Beyin nasıl yas tutar?

Beyin nasıl yas tutar?

Keder evrenseldir ve çoğumuz muhtemelen hayatımızın bir noktasında, genellikle sevdiğimiz birinin ölümüyle birlikte, hüzünlenmenin getirdiği acıyı deneyimleyeceğiz. Ancak önemli bir azınlık için, bu duyguyu unutmak neredeyse imkânsızdır ve yıllar sonra bile, kayıplarını hatırlatan herhangi bir şey (örn. bir resim, bir anı) yeni bir keder ve özlem dalgasına neden olabilmektedir. Burada sorulması gereken asıl soru, neden? Neden bazı insanlar yas tutar ve nihayetinde yaşama yeniden uyum sağlarken, diğerleri sevdikleri birinin kaybının üstesinden gelemez?

2008’de NeuroImage dergisinde yayınlanan bir rapora göre Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bilim insanları, bu tür uzun süreli ya da “karmaşık” kederin beynin ödül merkezlerindeki nöronları harekete geçirdiğini ve muhtemelen bu anılara bağımlılık benzeri özellikler kazandırdığını öne sürmektedir.

Karmaşık ve karmaşık olmayan kederi olanları karşılaştıran bu çalışmanın başyazarı Mary-Frances O’Connor’a göre, “Buradaki fikir, sevdiklerimiz hayattayken onları ya da bize onları hatırlatan şeyleri görerek ödüllendirici bir işaret almamızdır. Sevilen kişi öldükten sonra, kayba uyum sağlayanlar bu sinirsel ödülü almayı bırakıyor. Ancak uyum sağlayamayanlar bunu arzulamaya devam ediyor, çünkü her ipucu gördüklerinde hala bu sinirsel ödülü alıyorlar. Tabii ki tüm bunlar bilinçli düşüncenin dışında gerçekleşiyor.”

Bu çalışma, karmaşık yas yaşayanların beynin ödül ağında ya da ağrı ağında karmaşık yas yaşamayanlara göre daha fazla aktivite olup olmadığını analiz edilmiştir. Araştırmacılar, annesini ya da kız kardeşini meme kanseri nedeniyle kaybetmiş 23 kadını incelemiştir. (Yas, meme kanseri hastalarından hayatta kalanlar arasında, özellikle de aile geçmişlerine bağlı olarak artan riske sahip kadın aile üyeleri arasında çok yaygın görülmektedir). Araştırmacılar çalışmaya katılan kişilerin 11’inin karmaşık yas, 12’sinin ise daha normal, karmaşık olmayan yas yaşadığını tespit etmişlerdir.

Çalışmaya katılanların her biri ölen sevdiklerinin bir fotoğrafını getirmiş ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemi ile beyin taraması yapıldığı esnada katılımcılara önce getirdikleri resim, daha sonra yabancı bir kadının fotoğrafı gösterilmiştir.

Bu çalışmada araştırmacılar, beynin en yaygın olarak ödülle ilişkilendirilen ve aynı zamanda kardeş ve anne bağlılığı gibi sosyal bağlılıkta rol oynadığı düşünülen bölgesi olan nükleus akumbens’teki aktiviteye odaklandılar. Ayrıca, dorsal anterior singulat korteks ve hem fiziksel hem de sosyal acıya dâhil olan insula dâhil olmak üzere beynin ağrı ağındaki aktiviteyi de incelediler. Her iki grupta da sevdikleri kişinin resmini gördükten sonra beynin ağrı ağında aktivasyon görülürken, yalnızca karmaşık yas yaşayan bireylerin önemli nükleus akumbens aktivasyonları gösterdiğini buldular.

Araştırmanın başyazarı O’Connor, merhumla ilgili tekrarlayan düşünce ve hayallerin duygusal olarak tatmin edici olduğunu öne sürmediğini, ancak bazı insanlarda kaybın gerçekliğine uyum sağlamayı daha zor hale getirebilecek ödül tepkisi için bir tür özlem olarak hizmet edebileceği konusunda uyarmaktadır.

KAYNAKÇA:
– O’Connor, M. F., Wellisch, D. K., Stanton, A. L., Eisenberger, N. I., Irwin, M. R., & Lieberman, M. D. (2008). Craving love? Enduring grief activates brain’s reward center. Neuroimage, 42(2), 969-972.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler