Pandemi Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi

Pandemi Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi

İnsanlığın hiç beklemediği bir durum olarak Koronavirüs, 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkmasının akabinde geçtiğimiz senenin Mart ayında ülkemizde de etkisini göstermeye başladı. Bu durum salgın hastalıklar arasında ilk olmamasına karşılık, bütün dünya ülkelerinde görülen bir salgın olma özelliğini taşıyordu.

Koronavirüsün nasıl bu denli hızlı yayıldığı sorusunun aydınlanması belli bir vakit alacağa benzediği için; belirgin şekilde ölümlere sebep olan bu duruma karşı insanlığın en temel savunması salgınla karşılaşma oranlarını azaltmanın yollarını aramak oldu. Hemen her devlet, yönetim şeklinin ne olduğu fark etmeksizin karantina kararlarını uygulamak durumunda kaldı.

Toplumun her tabakasından insanımızı etkileyen bu durum şüphesiz akıllara (yaşam formunun ani bir değişime uğraması dolayısıyla) salgının insanları mecbur bıraktığı izolasyon durumundan bireylerin psikolojik anlamda nasıl etkileneceği sorusunu getirdi. Kendilik inşasını, varoluşunu başkalarının varlığına borçlu olan insan, biyo-psiko-sosyal bir canlıdır. İnsanlar ile iletişimin azaldığı bu süreçte karantina koşulları kişilerin sosyal ihtiyaçlarını olumsuz etkilediğinden “sosyal hizmet” çalışmalarına ciddi bir görev düşmekteydi.

Öngörülemez bir pandemi ve bu durumdan doğan sosyal ihtiyaçları karşılamak sosyal hizmet birimlerini de zor durumda bıraktı dersek yanılmış olmayız. Sosyal hizmet, COVID-19 krizi sırasında, evsizler veya yaşlılar gibi savunmasız grupların acil sosyal ihtiyaçlarını kapsama noktasında çok önemli bir rol oynadı.

Tarihsel salgınlarda yoksul kesimin hastalıktan daha çok etkilendiğine dair tarihsel pek çok kanıt var olduğundan, yanlış bilgilendirme ve iletişimin, hükümetlerin sağlık uyarısına daha az erişimi olan bireyleri orantısız bir şekilde etkileyebileceği öngörülüyordu. İşbu noktada sosyal hizmet çalışanlarına büyük bir görev düşmekteydi.

Bu çerçevede, sosyal bilimler ve sosyal hizmet araştırmaları yalnızca akademik tartışmalara değil, aynı zamanda eşitsizliklerin nasıl önleneceği, en aza indirileceği ve bunlara nasıl yanıt verileceği ve özellikle COVID-19’dan etkilenen savunmasız grupların sosyal acil ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı üzerine araştırma yaparak katkıda bulundu.

Yapılan araştırmalar pandemi sırasında evsizlerin ve yaşlıların ihtiyaçlarını ele almanın yollarını göstererek, iş birliği yapmanın ve sorumlulukları paylaşmanın önemini ortaya koymaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının ölüm öncesi ve ölüm sonrası hazırlığı ve organizasyonu ile ilgili olarak, pandemi bağlamında potansiyel uzun süreli yas bozukluğunu hafifletmek için psikolojik müdahaleler sağlama konusundaki ilgili rollerini dikkate almak önemlidir.

Sosyal hizmet çalışmaları insanların yaşamlarında ortaya çıkan günlük sorunları çözmelerine ve bunlarla baş etmelerine yardımcı olmaktadır. Psikoloji de bireylerin başkalarıyla ve çevresi ile nasıl ilişki kurduğunu duygusal, bilişsel ve davranışsal pencereden gözlemler ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu noktada kişilerin sorunları nasıl karşıladığı kadar sürecin yönetiminin de psikolojik anlamda etkisi çok açık bir şekilde görülmektedir.

Hem sosyal hizmet hem de psikoloji, bireyin kendine yardımcı olmak için gerekli araçlarla donatılmasını sağlayan alanlardır. Aynı sonuca yönelik bu iki alana zorlu pandemi koşullarında aktif olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Yalnızca sosyal hizmet çalışanları, psikologlar değil aynı zamanda birbiri ile iletişimde olan kişilere salgın döneminde sosyal etkileşimi artırmak fayda sağlamaktadır. Sosyalliğe hayatın her anında ihtiyaç duyan bir varlık olduğumuz şüphe götürmez bir hakikat olduğundan pandemi sürecini sosyal değil fiziksel mesafeyi koruyarak atlatmanın kişi üzerinde daha olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA:
Redondo-Sama, G.; Matulic, V.; Munté-Pascual, A.; de Vicente, I. Social Work during the COVID-19 Crisis: Responding to Urgent Social NeedsSustainability 2020, 12, 8595. DOI: 10.3390/su12208595

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler