Yalnızca Geçmişe Sarılmak veya Yalnızca Geleceğe Bakmak: Neden ‘Şimdi’?

Mevcut dünyayla kurduğumuz ilişkilerde bir ilk adım noktası, bir başlangıç yeri tayini olarak hangi zamansallık kipinin merkezi derece belirleyici gücü olan bir konumda olacağı konusu da, insan için zaman zaman cevap verilmesi zor olan bir ana soru olarak ortada durmaktadır. İnsan hiç geçmişi düşünmemeli mi ya da tersi olarak insan gelecek üzerine planlar yapmamalı mı? Merkezi konumda geçmişin mi, şu anda mevcut olan dünyanın mı, yoksa yalnızca geleceğe yönelik umut ve beklentilerin mi kişi için bir düşünsel hareket noktası olacağı sorusu önemli bir sorudur. Geçmişte yaşadığımız zor, acı ve travmatik olaylara sürekli bir şekilde bağlılık da, gerçeklikten tamamen kopmuş bir şekilde sadece geleceğe yönelik olarak bugünün dünyasında hareket etmek de, galiba olağan bir düşünme biçiminin dışında olan şeyler gibi görünmektedir. Bizce doğrusu ‘şimdi’ kavramının içinde, onun işaret ettiği çok anlamlılıkta saklıdır.

Bu soru filozoflar için de tarih düşüncesi bağlamında merkezi bir soru olagelmiştir. Örneğin 19.yüzyılın önde gelen Almanyalı filozoflarından biri olan Hegel’in (1770-1831) tarih teorisi mevcut olandan, yani başka bir deyişle ‘şimdi’ kavramından hareket etmektedir. Zira ona göre bu kavram özlü bir biçimde hem geçmişin ve hem de geleceğin nüvesini içerisinde barındırmaktadır. Öyle ki Hegel’e göre: “Geçmişi ele aldığımızda ve uzaklarda kalmış bir dünya ile uğraştığımızda, tin için/açısından, çabalarına bir ödül olarak kendi etkinliğinden çıkan bir şimdi oluşur.” (Hegel, 2015: 16). ‘Şimdi’ (Almanca: Gegenwart) ya da ‘şimdiki zaman’ kavramlarının Hegel’in tarih felsefesine dair belirleyici özelliği olan kavramlardan biri –hatta belki kavramın gücü ve kuruculuğu itibarıyla en merkezi olanı- olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hegel’in özgün düşünce dünyasında, bitmeyen bir tarzda ve yoğun bir ısrarla devam eden bir biçimde geçmişin hatıraları ya da olaylarıyla hareket etme, bir şekilde onlarda yaşama ve onlara bir anlamıyla bitmek bilmeyen bir biçimde bağlı kalma durumunda ortaya çıkabilecek olan nostaljiye gömülme ve/veya geçmişin çok iyi olduğuna dair bir ideal varsayımla o anlar bütününün romantize edilerek kullanılması riski barındıran geçmiş kavramını; ya da tarih kavramı üzerinden giderek henüz yaşanmamış, henüz oluşmamış olan bir dünyaya ilişkin çeşitli kestirimler (hatta kehanetlerde bulunma) yapma girişimlerine sebebiyet verebilecek olan gelecek kavramından ziyade –ancak bunların karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen ilişkilerini de yok saymadan-, somut olarak şimdi kavramı üzerinden, şimdi kavramını merkezine alan ve onun çeperinden yükselen bir tarih teorisi geliştirmektedir diyebiliriz. Bu geliştirilen teorinin sadece tarih için değil, insan bilimlerinin tamamıyla yakından ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. En çok da psikoloji ve psikiyatrinin ilgisinde durmaktadır elbette. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamansallık kipleriyle kurulan ilişki kişinin aynı zamanda gerçek dünyayla olan bağını da esastan göstermektedir.

Gerilerde kalmış bir yaşantıların toplamı olarak geçmiş ve henüz yaşanmamış hayali bir dünyaya işaret eden gelecek kavramlarının kesişim anı olarak ‘şimdi’ kavramı gerçekçi bir tarih teorisi ve insan bilimsel yaklaşım için kurucu bir işlevdedir. 20.yüzyılın filozoflarından olan Almanyalı Ernst Bloch (1885-1977) da bu konuya odaklanır. Bloch, Hegel’in geçmiş ve gelecek ile kurduğu ilişkiden hareket ederek onun yöntemine dair, Romalı tanrılardan olan ve bir yüzü ileriye öteki yüzü ise geriye bakan bir figür olarak Janus’tan hareket ederek “Januskopf/Janus kafası” benzetmesi yapmaktadır (Bloch, 1971: 229). Bunu söylerken Bloch, Hegel’in yöntemine dair bir eleştirel tutum içerisinde olsa da, bu iki tarafa da bakma halinin kendisini biz, ‘şimdi’ kavramında odaklanılan bir yoğunlaşma olarak da okuyabiliriz. Şimdi hem geçmişi içermekte hem de geleceğin henüz oluşmamış olan dünyasının nüvelerini içerisinde bir potansiyel durum biçiminde barındırmaktadır. Kişi için gerçekçi, ayakları gerçek zeminine basan, bu dünyayla doğrudan pozitif yönde bir ilişki için, neden şimdi kavramı merkezi bir konumda bulunmalıdır, bu örneklendirme üzerinden daha iyi anlayabiliyoruz diyebiliriz.

Gerçekten de şimdi kavramı, Hegel’in tarih felsefesi sistemi içerisinde ve de genel olarak gerçekçi bir olağan düşünüş biçimi çerçevesinde, hem geçmişe hem geleceğe aynı anda bakma imkânını sağlayan ikili işlevdeki özgün yapısı itibarıyla bir ‘Janus kafası’ işlevini görmektedir. Bildiğimiz gibi onun (her bir insanın da diyebiliriz burada) bir yüzü olmuş bitmiş olan, ancak etkisi elbette mevcut dünyada hala devam eden bir yapıdaki şey olan geçmişe dönük olarak onunla ilgiliyken; tam aksi yönüne doğru bakan öteki yüzü ise, içerisinde onun potansiyellerini, ondan nüveleri taşıyan izleri de barındırması bakımından da geleceğe yönelmiş bir durumdadır denilebilir.

Bu eş zamanlılık, iki farklı yöne ve aynı zamanda iki farklı zamansallık boyutuna doğru yönelmiş olan iki zıt yöndeki kafasıyla birlikte ‘şimdi’ kavramı, bu iki alanın orta noktasında durmaktadır ve belirleyici gücü de buradan gelmektedir. Zira olmuş olan varlık ile kastedilmekte olan şey zamansal, mekânsal ve de mantıksal olarak ‘şimdi’dir ve oluşmak durumunun kendisi içerisinde bu haliyle doğal olarak olmuş olanı önceleyen geçmişin izlerini de taşımaktadır. Hegel tarafından ‘şimdi’ kavramının bir ilk hareket noktası olarak seçilmesi ve içeriğindeki yoğunluk bu bütünlüklü ilişkiselliğiyle ilgilidir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki hiçbir insanın geçmişi olmamış gibi, o yokmuş gibi bir tarzda ona yaklaşması, hiç üzerine düşünmeyen bir tavır ve tutumlar içinde olması da, verilerinin hiçbir şekilde bugünden bakıldığı zaman kestirilemeyeceği bir gelecek dünyasının hayali boyutlarında olması da, olağan düşünüş biçiminin sınırlarının ötesine geçmektedir. Bu demek değildir ki, kişi için geçmiş de gelecek de önemsizdir, bunlar üzerine düşünülmemesi gereken kavramlardır. Bilakis, bunların bütünlüğü ve biraradalığı kişinin kişisel tarihini oluşturması bakımından önemlidir. Burada vurgulanmak istenen nokta, şimdi kavramının güçlü somut ve gerçekçi yapısını başlangıç noktası olarak tespit ederek, gelecekle ve geçmişle ilişkimizi şimdi’nin gerçekçiliği ölçüsü çerçevesinde kurmaktır. Unutmamak gerekir ki, şu an mevcut olan andan başka bir an rasyonel olarak yoktur, dünya bu anın üzerinden şekillenmektedir. O halde bizler de geçmişten beslenerek şimdi’nin üzerinden yükselebilecek bir gelecek planı içerisinde hareket etmeliyiz denilebilir.

KAYNAK:
Ernst Bloch, Subjekt – Objekt Erlaeuterungen zu Hegel [Nesne-Özne-Hegel Üzerine Açıklamalar], Suhrkamp Verlag, 1971
GWF Hegel, Vorlesungen Über Die Philosophie der Geschichte [Tarih Felsefesi Üzerine Dersler], Suhrkamp Verlag, 2015

Z. Soner Dinç

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler