COVID-19 Salgınının Depresyon ve Anksiyete Belirtilerine Etkisi

COVID-19 Salgınının Depresyon ve Anksiyete Belirtilerine Etkisi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de uygulanmaya başlayan kısmı sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayısının %70 oranında azaldığı bildirilmiştir. Alınan önlemler ile beraber kişiler evlerine kapanarak akraba, arkadaş, komşu ilişkilerini kısıtlamış ve yeni vaka sayısındaki artışı önemli ölçüde engellemişlerdir. Ancak COVID-19 salgınının ruh sağlığı üzerinde etkisini inceleyen bir çalışmada, kısmi sokağa çıkma yasağı öncesi katılımcıların % 16’sı depresyon, % 17’si anksiyete belirtileri bildirmişken, yasağın hemen ardından katılımcıların % 38’i depresyon belirtileri ve % 36’sı anksiyete belirtilerinde artış bildirmiştir. Depresyon ve anksiyete oranları yasağın açıklanmasının ardından bir hafta boyunca yüksek kalmasına rağmen ilk günkü kadar şiddetli değildi.

Sheffield Üniversitesi’nden Profesör Richard Bentall liderliğindeki uzmanlardan oluşan ekip, 23 Mart Pazartesi ve 27 Mart Cuma tarihleri ​​arasında standardize edilmiş ruh sağlık ölçümlerini kullanarak 2.000 kişilik bir psikolojik araştırma gerçekleştirdi. Çevrimiçi bir ankette katılımcılara yaş, cinsiyet ve gelir bilgileri ile beraber mevcut durumları, COVID-19 hakkındaki düşünceleri, baş etme yöntemleri ve psikolojik belirtileri soruldu. Hafta boyunca çalışma, kadınların %25’inin ve erkeklerin %18’inin klinik olarak anlamlı anksiyete belirtileri sergilediğini, kadınların %23’ünün ve erkeklerin %21’inin depresyon belirtileri gösterdiğini, kadınların %15’inin ve erkeklerin %19’unun stresli olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, 35 yaşın altında olan, şehirde yaşayan, yalnız ya da çocuklarla yaşayan, daha düşük gelirli, sağlık problemleri olan ve gelirleri COVID-19 tarafından etkilenen kişiler daha yüksek kaygı ve depresyon oranlarına sahipti. Ayrıca mahallelerine ait olduklarını hisseden, komşularına güvenen kişilerin kaygı ve depresyon düzeyleri daha düşüktü.

Çalışma, insanların %32’sinin COVID-19 nedeniyle gelir kaybettiğini bildirmiştir. Katılımcılardan pandemiyle beraber şu anki “finansal kaygı düzeylerini” derecelendirmeleri istendiğinde ortalama cevap 6 civarındaydı (0-10 aralığında: 0-hiç endişelenmiyorum, 10-son derece endişeliyim).

Çalışmanın ilk sonuçları, nüfusun çoğunluğunun sağlıklarını korumak için daha fazla çabaladığını gösteriyor; % 69’u yeterli uyku aldıklarını ve üçte ikisi daha dengeli beslendiklerini söylüyor. Yaklaşık % 70’i, eğer mevcutsa koronavirüse karşı kesinlikle aşılanmak isteyeceklerini veya çocuklarının aşılanmasını isteyeceklerini söyledi. Bununla birlikte, ortalama olarak insanlar önümüzdeki ay virüse yakalanma risklerinin %50’den az olduğunu düşünüyor.

KAYNAK:
1. https://neurosciencenews.com/covid-19-depression-16045/
2. https://tr.euronews.com/2020/04/01/ingiltere-de-karantina-ise-yarad-insanlar-aras-etkilesim-yuzde-70-azald-yeni-vaka-hiz-dust

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler