Depersonalizasyon ve derealizasyon depresyonu nasıl etkiliyor?

Depersonalizasyon ve derealizasyon depresyonu nasıl etkiliyor?

Duyarsızlaşma, bireylerin sanki kendi düşüncelerinin, bedenlerinin ya da duyumlarının dışarıdan bir gözlemcisiymiş gibi deneyimledikleri, kendinden kopmuş hissetme durumunu ifade eder. Bu çoğunlukla kişinin kendi varlığından yabancılaşma ya da kopma duygusu olarak görülmektedir.

Kişi sanki tam olarak katılamadığı halde, kendi yaşamını uzaktan izliyormuş gibi hissedebilmektedir. Diğer yandan derealizasyon, dış dünyayla ilişkilidir ve bireyin çevresinin üzerine gerçek dışı bir örtü örtmektedir.

Derealizasyon yaşayan kişiler, etraflarındaki dünyayı sisli ve rüya gibi görebilirler. Sanki bir filmin ya da içinden çıkamayacakları bir balonun içinde yaşıyorlarmış gibi hissederler. Kişinin benlik duygusunu etkileyen duyarsızlaşmanın aksine, derealizasyon kişinin çevreye ilişkin algısını bozmakta ve dünyanın gerçek dışı ve uzak görünmesine sebep olmaktadır.

Depersonalizasyon ve derealizasyon semptomları çeşitli ruhsal bozuklukların %30-%80’inde görülmektedir. Genel popülasyonun önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen bu semptomlar klinik ortamlarda tanı kriteri olarak tanınmamakta ve depresyon sebebiyle çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır.

Tedaviyi ve prognozun karıştırma ihtimalleri göz önüne alındığında depersonalizasyon ve derealizasyonun depresyondaki rolünü anlamak, hastayı iyileştirmek için çok değerlidir.

Yaklaşık 10 bin kişinin verileri incelendi

Araştırmacılar, çalışmaları için Almanya’nın Ren-Main Bölgesi’nde yürütülen kapsamlı bir kohort çalışması uygulanmıştır. Bu çalışmanın modeli gözlemsel ve ileriye dönüktü. Çalışmanın örneklemini 35 ve 74 yaş arası bireyler oluşturmuştur. Amaç ise sağlıkla ilgili geniş bir yelpazedeki verileri elde etmekti.

Katılımcılar, işe alım sonrasında 2007 – 2012 yılları arasında ayrıntılı bir temel incelemeye alınmıştır ve beş yıl sonra takip değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu muayeneler; klinik değerlendirmeleri, bilgisayar destekli kişisel görüşmeleri, venöz kan örneklerinden laboratuvar testlerini, kan basıncı ve vücut ölçümlerini içermekteydi. 2007 – 2012 yılları arasında kapsamlı temel incelemelere tabi tutulan 15.000’den fazla ​​katılımcıdan yalnızca 10.422 kişiye odaklanılmıştır.

Bulgular

Klinik açıdan anlamlı depresyona sahip kişilerin bir alt kümesi de duyarsızlaşma ve derealizasyon belirtileri göstermiştir. Bu grup, depersonalizasyon ve derealizasyon semptomları olmayan depresif meslektaşlarına kıyasla belirgin bir şekilde daha şiddetli hastalık gidişatına sahipti. Bu bulgular, duyarsızlaşma ve derealizasyon semptomlarının, depresyonun yükünü artırdığını, şiddetini ve buna bağlı sağlık etkilerini artırdığını göstermektedir. Beş yıllık takip döneminin sonuçlarına bakıldığında depresyonlu bireyler için kesin bir prognoz ortaya atılmıştır. Depresyonu olanların sadece %15,9’u iyileşme sağlamıştır.

Duyarsızlaşma ve derealizasyonun fiziksel sağlığa etkisi

Çalışma ayrıca duyarsızlaşma ve derealizasyon semptomlarının sadece zihinsel sağlık sonuçlarını etkilemediğini, bununla birlikte fiziksel sağlık üzerinde de etkileri olduğunu vurgulamıştır. Depersonalizasyon ve derealizasyon semptomları olan ve olmayan depresif kişiler arasında benzer kronik fiziksel hastalık oranları da mevcuttur.  Ancak yine de depersonalizasyon ve derealizasyon yaşayanlar, kendilerinin fiziksel sağlık değerlendirmelerinin daha kötü olduğu bildirilmiştir.

Fiziksel sağlık koşullarının algılanması ve etkisinin, depersonalizasyon ve derealizasyon semptomlarının varlığıyla daha da kötü hale gelebileceğini öngörmektedir. Bireylerin sağlık profilini daha da karmaşık hale getirebileceğini göstermektedir. İlginç bir şekilde, araştırmacılar depersonalizasyon ve derealizasyon semptomlarının, fiziksel sağlık sebebiyle hastaneye kaldırılma olasılığını artırmamasına rağmen, uzun süre hastanede yatışla ilişkili olabileceği belirtilmiştir.

Araştırmacılar, duyarsızlaşma ve derealizasyon semptomlarını depresyonun prognozu ile ilişkili olan ve altta yatan mekanizmaları keşfedebilmek için daha fazla çalışma yapılmasını savunmaktadır. Depresif bozukluklarının iyileştirilmesinde duyarsızlaşma ve derealizasyon semptomlarına yönelik erken teşhis ve hedefe yönelik tedavi yöntemlerinin rolünün incelenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

KAYNAKÇA:
Michal, M., Wiltink, J., Tibubos, A. N., Wild, P. S., Münzel, T., Lackner, K., … & Kerahrodi, J. G. (2024). Impact of depersonalization on the course of depression: longitudinal observations from the gutenberg health study. BMC psychiatry24(1), 196.
PsyPost (06.04.2024). Unveiling the troubling impact of depersonalization and derealization on depression outcomes.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler