Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Özgüven

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Özgüven

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan hastalar, dünyayla kaygılı ilişki tarzlarını ifade eden istenmeyen müdahaleci düşünceler (obsesyon) yaşarlar ve tekrarlayan ritüel benzeri davranışlar (kompulsiyon) gerçekleştirmek için güçlü dürtüler hissederler.

Derin Beyin Stimülasyonunun (DBS), tedaviye dirençli obsesif-kompulsif bozukluk için etkili bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır.  Derin Beyin Stimülasyonu tedavisi sonrasında Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalarının sıklıkla tarif ettikleri çarpıcı bir değişiklik, özgüvenlerinde ani bir artıştır.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki tedaviye dirençli 80 Obsesif Kompulsif Bozukluk hastası, beyine uyarım sağlayan “nörostimülatör” ün cerrahi olarak bir implante edildiği yenilikçi bir tedavi yöntemi olan Derin Beyin Stimülasyonu ile tedavi edilmiştir. Bu çalışmada stimülasyon, ventral striatumda, ‘iç kapsülün (vALIC) / nukleus akümbensin ventral ön ekstremitesine’ yakın alanlara uygulanmıştır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk için striatal-DBS uygulanan klinik çalışmada, tedaviye yanıt verenlerde %72’lik bir semptom azalması görülmüştür.

Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları ilaç tedavilerinin aksine, yeterli stimülasyon parametreleri belirlendiğinde Derin Beyin Stimülasyonuna hemen (bazen dakikalar içinde) yanıt vermiştir. Hastaların tanımladığı en çarpıcı değişikliklerden biri, özgüvende ani ve kalıcı bir artıştır.

Eş zamanlı olarak, hastalar anksiyeteyle ilişkili obsesyonlarda bir azalma olduğunu bildirirken, kompülsivite semptomlarındaki iyileşme tipik olarak ek davranış terapisi gerektirmiştir. Bu çalışmada Derin Beyin Stimülasyonunun birincil etkisinin hastanın özgüveninde artışa neden olduğu düşünülmektedir. Dahası, DBS stimülasyon parametreleri çok yüksek ayarlandığında, hastanın aşırı kendine güvenin bir işareti olarak daha dürtüsel davrandığını gözlemlenmiştir.

Özgüven Nedir?

İnsanlar yeteneklerine ve çevrelerine güvendiklerinde kendilerine de güvenirler. Özgüven, kişilerin kendileriyle ilgili çeşitli eylem olasılıklarına açık olmalarını sağlar. Bu nedenle, kişinin dünyada eyleme geçme gücüne ilişkin deneyimi açısından özgüveni ele alacağız. Kendine güven, hareketin bir sonucu olarak beklenen “sürprizi” en aza indiren eylem seçimi süreci olan “aktif çıkarım” açısından nörobilişsel bir tanım verilebilir.

Aktif çıkarım, uzun vadeli sürprizleri en aza indiren, duyusal sonuçları olan eylemleri seçme sürecidir. “Sürpriz”; hatalı tahmin; yani eylemin tahminleri ile mevcut duyusal girdiler arasındaki uyumsuzluk olarak ölçülür. Kişi, gelecekteki duyusal durumlarının değer verdikleri veya arzuladıklarıyla eşleşmesini bekler ve bu tür beklentiler ihlal edildiğinde endişelenir. Aktif çıkarıma göre bir kişi, eylemlerinin bekledikleri sonuçlara yol açacağına ve böylece sürprizi en aza indireceğine güvendiğinde özgüvenle hareket eder.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta özgüven azalır. Kişinin dünyada eyleme geçme gücü, hastalığı nedeniyle ciddi şekilde azalır. Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları, bulaşma gibi tehlikeleri, başkalarına zarar verme veya ahlaki açıdan tiksindirici buldukları eylemleri gerçekleştirme gibi durumları tehdit edici bir biçimde öngörür. Sonuç olarak bu hatalı yorumlanmış olası tehditleri engellemeye yönelik davranışlarda bulunur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalarının bildirdiği özgüven azalması, eylemlerinin olası tehdit ve tehlike beklentileri tarafından yönlendirilmesinin sonucudur. Derin Beyin Stimülasyonunun, hastanın yalnızca korku ve kaygılarıyla ilgili olanlara değil, diğer eylem olasılıklarına tekrar açık olmasına izin vererek özgüveni artırdığı düşünülmektedir.

KAYNAK:
– Kiverstein, J., Rietveld, E., Slagter, H. A., & Denys, D. (2019). Obsessive Compulsive Disorder: A Pathology of Self-Confidence? Trends in Cognitive Sciences. doi:10.1016/j.tics.2019.02.005.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler