Psikopatlık ve Cinsiyet

Anti sosyal kişilik bozukluğu ya da psikopati olarak adlandırdığımız bu bozukluğa sahip kişiler genellikle; sıkça yalan söylemek, kendisini ve başkasını tehlikeye sokan saldırgan davranışlarda bulunmak, toplumsal yükümlülükleri yerine getirmemek, suç işlemek ve sonucundan pişmanlık duymamak, dürtüsellikle beraber davranış sonuçlarını kestirememek vb. gibi uyumsuz ve zarar verici davranışlarla dikkat çekerler. Psikopat kişiler suç işlemekten korkmadıkları gibi suç sonucu aldıkları cezadan etkilenmez, kaygı duymaz ya da vicdan azabı çekmezler.

Psikopatik davranışta cinsiyet ile fonksiyonel beyin farklılıklarının ilişkisi nörobilim araştırmalarının önemli bir alanını temsil eder; Bu alanda, çoğunlukla suçlularla çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda kadın suçluların, erkek suçlulara göre daha az suç girişiminde bulundukları, daha fazla manipülatif oldukları ve daha çok kendilerine zarar verdikleri bilinmektedir. Kadınlar suç girişimlerini genellikle daha az dikkat çeken kapalı ortamlarda gerçekleştiriyor ve psikopatinin özelliklerini daha az gösteriyorlar. Erkekler ise tam tersine daha çok şiddet içeren suçlar işliyor, yüksek düzeyde fiziksel saldırganlık gösteriyor ve dikkat çekici suçlar işliyor.

Bütün bu psikopatik davranışların temeli nörobiyolojik açıdan incelendiğinde ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Erkek ve kadın psikopat suçlular arasındaki elektrofizyolojik farklılıkları ölçmek için yapılan bir araştırmada nicel EEG, düşük çözünürlüklü elektromanyetik tomografi (LORETA) ve senkron beyin aktivitesindeki değişiklikler ile psikopatideki cinsiyet etkisine bakılmıştır. EEG analizleri, kadın-erkek her iki grupta da yüksek oranda EEG anormalliği olduğunu ortaya koymuş. EEG analizinde yavaş dalganın varlığı en sık görülen anormallik idi. Erkek grubu, bilateral frontal ve centroparietal alanlarda, kadın grubundan daha fazla beta enerjisine sahipti. LORETA sonuçları, özellikle paralimbikte, bazı parieto-oksipital bölgelerde ve bazal ganglionlarda farklılıklar göstermiştir. Paralimbik alanlar duygular, hatıralar ve davranış düzenlemelerinde kilit bir rol oynar. Parietal bölge, duyguların düzenlenmesinde rol alır. Bazal ganglionlar, ödül arayışında ve çevre değişikliklerine esnek bir şekilde cevap verebilme yeteneğinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynar. Oksipital bölge ise duygusal görsel bilginin yorumlanmasında etkilidir

Erkek psikopatlarda, benzer tanı alan kadınların aksine, korkunun algılanması ve tanınmasında eksiklik görülmüştür, bu duygusal tepki belirsizlik durumunda karar vermeye rehberlik eder. Korku duygusunun olmayışının empati yokluğuyla ilişkili olabileceği bilinmektedir. . Beyindeki farklı alanlar arasındaki bağlantılar empati deneyimini geliştirmek için çok önemlidir. Ahlaki devrede yer alan bir veya daha fazla beyin alanının işlev bozukluğu (ventral ve medial prefrontal, anterior cingulate, insula, temporal lob alanları, anterior, superior, temporoparietal ve amigdala ve diğer açısal gyrus, bazal ganglia ve nükleus gibi bölgeleri içeren accumbens) duygu, yargılama ve ahlaki bir davranış sergileme bozukluğuna yol açar.

Varsayılan mod ağının (Default mode network) bir parçası olan beyin alanları arasındaki bağlantıdaki eksiklik psikopatik davranışla ilişkilendirilmiştir (bu bölgeler;medial prefrontal korteks, posterior singülat ve inferior parietal lobül; frontoparietal bağlantı ve visual/ posterior singülat bağlantısı). Erkeklerde Ventromedial prefrontal korteks ve parietal korteks arasındaki azalmış fonksiyonel bağlantı, psikopati ile ilişkilendirilmiştir. Her iki cinsiyet arasında bulunan senkronizasyon farklılıkları, erkek suçluların, karar vermede yer alan kortikal bağlantılarla ve kadınlardan farklı duygusal düzenlemelerle ilişkili bir tür işlevsel bozukluk olduğunu gösterebilir.

KAYNAK:
Calzada-Reyes, A., Alvarez-Amador, A., Galán-García, L., & Valdés-Sosa, M. (2019). Sex Differences in QEEG in Psychopath Offenders. Clinical EEG and Neuroscience.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler