Psikopati ve Sosyopati

Psikopati ve Sosyopati

“Sosyopat” terimi toplumda sıklıkla vicdan yoksunu bir kişiyi tanımlamak için, “psikopat” terimi ise seri katil gibi daha tehlikeli olan sosyopatik bir kişiyi ifade etmek için kullanılmıştır.

Klinik olarak sosyopat veya psikopat, antisosyal kişilik bozukluğunun (ASKB) özelliklerini sergileyen; başkalarının haklarını ve duygularını göz ardı eden kişilerdir.  Zaman zaman her iki terim de birbirinin yerine kullansa da her birinin geniş bir şekilde tanımlanabilecek ayrıcı çizgileri vardır.

Psikopati nedir?

Psikopati, uyumsuz kişilik özellikleri ile kümelenmiş bir bozukluktur: yetersiz duygusal tepkiler, empati eksikliği, zayıf davranış kontrolü, antisosyal sapkınlıklar ve kriminal davranışlarla sonuçlanan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Psikopatlar, işlenen suçların büyük bir oranından sorumludur. Onların manipülatif kişilerarası tarzları, büyük bir ölçüde bireyin yaşamı, işi ve ilişkileri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Genellikle çevrelerindeki insanları manipüle edecek bir doğaya sahiptirler ve hatta kendilerine yakın olan kişilerin duygularıyla oynayabilirler. Merriam’a göre psikopatlık; bir kişinin eylemlerinden pişmanlık duymaması, empati eksikliği ve suç eğilimlerinin varlığı ile öne çıkan egosantrik bir kişiliğe sahip olmaktır. Psikopatlığın oluşmasında genetik,  çevresel faktörler, kişinin deneyimleri ve beyin hasarının etkisi olabilir.

Psikopatların özellikleri

Psikopatların bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenilmezlik ve samimiyetsizlik
 • Patolojik benmerkezcilik ve yetersiz sevme kapasitesi
 • Yüzeysel çekicilik ve zeka
 • Pişmanlık ve utanç eksikliği
 • İçgörü eksikliği
 • Nadiren intihar girişimi
 • “Sinirlilik” veya psikonevrotik belirtilerin olmaması
 • Yanlış motive edilmiş antisosyal davranışlar
 • Zayıf muhakeme ve deneyimle öğrenmede başarısızlık
 • Duygusal tepkilerde genel yoksulluk.
 • Yaşamı planlayamamak

Sosyopati nedir?

Sosyopat, Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak da bilinir. ASKB’li insanlar başkalarının duygularını anlayamazlar. Çoğunlukla, verilen zarardan dolayı kendilerini suçlu hissetmeden kuralları çiğner ve dürtüsel kararlar alırlar. Sosyopatlar çevrelerindeki insanları ve hatta yabancıları kontrol etmek için “akıl oyunları” da kullanabilirler. Ayrıca karizmatik veya çekici olarak da algılanabilirler. Çevresiyle sosyalleşmeye en az ilgi gösteren kişi genellikle bir sosyopat altında kategorize edilir. Yaşamlarının erken dönemlerinde yaşanan kötü ve beklenmedik deneyimler, travmalar sosyopati veya antisosyal bozukluğa neden olabilir.

Sosyopatların özellikleri

Sosyopatların bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kanunlara uymamak ve toplumsal kuralları çiğnemek
 • Sahte kimlikler, lakaplar kullanarak kişisel çıkarları için başkalarını kandırmak, dolandırmak
 • Uzun vadeli planlar yapamamak: Yaptıkları eylemlerin artılarını ve eksilerini görememek
 • Saldırgan veya agresif davranışlar
 • Kendisinin veya başkalarının güvenliğini dikkate almamak
 • Kişisel veya mesleki sorumlulukları yerine getirmemek
 • Suçluluk ya da pişmanlık duymamak: Birine zarar verirlerse bundan dolayı kendilerini suçlu hissetmezler
 • Genellikle kibirli yapıları vardır

Psikopatlar ve sosyopatlar arasındaki farklar

SosyopatlarPsikopatlar
Başkalarının duygularını umursamadıklarını açıkça belli eder.Duyguları önemsiyormuş gibi yapar
Genellikle dürtüsel ve agresif davranırlarSoğuk kanlı davranırlar
Öfke ve şiddete eğilimlilerGenellikle başkalarının stresini fark edemezler
Başkalarının davranışlarını rasyonelleştirirlerSığ, boş ve sahte ilişkileri var.
İş ve kişisel yaşamı sürdürmekte başarısız olurlar.Suç faaliyetlerini örtmek için normal bir yaşam sürdürürler
Onlar için zordur ama duygusal bağlar oluşturabilirlerGerçek duygusal bağlar oluşturmazlar ama insanları kendi yöntemleriyle sevebilirler

“Psiko” terimi genellikle insanlar tarafından birini akıl hastalığı ile ilişkilendirmek kızdırmak için kullanılır. Nöroloji veya psikiyatride “psiko” diye bir terim yoktur, her zaman bazı özel açıklamalara ihtiyaç duyar. Toplumdaki bilgi eksikliği nedeniyle bu bozuklukların arasındaki ince çizgiler ayırt edilemiyor ve sıklıkla yanlış kullanılıyor.

Psikopatik suçlar tarihte işlenmiştir ve bugüne kadar istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Psikopatik davranışlar toplum, doktorlar ve yargı sistemi tarafından daha iyi anlaşılmalıdır.

KAYNAKÇA:
– Bhambhani, L. P., Prakash, S., & Tripathi, M. A. (2021) Psychopathy and Sociopathy: A Modern Understanding of Antisocial Personality Disorder. Indıan Journal Of Socıal Studıes And Humanıtıes. Vol. 1 (5)

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler