Kaygı ve Duygu-durum Bozukluklarında COVID-19 Stresi

Kaygı ve Duygu-durum Bozukluklarında COVID-19 Stresi

COVID-19 pandemisinde yaygın duygusal sıkıntılar yaşandığına dair kanıtlar giderek artmaktadır. Örneğin Çin’den gelen veriler, genel nüfusun %25’inin COVID-19’a yanıt olarak orta düzeyde kaygı ile ilgili semptomlar yaşadığını göstermektedir. Ayrıca birkaç araştırma, yüksek düzeyde enfeksiyon korkusu ve travma sonrası stres bozukluğu prevalansının arttığını bildirmiştir.

COVID-19 pandemisinde toplanan veriler, pandemi ile ilgili sıkıntının COVID Stres Sendromu başlığında beş alt kategoride ele alınabileceğini gösteriyor: tehlike ve bulaşma korkuları, sosyoekonomik endişeler, yabancı düşmanlığı, travmatik stres belirtileri, kontrol ve güvence arama.

Önceden ruh sağlığı sorunları olan kişiler, gündelik rutinlerde ve ruh sağlığı hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle semptomların tekrarlama ve alevlenme potansiyelindeki artışlar göz önüne alındığında, genel nüfusa göre COVID-19 ile ilişkili stres faktörlerine daha duyarlı olabilir.

Taylor ve arkadaşları COVID Stres Sendromunun hastalık öncesi psikopatoloji ile ilişkili olduğunu bildirmiştir; önceden bir ruh sağlığı bozukluğu olan kişiler, COVID Stres Ölçekleri (CSS) toplam puanında ruh sağlığı bozukluğu olmayanlara göre önemli ölçüde daha yüksek puan aldı. Bu bulgu, genel olarak, önceden ruh sağlığı sorunları olan bireylerin, önceden ruh sağlığı sorunları olmayanlara göre COVID-19 ile ilişkili stresten daha olumsuz etkilendiğine dair önceki verileri desteklemektedir.

Anksiyete ile ilişkili bozuklukları olan kişiler COVID-19 Stres Ölçeklerinden daha yüksek puanlar almıştır. Özellikle tehlike ve bulaşma korkuları, sosyoekonomik endişeler, yabancı düşmanlığı ve travmatik stres belirtileri kategorilerinde daha yüksek puanlar sergilediler. Duygu-durum bozuklukları olan kişiler ise, travmatik stres belirtileri ve sosyoekonomik endişeler kategorilerinde, mevcut ruhsal bozukluğu olmayanlara göre daha yüksek puanlar sergilediler.

Anksiyete ve duygu-durum bozuklukları olan kişilerin ruhsal bozukluğu olmayanlara göre tecrit stresi ve sıkıntı bildirme olasılıkları daha yüksekti.

COVID Stres Sendromunun en çok anksiyete ile ilgili bozuklukları olan, kendini izole etmiş bireylerde belirgin olduğu söylenebilir. Pandemi hakkında yapılan kapsamlı medya haberleri nedeniyle oluşan korku aktivasyonunun anksiyete hastalarında yüksek olması da muhtemeldir.

COVID-19 pandemisi sırasında stresle başa çıkmak için kişinin haberlere maruz kalmasını sınırlamak gerekir. Ancak bazen bireyler bu başa çıkma stratejisini benimseseler bile yine de haberlere karşı daha duyarlı olabilirler ve bu nedenle profesyonel yardım almak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak; mevcut ruhsal bozukluklara sahip kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için COVID-19 ile ilgili ruh sağlığı müdahalelerinin yeniden ele alınması faydalı olacaktır.

KAYNAK:
– Asmundson, G. J., Paluszek, M. M., Landry, C. A., Rachor, G. S., McKay, D., & Taylor, S. (2020). Do pre-existing anxiety-related and mood disorders differentially impact COVID-19 stress responses and coping?. Journal of anxiety disorders74, 102271.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler