Gerilim Tipi Baş Ağrısında Depresyon ve Kaygı Bozukluğu

Gerilim Tipi Baş Ağrısında Depresyon ve Kaygı Bozukluğu

Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğuna göre, toplumda 118 farklı tip baş ağrısı görülmektedir. Bunlar arasında gerilim tipi baş ağrısı toplumda en sık rastlanan baş ağrısı çeşididir. Hafif semptomlarından dolayı fazla önemsenmez ancak şiddetli olanları günlük yaşamı aksatabilmektedir.

Gerilim tipi baş ağrısı nedir?

Gerilim tipi baş ağrısı, başın çevresini bir bant gibi saran, alın-şakak bölgelerinde ağırlık ve omuzlarda gerginlik oluşturan bir ağrı türüdür. Ağrı, migrendeki gibi arkadan öne doğru olabilir ancak başın geriye doğru çekilmesi hissi oluşturması ve zonklamanın bulunmamasıyla migrenden ayrılır. Ayrıca, gerilim tipi baş ağrısı başta stres olmak üzere kaygı ve korku sebepli ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple, gerilim tipi baş ağrısına psikiyatrik hastalıkların eşlik etme oranı oldukça yüksektir. Bunlar içerisinden kaygı bozukluğu ve depresyon, gerilim tipi baş ağrısı tanısı almış hastalarla ağrı çekmeyen gruba göre daha sık ilişkilendirilmiştir (Puca vd., 1999; Holroyd vd., 2000).

Gerilim tipi baş ağrısına eşlik eden rahatsızlıklar

Gerilim tipi baş ağrısına depresyon ve kaygı bozukluğunun eşlik etmesi bölgelere göre değişmektedir. Koreli vatandaşlarla yapılan ulusal düzeydeki bir çalışmada (Song vd., 2016) gerilim tipi baş ağrısının görülme oranı %21,2 olarak bulunurken Kuzey Amerika ‘da %20-40, Avrupa’da ise %35-78 aralığında bulunmuştur. Bölgeler arası yaygınlıkta kültürel etkenler, etnisite ve ekonomik statü etkili olabilmektedir. Kaygı bozukluğu ve depresyonun gerilim tipi baş ağrısına eşlik etme oranları da yine bölgeye göre değişim göstermektedir. Örneğin, İtalyan örnekleminde gerilim tipi baş ağrısı tanılı hastaların yarısında kaygı bozukluğu, üçte birinde depresyon görülürken, kuzey Amerika’da %17 ve %21 oranlarında görülmektedir. 

Depresyon, kaygı ve gerilim tipi baş ağrısı

Depresyon ve kaygının eşlik ettiği gerilim tipi baş ağrısında, ağrının şiddetinin ve oluşturduğu yükün daha fazla hissedildiği rapor edilmiştir. Ayrıca, gerilim tipi baş ağrısı hastalarında koku fobisi (ozmofobi) ve ses fobisi (fonofobi) en az migren hastalarındaki kadar görülebilmektedir. Her iki fobi türünün de hastalığa eşlik eden depresyon ve kaygı durumlarını açıklayabileceği gözlemlenmiştir (Song vd., 2016)

Depresyon ve kaygı gibi psikiyatrik bozuklukların gerilim tipi baş ağrısına eşlik etmesi optimum tedavi için antidepresan grubu ilaçlarına ve farmakolojik olmayan alternatif tedavi yöntemlerine (bio-geri bildirim, akupunktur vb.) başvurulmasını gerektirebilmektedir (Freitag, 2013). Özellikle kronik olan gerilim tipi baş ağrısında trisiklik antidepresanların ve stres yönetimi terapisinin birlikte kullanımı hem ağrının şiddetini hafiflettiği hem de ağrı kesici ilaçların kullanımını azalttığı ortaya konmuştur (Holroyd vd., 2001).

KAYNAKÇA:

 • Song, T. J., Cho, S. J., Kim, W. J., Yang, K. I., Yun, C. H., & Chu, M. K. (2016). Anxiety and depression in tension-type headache: a population-based study. PloS one11(10), e0165316.
 • Puca, F., Genco, S., Prudenzano, M. P., Savarese, M., Bussone, G., D’Amico, D., … & Marabini, S. (1999). Psychiatric comorbidity and psychosocial stress in patients with tension-type headache from headache centers in Italy. Cephalalgia19(3), 159-164.
 • Holroyd, K. A., Stensland, M., Lipchik, G. L., Hill, K. R., O’Donnell, F. S., & Cordingley, G. (2000). Psychosocial correlates and impact of chronic tension‐type headaches. Headache: The Journal of Head and Face Pain40(1), 3-16.
 • Freitag, Frederick (2013). Managing and Treating Tension-type Headache. Medical Clinics of North America, 97(2), 281–292. doi:10.1016/j.mcna.2012.12.003
 •  Holroyd, K. A., O’Donnell, F. J., Stensland, M., Lipchik, G. L., Cordingley, G. E., & Carlson, B. W. (2001). Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. Jama285(17), 2208-2215.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler