Bilimsel Paylaşım Cimrisi “Varyemez Hocalar” Diyarı Türkiye

Bilimsel Paylaşım Cimrisi "Varyemez Hocalar" Diyarı Türkiye

Öyle hocalar gördüm ki, ameliyatları, asistanları görmesin diye, başlarına örtü serip yaparlardı. Bilgi ve deneyimlerini meşhur Varyemez amcadan daha sıkı saklarlardı.

Bir başka hoca, devlet desteği ile sağladığı laboratuvarın anahtarını kapıcıya bile güvenip vermezdi.

Ötekisi, belirli bir hastalığa duçar ülkedeki bütün hastaların adres ve telefonlarını kendine saklar, bırakın başka bilim insanları ile paylaşmayı, o hastalığa dair araştırma yapanların en büyük düşmanı kesilirdi.

Bir diğeri, ortak çalışmada üzerine düşeni yapıp topladığı verilerin detayını paylaşmaz, makalede birinci isim olmak için şantaj vasıtası yapardı.

Başıma gelen bir başka hikayede ise, özel bir hastalığın ameliyatının hasta üzerinde kalıcı travmatik etkisi var mı diye bakmıştık. Test aracı olarak flaşör ve iyi bildiğim bir uyandırılmış potansiyel kullanmıştım. Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında flaşöre verdiği beyin tepkisini ameliyattan bir süre sonra tekrar ölçmüş ve gerçekten anlamlı, abartılı bir yanıt izlemiştim. Tek vaka yetmez diyerek sayıyı artırmaya niyet etmiş ve büyük meşakkat ve kişisel harcama ile set ettiğim araştırma düzenini genişletmek ve iyileştirmek amacıyla resmi kurumlara başvurmuş fakat sonuç alamamıştım. O durumda tek olguyu bir uluslararası elektrofizyoloji kongresine götürüp anlatmayı önerdiğimde çalışmada partnerim olan cerrah arkadaş kesin bir ifadeyle karşı koymuştu. Ne de olsa fikir bizimdi, saklamamız gerekirdi!!

Öte yandan başka ve ters yönde bir deneyimim de olmadı değil; bir hocam altına işeyen ama bir türlü çaresi bulunamayan hastalar için özel bir teknik geliştirmişti de uzun yıllar sonra hayatında ilk defa bir asistan öğrenmek istemişti, o da bendim. Sanırım benden sonra da kimse ilgi göstermemişti!.

Yine, bir başka hoca tanırım, insan ruhunu, bir piyano virtüözü nasıl piyano çalarsa o kadar ustaca opere etme yeteneğine sahipti de bir tek öğrencisine bile işin sırrını öğretmeden ömrünü tamamlamıştı.

Oysa bu hocalar bu gariban ülke insanlarının kıt kanaat gelirleri ile yetişmiş ama sadece kendileri için yaşamışlardı. Bildikleri her harfte o insanların büyük hakkı olduğunu unutmuşlardı.

Ne büyük ayıp değil mi?

Ve belki daha önemlisi, bilim denen şeyin paylaşmakla büyüdüğü, gelenek halini aldığı, her türlü dogmanın ancak o şekilde yok olduğu, herkesin aydınlandığı gerçeği idi…

Batıda durum çok farklı idi. Orada gördüğüm bilim insanları sadece iddia ettikleri hipotezi doğrulayana dek, o da etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak koşulu ile bildiklerini saklarlardı.. İddia sonuç verdiğinde ise tüm detayları açıklarlardı. Hangi tarafın bilimde ileri olduğu ise aşikardı…

Oysa ilim deryalara benzerdi, ormanlardaki her bir ağaç kalem olsa yaz yaz bitmezdi!!

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler