Üç Harfliler

Orta boylu, göbekli, tıknaz adam hekimin karşısına oturduğunda gülümsüyordu. Gayet neşeli bir hali vardı. “Benim hikâyem biraz uzun ve karışık!” diyerek klasik bir açılış yaptı. Klasikti çünkü hemen her hasta aynı açılışı yapardı. Hekimin, önce şimdiki şikâyetlerinizi anlatın demesi nafile bir çaba olacaktı. Cevaben o en baştan anlatmaya koyulmuştu bile.

Üç yıllık evliydi. Çocukları olmuyordu. Yapılan detaylı incelemelerden sonra kendisinde sperm üremediği ortaya çıkacaktı.

Çeşitli tedaviler denenmişti. Hala da denenmekteydi ama henüz bir gelişme yoktu.

Bir gün eşine dilerse kendisini bırakabileceğini söyledi. Ne de olsa genç bir kadındı. Çocukları çok severdi. Kendisinden de ümit yoktu. O halde en doğrusu boşanıp yeni bir düzen kurması olacaktı.

Fakat karısı onu çok ama çok seviyordu. “Çocuk şart değil.” diyordu. “Sen ve ben yeteriz.” Ama genç adam mantıklı olmak adına kararının en doğrusu olduğunu iddia ediyor ve boşanmak için eşine adeta baskı yapıyordu. Ve lakin duyguları başka telden çalıyordu. Eşini seviyordu. O boşanmaya itiraz edip baskı karşısında ağlamaklı oldukça üzülüyor ve acıyordu.

Konu adamın ailesine yansıdı. Anne-baba önce öğüt verdiler. Olmadı kızdılar. Onda da başaramayınca anladılar ki genç adam üç harflilere esir düşmüştü! Aile Anadolu’nun bağrından çıkıp İstanbul’a yerleşmişti. Ve kültürel olarak böyle bir inanç normal kabul edilebilirdi.

Böylece birçok hocanın kapısı eskitilecekti. Hocalar değişik yorumlarla olayı ele alacaktı. Ama söz birliği etmişçesine ana-babaya hak vereceklerdi. Genç adam maalesef tümüyle cinlerin tesirindeydi. Hatta onlardan birine göre adam bir cinle evlilik yapmış, iki de çocuk sahibi olmuştu. Tek çare adamı cinlerden arındırmaktı. İstanbul’un en mahir cin çıkaran hocalarına gittiler. Genç adam hekime maceralarını teker teker anlatıyordu. Bunlardan birisi onu çok etkilemiş olmalıydı ki özellikle vurguluyordu. Cin çıkaran şahıs bu kez ilk defa iri kıyım bir kadındı. Anlattığına göre hamam tellaklarına benziyordu. Sakallı ve bıyıklı, güçlü kuvvetli bir hatundu. Zavallı adamı yatırıp altına almış, güçlü parmakları ile vücudunun her köşesini tırmalamıştı. Ama nasıl bir tırmalama. Hastamız adeta ciyak ciyak bağırmak isteyecek, gözlerinden yaşlar gelecek fakat sesini çıkaramayacaktı. Seans sonrasında babasına “Buraya bir daha asla!” diyecekti. Ancak yaşadığı işkenceye inandıramayacaktı. Baba tırmık izlerini soracak, adam iz olmadığını çünkü cin çıkarma operasyonunun elbiselerinin üzerinden gerçekleştiğini söyleyecekti.

Hocalardan bir başkası cinlerin kulaktan girdiğini söyleyecek kulak kepçelerine tüm gücüyle asılacak ve kulakların içine var gücü ile üfleyecekti. Seanslardan kulaklar kıpkırmızı çıkacak, bir süre ses işitemez hale gelecekti. Ama cinler bir türlü çıkmak bilmeyecekti. Bu esnada tabi her seans ücrete tâbi idi. Cinler direndikçe ailenin eli ekonomik anlamda zayıflamaya yüz tutacaktı.

Nihayet genç adam daha fazla dayanamayacak ve cin görmeye başlayacaktı. İrili ufaklı karanlık bazı objeler. Artık cinler âlemindeydi.

Bunun üzerine anne teşhisi koyacak ve adamı psikiyatriste götürmeye karar verecekti. Bu kararda artan hoca harcamalarının önemli bir etkisi olacaktı.

Hekim hikâyeyi dikkatle dinledi. Gerekli soruları ince ince sordu. Cevapları değerlendirdi. Olası bütün tanıları gözden geçirdi. Epilepsi olasılığına dek çalıştı.

Sonuçta genç adamda kayda değer, büyük, müdahaleyi gerektirecek bir hastalık bulamadı.

Neticede belirtiler kültürle açıklanabiliyordu. Ve genç adam telkine çok açık ve aynı zamanda dediğim dedik türünden inatçı bir kişiliğe sahipti.

Özetle aklı yerindeydi ve sağlıklı bir şekilde düşünüp kullanması önerilecekti. İşini kolaylaştırmak üzere bir kaç seans psikoterapi de eklenecekti.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler