Yaşam şekli ve yalnızlık

Yaşam Şekli ve Yalnızlık

Yalnızlık, yalnız hissetmenin öznel sıkıntısıdır ve refah üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Eğer kişinin sosyal bağlantıları, arzuladığı niceliği veya niteliği karşılamıyorsa yalnızlık duygusundan bahsederiz. Yalnızlık evrenseldir ve insan türünü tehlikeli izolasyondan korumak için bir sinyal mekanizması olarak evrimleşmiş olabilir. Bununla birlikte yalnızlık, bir bireyin bilişsel değer ve beklentileri çerçevesinde kişinin sosyal bağlantılarının anlamına ilişkin bir yargıyı içeren öznel duygudur.

Geçtiğimiz on yıllar boyunca yalnızlık aile yapısındaki, işyeri ilişkilerindeki, dijital bağlantılılıktaki, yerleşik yaşamdaki ve kentsel sosyal yaşam tarzlarındaki hızlandırılmış derin değişikliklerin bir sonucu olarak hızla artmış olabilir. Yalnızlık sadece sosyal etkileşimlerin niceliğini ve kalitesini etkilemekle kalmıyor değerlerimiz ve beklentilerimizi de etkiliyor.

Yakın zamanda yapılan anketler, ABD, Japonya ve Avrupa’da her on yetişkinden bir veya ikisinin yalnız hissettiğini bildirmektedir.

Yalnız insanların daha yüksek depresyon ve anksiyete oranları, bilişsel bozukluk ve bunama gibi sağlık sorunlarının yanı sıra motor işlev bozuklukları, hipertansiyon, kardiyovasküler ve serebro-vasküler hastalıklar, obezite ve uyku sorunları yaşama olasılığı daha yüksektir. Yalnızlık aynı zamanda hareketsiz yaşam, sigara veya madde bağımlılığı gibi sağlıksız yaşam tarzları riskini de artırır.

Yalnızlığın psikolojik belirleyicilerinin daha iyi anlaşılması, gelecekteki tamamlayıcı müdahaleler için etkili hedefler sunacaktır.

Yapılan bir çalışmada araştırmacılar yaşam anlamının (Tutarlılık duygusu, hayattaki amaç, hayatla etkileşim) bilişsel, duygusal ve motivasyonel alt bileşenlerini ayırt ederek, yalnızlığı öngörmedeki katkısını değerlendirmeyi ve onu diğer iyi bilinen belirleyicilerle karşılaştırmayı amaçlanmıştır. Bu belirleyiciler; sosyodemografik (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi), yaşam tarzı (beslenme, egzersiz, bilişsel etkinlik, uyku), genel sağlık (ruh sağlığı, bilişsel sağlık, fiziksel sağlık) ve sosyal bağlılıktır (sosyal etkileşim, ev içi yaşam).

Bu kesitsel çalışma sonucunda yetişkinlikte düşük yaşam anlamı puanları ile yüksek yalnızlık duyguları arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Düşük genel sağlık ve yaşam anlamı puanı, yalnızlıkla ilişkili en önemli faktörler olarak bulundu. Ayrıca, yalnızlığın anlamlı yordayıcıları, düşük sosyal bağlılık ve sağlıksız yaşam tarzlarıydı. Ancak, uyku kalitesi dışında sosyo-demografik faktörler ve yaşam tarzları yalnızlık ile çok az ilişkiliydi. Buna karşılık, sosyal bağlılık grubunda, ev içi yaşam (birlikte yaşadığımız kişiler) ve sosyal etkileşimler (aile ve arkadaşlarla sayı ve sıklık) yalnızlık ile ilişkili değildi.

Sonuç olarak sosyal bağlılık ve ruh sağlığı gibi iyi bilinen risk faktörlerine ek olarak, bireylerin psikolojik yapılarının yalnızlığın belirleyicileri olarak dikkate alınması önemlidir.  Modern toplumlarımızın yalnızlığa karşı yürüttüğü savaşta bir bireyin anlamlı, tutarlı yaşamsal planının yapılması toplum refahını arttırabilir.,

KAYNAK:
– Macià, D., Cattaneo, G., Solana, J., Tormos, J. M., Pascual-Leone, A., & Bartrés-Faz, D. (2021). Meaning in Life: A Major Predictive Factor for Loneliness Comparable to Health Status and Social Connectedness. Frontiers in psychology, 12, 260.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler