Depresyon

Depresyon, psikiyatrinin major sendromlarından birisidir. Kişi hayattan zevk alamamaktadır. Bu durum ölmek istemeye dek şiddetlenebilir. İntihar fikirlerine, kimi zaman, sevdiklerini, bu acımasız hayattan kurtarmak adına öldürme fikirleri de eşlik edebilir. Derin bir suçluluk, yetersizlik, günahkarlık hisleri vardır. Bütün kötülüklerin sebebi kendisidir. Kendisini suçlayıcı o ruhsal alemde dış dünyaya konsantre olmakta ciddi sorun yaşarlar. Hep kendileriyle meşguldürler. “Gelecek” ve “şimdiki zaman” yoktur. Geçmişte yaşanmaktadır.

Depresyon sürecinde, olan bitene dikkat verilemediği gibi, dikkat ve hafızada da sorunlar yaşanmaktadır. Gerçek dünyadan kopuş o kadar ileri noktalara varabilir ki, kişi bir takım hezeyan ve halusinasyonlar ortaya koyabilir. Suçlayıcı nitelikte sesler işitebilir veya duygusal durumuyla ilintili bir takım gerçekdışı fikirlere kapılabilir.

İştahsızlık, uykusuzluk ve cinsel istekde belirgin azalma tablonun diğer elemanlarındandır. Aslında şöyle bir bakmakla (inspeksiyon) depresyonu tanımak, deneyimli bir hekim için çoğu zaman kolaydır. Omuzlar düşmüş, kaşlar çatılmış, göz göze temastan kaçınan bir hal içindedirler.

Depresyona sık rastlandığı söylenebilir. Araştırmalar farklı sonuçlar ortaya ortaya koysada, yaklaşık on kişiden birisi hayatında en az bir depresif nöbet geçirmiştir. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla rastlanır.

Depresyon sebepleri

Depresyon için değişik sebepler ileri sürülmektedir. Bunlardan bir kısmı tamamen biyolojik gerekçelere dayanır. Diğer bir kısım ise psiko-sosyal gerekçeler ileri sürer. Bence bu iki görüşün elde ettiği veriler birlikte ele alınmalı ve hastalık biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içinde değerlendirilmelidir.

Biyolojik veriler 1950 li yıllardan itibaren dikkat çekici olmuştur. Beyinde noradrenalin düzeyini düşüren bir hipertansiyon ilacını kullananlarda ortaya çıkan depresyon sıklığı gözlenmiş ve depresyonun beyin kimyası ile ilişkisi anlaşılmaya başlanmıştır. Sonraları diğer kimyasal maddelerin rolü incelenmiş ve serotonin yetersizliği ile depresyon arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Bununla yetinilmemiş, bir çok nörotransmitter (iki sinir arasında ileti sağlayan kimyasal madde) ile depresyon arasında ilişki saptanmıştır.

Tüm veriler bir arada ele alındığında anlaşılan odur ki, beyin kimyası belirli bir denge durumundan farklı bir dengeye geçmekte, o esnada da kimyasal maddeler başlangıç denge konumuna dönmek için ya az ya da fazla çalışmaktadır. Psikososyal veriler ise 1950 öncesinden elde edilmeye başlanmıştır.

Bir çok analizden sonra anlaşılmaktadır ki, kişi öfkesini içselleştirmekte yani kendisine yönlendirmektedir. Bu perspektifin temel dayanaklarından birisi yakınlarını kaybedenlerde ortaya çıkan yas tablosunun varlığıdır. Kaybedilen kişi (obje) introjekte edilmektedir. İçselleştirilmektedir.

Acı veren o içerdeki varlıktan kurtulma çabası tamamen bilinç dışında yaşanmaktadır. Yani kişi kendinden kurtulmak ister bir görünüm sergilese de aslında temel arzu içinde taşıdığı acı veren o objeden kurtulma dürtüsüdür. Her iki görüşü birlikte ele aldığımızda, anlıyoruz ki biyolojik parametreler, psişik senaryoların emrine girmektedir. Aynı rüyalarda olduğu gibi… Biyolojik ve psikosoyal faktörler birlikte alınmadan tablonun içinden çıkmak olanaksız görünmektedir.

Depresyon tedavisi

Depresyon tedavisinde bir çok yöntem vardır. Bunlar ilaçla tedavi, psikoterapi, r-TMS, Derin TMS, elektroşok tedavisi ve diğerleri olarak sınıflandırılabilir.  Tablo çok şiddetli ise, intihar riski gözleniyorsa, veya burada tanımlanması mümkün olmayan sayısız olasılıktan birisi olarak hekim uygun buluyorsa EKT çok etkili bir girişimdir.

Depresyon tedavisinde ilaçların etkisi bir kaça hafta sonra başlar. Tedaviye cevap bir takım ölçeklerle izlenebilir. 4-8 haftada %50 iyilik tedaviye cevap anlamına gelir.

Psikoterapi ise daha uzun sürede etki gösterir. Özellikle davranışçı-bilişsel terapi ile ilaç tedavisinin bilrlikte uygulandığı durumlar diğer yöntemlere göre daha yüz güldürücü bulunmaktadır. Diğer tedavi yaklaşımları yukarda saydığım durumlara cevap vermeyen olgularda denenebilir. Bunlardan birisi transkranial-manyetik-uyarım  (TMU) tedavisidir.

Depresyon tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerden olan TMS ve Derin TMS ilaçsız ve cerrahi olmayan bir müdahaledir. Kafatasına yerleştirilen bir mekanizma ile kafatasının altına manyetik atımlar gönderilerek beyindeki hedef bölge fiziksel olarak uyarılır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler