Kişilerarası psikoterapi terapi doğum öncesi depresyonu azaltabilir

Kişilerarası psikoterapi terapi doğum öncesi depresyonu azaltabilir

Yüksek depresyon yaşayan hamilelerin, haftalık kişilerarası psikoterapi (KİPT) seanslarından daha fazla fayda sağlayabileceği tespit edildi.

JAMA Psychiatry adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre yüksek düzeyde depresyon yaşayan hamile bireyler, ruh sağlığı danışmanlığı ve annelik sosyal hizmetleri alanlara göre haftalık kişilerarası psikoterapi (KİPT) seanslarından daha fazla fayda sağlayabiliyor.

Kişilerarası Psikoterapi (KİPT) nedir?

Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nden Ph.D. Benjamin L. Hankin ve meslektaşları, “Hamile bireylerin yaklaşık %17’si majör depresif bozukluk (MDB) teşhisi kriterlerini karşılıyor ve %37’ye varan oranlarda hamilelik sırasında semptomların arttığını bildiriyor” diye yazdı. KİPT “kişiler arası çatışmayı azaltmak ve kişiler arası desteği ve yetkinliği artırmak için psikoeğitim ve kişilerarası beceri geliştirmeye odaklanan bir yöntemdir.”

KIPT ve olağan bakım alan annelerin karşılaştırılması

Hankin ve meslektaşları, 2017’den 2021’e kadar Denver metropol bölgesindeki kadın doğum kliniklerinden en fazla 25 haftalık hamile olan 18 ila 45 yaşları arasındaki 234 kişiyi çalışmaya dahil etti. Katılımcıların yaklaşık %37’si, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeğine (EDSD) ve DSM-5 için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesine göre MDB tanısına sahipti.

Çalışma katılımcılarından bir kısmı 50 dakika süren sekiz seans kısa KİPT terapisini diğer kısmı annelik sosyal hizmeti ve ruh sağlığı danışmanlıkları içeren gelişmiş olağan bakımını alacak şekilde rastgele ayrıldı. KİPT grubundaki katılımcılara, duygular ve kişilerarası etkileşimler arasındaki bağlantının yanı sıra, depresyon semptomlarına katkıda bulunan kişilerarası çatışmaları çözme stratejileri öğretildi. Gelişmiş olağan bakım, barınma ve temel ihtiyaçlar hakkında bilgiler dahil olmak üzere ruh sağlığı danışmanlığı ve annelik sosyal hizmetlerini birleştirdi. Katılımcılar, başlangıçta ve hamilelik boyunca depresyon için Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ve 20 maddelik Semptom Kontrol Listesi (SKL-20) kullanılarak değerlendirildi.

Depresyon şiddeti ve tanısında azalma

Hem EDSD ölçeği hem de SKL-20 tarafından değerlendirildiği üzere, hamilelikleri boyunca KİPT alan bireylerde depresyon semptomlarında daha büyük düşüşler görülmüştür. Hankin ve meslektaşları, “KİPT’nin yararı, nispeten hızlı bir şekilde [6 ila 11 hafta] gözlemlenen önemli bir iyileşme ile sonuçlandı” dedi. Ayrıca, gelişmiş olağan bakım grubundakilerin %26,1’ine kıyasla, KİPT alan annelerin yalnızca %6,1’i doğumdan sonra MDB tanısı almıştır.

Takip çalışması

Son olarak yazarlar “Hamilelik sırasında anne depresyonunda önemli gelişmeler olduğunu gösteren güçlü bulgularımız göz önüne alındığında, Bakım Projesi’nin gelecekteki araştırmaları, hamilelik sırasında depresyonun azaltılmasının bebeklerin daha sonra ortaya çıkan depresyon, anksiyete ve diğer sağlık sorunları için risk mekanizmalarının gelişimini etkileyip etkilemediğini titizlikle test etmek için yenidoğanları doğumdan çocukluğa kadar takip edecektir.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:
– Psychiatric News Alert (24.04.2023). Brief Interpersonal Therapy May Reduce Prenatal Depression.
– Hankin BL, Demers CH, Hennessey EP, et al. Effect of Brief Interpersonal Therapy on Depression During Pregnancy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online April 19, 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.0702

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler