır. Depresif semptomların birincil mi yoksa ikincil mi olduğunu ayırt etmek için DSM-5 şunları sıralamıştır: depresyon başlangıç yaşının geç olması, ailede depresyon yaşayan birinin olmaması, atipik depresyon paterni ve tıbbi durum ile depresif semptomatolojinin başlangıcının zamansal olarak uyuşması.

Tüm bu faktörlerin yanında yukarıda bahsettiğimiz organik duygudurum bozukluğu vakasında depresyon semptomlarının ikincil oluşu hakkında bize ipucu veren gösterge antidepresanlara karşı şikayetlerin kötüleşmesiydi. Nörogörüntüleme tetkikleriyle de tanı kesinleştirilip, tedavi yanıtı izlendi.

Antidepresanlardan sonra şikayetlerin kötüleşmesinin olası organik nedenleri araştırılmasaydı tedaviye dirençli depresyon teşhisiyle hasta, hayatının geri kalanını psikiyatrik bir çözüm arayarak geçirebilirdi. Doğru teşhisle vaka, kan dolaşımını artıran kan sulandırıcılar ile başarıyla tedavi edildi. Bu nedenle, tablo psikiyatrik gibi görünse de organik nedenlerin araştırılması büyük önem arz etmektedir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler