Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi

Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), kısa vadeli, sorun odaklı bir psikososyal müdahaledir. Randomize kontrollü çalışmalar ve meta-analizlerden elde edilen kanıtlar, bunun depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk için etkili bir müdahale olduğunu göstermektedir.

Model, ilaç kullanımıyla tamamen uyumludur. Antidepresan ilaçla birlikte kullanılan Bilişsel Davranışçı Terapi, tek başına ilaç tedavisinden daha etkilidir. Ayrıca BDT tedavisinin gelecekteki nüksü önlemeyi sağladığı bilinmektedir.

Genel Bilişsel Davranışçı Terapi becerileri

Genel Bilişsel Davranışçı Terapi becerileri, hasta değerlendirmesi ve müdahale için kolayca erişilebilir bir model sunar, günlük pratikte genel klinik beceriler için faydalı bilgiler sağlar. Bilişsel Davranışçı Terapi, biyopsikososyal değerlendirme ve müdahale yaklaşımının entegre bir parçası olarak sunulabilir, ancak özellikle dikkate alınması gereken bazı durumlar vardır;

Bilişsel-Davranışçı Terapinin faydalı olduğu durumlar

Bilişsel-Davranışçı Terapinin endike yani faydalı olduğu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hastanın, tek başına veya ilaca ek olarak psikolojik müdahaleleri kullanmayı tercih etmesi
 • BDT için hedef problemlerin (aşırı, yararsız düşünceler; azaltılmış aktivite, kaçınma veya yararsız davranışların) mevcut olması
 • İlaç tedavisinde iyileşme olmaması veya sadece kısmi iyileşme olması
 • Yan etkiler nedeni ile yeterli süre dozda ilacın alınamaması
 • Tek başına ilaçla yeterince ele alınamayacak önemli psikososyal sorunların (örn. İlişki sorunları, işyerinde zorluklar veya kendine zarar verme veya alkol kötüye kullanımı gibi yardımcı olmayan davranışlar) mevcut olması

Bilişsel Davranışçı Terapiyi bu kadar etkili yapan nedir?

Etkili psikososyal müdahaleler belirli özellikleri paylaşır: Terapist ile hastanın mevcut sorunlarına odaklanılır, sunulan tedavinin altında yatan net bir model ve plan vardır. Terapist ve hasta birlikte etkili bir iletişim inşa eder. BDT bu ilkeler üzerine kurulmuş, psikoeğitimi içeren bir psikoterapi biçimidir. Amaç, hastaların daha sonra günlük yaşamda uygulamaya koyacakları yeni özyönetim becerilerini öğrenmesidir. Hastalar, öğrendiklerini uygulamaya koyarak, hissettiklerini değiştirmeye teşvik eden işbirlikçi bir duruş benimserler.

KAYNAK:
– Williams, C., & Garland, A. (2002). A cognitive–behavioural therapy assessment model for use in everyday clinical practice. Advances in Psychiatric Treatment, 8(3), 172–179. doi:10.1192/apt.8.3.172.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler