Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları

Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları

OKB tedavisinde farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi birçok hastada etkin olsa da kalıcılığı tartışmalı olup sürekli kullanımı gerektirebilmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisinde derin transkranyel manyetik uyarım (dTMS) uygulaması 2018’de FDA tarafından kullanım onayına sunulmuş, yan etkisi az ve yeni bir tedavi yöntemidir. Daha önceki kontrol gruplu klinik çalışmaya göre dTMS tedavisi almış OKB hastalarının %38’inde dört haftaya kadar korunabilen iyileşme görülmüştür.

Derin TMS tedavisini uygulayan çeşitli merkezlerden alınan verilere göre ise OKB hastalarının %52,4’ü derin TMS’ye cevap vermiş ve bir ay boyunca bu etkiyi korumuşlardır.

Bu çalışmada, derin TMS’nin OKB tedavisindeki kalıcılığını belirlemek amacıyla için dTMS uygulayan 16 merkezlerle iletişime geçilmiş dTMS tedavisine cevap veren 108 hastanın tedaviden sonra herhangi bir ilaç/terapi/hastaneye yatış/tekrardan derin TMS tedavisine ihtiyaç duyulup duymadığı sorulmuştur. Bunun yanında, hastaların derin TMS tedavisinden sonra haftada kaç gün hastalığının günlük hayatını kötü olarak etkilediği, hastalıktan dolayı kaç gün kaybettiği ve kaç gününün verimsiz geçtiği öğrenilmiştir.

Bulgular

 • Yüz sekiz hastadan 60 hastanın bilgisine ulaşıldı.
 • Hastaların dTMS’ye verdiği klinik yanıtın kalıcılığı, dTMS tedavisinin bitiminden tedavide bir değişiklik meydana gelene kadar geçen süre olarak tanımlandı.

Sonuçlar

 • Hastaların %13’ü dTMS’ye verdiği cevabı 1 yıla kadar
 • Hastaların büyük bir kısmı (%87’si) dTMS’den sonra tedaviye verdikleri yanıtı 1 seneden uzun sürdürebildi.
 • Tedaviye cevabı bir yıldan uzun sürdürebilen hastaların yaklaşık yarısı (%43’ü) bu cevabı 1 sene daha koruyarak toplam 2 sene sürdürmeyi başardı.
 • OKB için dTMS’nin ortalama “dayanıklılığı” 1,98 yıl olarak hesaplandı.
 • Tedavinin kalıcılığını öngörebilecek herhangi bir demografik etkene rastlanmadı.

Hayat kalitesiyle ilgili bulgular

 • OKB hastalığı hayatı kısıtlayan bir hastalıktır. Derin TMS tedavisini takiben hastalar bu kısıtlamada azalma olduğunu belirtmiştir.
 • Derin TMS’den önce verimsiz geçen gün sayısı (örneğin; işlerini aksatma/yerine getirememe) haftada 5 iken tedavi sonrası 1.8’e düşmüştür.
 • Tedaviden önce hastalıktan dolayı kaybedilen gün sayısı (örneğin; işe/okula gidememe, evden çıkamama gibi) haftada 9 iken tedavi sonrası 0.3’e düşmüştür.
 • Klinik olarak iyileşme ile verimsiz gün sayısındaki azalış birbiriyle ilişkilidir.

Sonuç

Bu çalışmada sunulan “dayanıklılık” sonuçları, OKB’de Derin TMS tedavisi mekanizmasının, kronik kullanım gerektiren ilaçlarınkinden farklı olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır.

KAYNAK:
Harmelech, T., Tendler, A., Arikan, M. K., Çetin, H. L., Esmeray, M. T., Ilhan, R., … & Roth, Y. (2022). Long-term outcomes of a course of deep TMS for treatment-resistant OCD. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler