Güvence Arayışının Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Rolü

Güvence Arayışının Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Rolü

Yapılan bir çalışmada güvence aramanın obsesif kompulsif semptomlar, işlevsiz inançlar ve olumsuz duygularla ilişkisi araştırılmıştır.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta (OKB) güvence arayışı, bir nötralizasyon davranışı biçimi olarak kavramsallaştırılmıştır. Algılanan tehdidi, korkulan bir olayın gerçekleşme olasılığını ve olumsuz sonuçlar için algılanan sorumluluğu azalttığı için kişinin endişesi güvence arayışı ile azaltılır. Salkovskis’in güvence arayışını “işleri düzeltmek” girişimi olarak açıklaması, güvence arayışının nasıl işlediğine işaret eder.

Güvence arayışı, kişinin zararı önlemek için gerekli önlemleri aldığına dair teyit sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sorumluluğun bir kısmını güvence sunan kişiye devreder. Bununla birlikte güvence arayışı (örneğin, kontrol etme, yıkama, düşünceyi bastırma, dikkat dağıtma, zihinsel ve davranışsal ritüelleştirme) ile kişinin güvence elde ederek anksiyeteyi azaltması geçici bir durumdur.

Uzun vadede, korkulan sonuçların onaylanmamasını önler ve semptomlarının sürdürülmesine katkıda bulunur. Güvence arayışını kullanan bireylerin, kullanmayanlara göre daha şiddetli takıntılara sahip olduğu ve bireyleri diğer kompulsiyonlara ek olarak başkalarından güvence almak gibi başa çıkma stratejilerini kullanmaya yöneltebileceği görülmüştür.

Başkalarından güvence almak

OKB’da kişinin güvence arama ve kontrol davranışları olduğu gibi güvence arama davranışlarının kişilerarası yönünü de vardır.  Bu kapsamda, “kendini güvence verme” yi “başkalarından güvence almak” dan ayırt etmek, güvence arayışı kavramını anlamak açısından faydalı olabilir.

OKB hastaları kendilerini güvence altına almak için özellikle güvence kaynağı olarak hizmet edecek kimse yoksa veya bunu yapmaktan utanç duyuyorlarsa zihinsel kontrol ve kendi kendine konuşmayı kullanırlar (örneğin, kendilerine “kapının kilitli olduğunu” söylemeye devam etmek gibi).

Diğer nötralizasyon stratejilerinden farklı olarak, bir güvenlik stratejisi olarak güvence arayan OKB hastası kapının kilitlendiğinden emin olmak için birkaç kez kontrol ve tekrar etmekle kalmaz, aynı zamanda güvendiği veya sevdiği birinin kendisini farklı şekillerde desteklemesini isteyerek kişiyi kendi ritüeline katar.

Böylelikle, güven veren kişi kasıtlı veya kasıtsız olarak, endişe veren olası tehlikenin olumsuz sonuçları önlemek için alınan önlemleri desteklemiş olur. Dahası bu tür durumlar tekrarlanarak hem OKB hastasında hem de güvence sağlayan kişide duygusal sıkıntı olarak kendini gösterir ve genellikle kişilerarası ilişkilerde sorun yaratır.

KAYNAK:
– Haciomeroglu, B. (2020). The role of reassurance seeking in obsessive compulsive disorder: the associations between reassurance seeking, dysfunctional beliefs, negative emotions, and obsessive- compulsive symptoms. BMC Psychiatry, 20(1). doi:10.1186/s12888-020-02766-y

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler