Derin TMS (Derin Transkranyal Manyetik Stimulasyon)

  Derin TMS (Deep TMS) hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Uzmanlarımız, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceklerdir.

  Derin TMS (Deep TMS) nedir?

  Derin TMS, çoğunlukla majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), bağımlılık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi tedaviye dirençli hastalıklarda uygulanır. İlaçsız ve cerrahi olmayan bir müdahaledir, anestezi gerekmez, uygulama sırasında hasta uyanık ve bilinçlidir. Kafatasına yerleştirilen bir plaka ile başın 4 cm altına manyetik atımlar yapılarak beynin sol prefrontal korteksi uyarılır. Böylece, elektriksel aktivite ile çalışan nöronlar, manyetik uyarım sayesinde aktifleşir. Limbik sistemdeki singulat girus gibi büyük beyin yapılarına müdahale etmeyi hedefler. Bu bölge duygusal beynin en ilkel yapısıdır ve duygusal davranışların düzenlenmesinden sorumludur. Empati, dürtülerin kontrol edilmesi, karar vermede gelişme beklenir.

  Derin TMS hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

  Derin TMS şu hastalıkların tedavisinde yüksek başarı oranları ile dünyanın birçök ülkesinde uygulanmaktadır.

  • Bağımlılık
   • Alkol Bağımlılığı
   • Sigara Bağımlılığı
   • Kokain Bağımlılığı
  • Şizofreni
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
  • Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  • Diğer bazı psikiyatrik hastalıklar

  Derin TMS, 2001 yılında Prof. Abraham Zangen tarafından geliştirilmiştir. Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Brainsway firması patentini almıştır. 2003 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) onayını almıştır. Çocuklarda uygulanabileceği rapor edilse de 18 yaş üstü uygulanması önerilir.

  Derin TMS’nin yan etkisi var mıdır?

  Derin TMS‘nin yok denecek kadar az yan etkiye sahip olduğu rapor edilmiş, uygulama sırasında oluşan geçici baş ağrısı, geçici kulak çınlaması vb. geçici durumlar haricinde bir yan etki saptanmamıştır. İlk birkaç seansta ağrı uygulamadan sonra devam ederse, ağrı kesici almada sakınca yoktur. Uygulama sonrasında hasta günlük yaşamına devam edebilir, araba kullanabilir. Geçici hafıza kaybı, kilo alımı, ağız kuruluğu veya cinsel problemlere neden olmaz.

  Gereken muayene yapıldıktan sonra, uzman doktor ve hastanın ortak kararı ile tedavi sürecine bu uygulama dahil edilir. TMS uygulanmasının uygun olmadığı durumlar olabilir, uzman TMS önermeyebilir. Derin TMS uygulaması ile birlikte doktor kontrolünde ilaç kullanılabilir. Herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmayan hastalarda da iyileşme olduğu rapor edilmiştir. Uygulama öncesi aşırı alkol tüketimi veya fazla ilaç kullanımı önerilmez. Yine uygulama öncesinde, intihar düşüncesi, aşırı öfke / mutluluk / huzursuzluk var ise hasta veya yakını bu konuda uzmana bilgi vermelidir.

  Uygulama sırasında, kafadaki tüm metal objeler çıkartılır, kulaklar bir tıkaçla tıkanır ve hasta konforlu bir şekilde oturur. Başlık uygulayıcı tarafından kafaya yerleştirilir. Aşağı yukarı 20dakika süren seanslar, haftada en az 5 kez, kişiye bağlı olarak 4 ila 8 hafta boyunca uygulanır.

  Derin TMS, yaygın kullanılan rTMS’yle karşılaştırıldığında, farklı başlıkları sayesinde, beynin farklı bölgelerine ve daha geniş bir alana uygulama şansı verir, böylece daha fazla nöron aktive olur. Bu da klinik cevabı kuvvetlendirir.

   formu doldurun, biz sizi arayalım

   Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
   Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
   E-posta: info@kemalarikan.com

   Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

   Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

   Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

   Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
   – 5651 sayılı Kanun
   – Meşru menfaat

   Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

   Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

   Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

   Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

   Kişisel Verilerinizin Aktarılması

   Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

   Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

   Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

   Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

   KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

   Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

   Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

   Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

   Bizi takip edin:

   Güncel Yazılar

   Haberler